دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

فهرست مطالب :

----------------------------

شماره صفحه :

-------

مقدمه

1

 

فصل اول : آشنائی با فرآورده های نفتی متداول

 

مشخصات وخصوصیات فرآورده های نفتی

2

جدول کدبین المللی حمل جاده ای مواد خطرناک

3

فصل دوم : مقررات ایمنی مربوط به حمل فرآورده های نفتی

 

آموزش ایمنی

4

تعریف واهداف آموزش ایمنی

4

عناصر موثردربرنامه آموزشی

6

هدف ازرعایت توصیه های ایمنی

8

ایمنی وحفاظت درمقابل آتش سوزی

9

تعریف آتش

9

انواع سوختن

9

عوامل تشکیل دهنده حریق

10

روشهای خاموش کردن آتش

10

طبقه بندی انواع آتشها

11

انواع خاموش کننده ها

12

الکتریسیته ساکن

15

خطرات الکتریسیته ساکن درفرآورده های نفتی

15

توصیه های ایمنی مربوط به انجام عملیات بافرآورده های نفتی

17

شرایط نفتکش های حامل فرآورده های نفتی

17

چک لیست نفتکش

20

ضوابط ایمنی حمل ونقل گازمایع توسط گازکشها

21

وظایف وتاکیدات ایمنی راننده نفتکش

26

چک لیست راننده نفتکش

29

 

 

 

فهرست مطالب :

----------------------------

شماره صفحه :

-------

فصل سوم : مقررات مربوط به عملیات بارگیری وتخلیه فرآورده های نفتی

 

دریافت فرآورده ازنفتکش درانبارهای نفت

30

برداشت فرآورده با نفتکش درانبارهای نفت

36

اطلاعات موردنیاز رانندگان درخصوص سیستم بارگیری

35

فصل چهارم : مشخصات فنی کشنده ها وتریلرهای حامل فرآورده های نفتی

 

شرایط فنی وایمنی کشنده نفتکش

47

مشخصات فنی تانکرهای حمل فرآورده های نفتی

47

وضعیت شیرآلات مخزن نفتکش

50

فضای خالی نفتکش

51

وزن مخصوص فرآورده ها

51

ضریب خوردگی مجاز

51

استانداردهای ساخت تانکرهای حامل فرآورده های نفتی

51

رنگ آمیزی با استاندارد 7G-LPS

52

نگهداری وبازدید اززیربندی ومخزن تانکرهای حمل مواد نفتی وگازمایع

52

درج اطلاعات برروی بدنه نفتکشها

53

اسناد ومدارک موردنیازهمراه راننده هنگام حمل مواد خطرناک

54

سخنی با راننده

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

--------

 

حفظ سلامت نیروی انسانی درکلیه امورامری بدیهی وخلل ناپذیرمی باشد درواقع تمامی سعی وتلاش بشریت به منظوربقا وسلامت جامعه  است .

          هرساله هزینه های زیادی صرف اتفاقات ناشی ازحوادث جاده ای می شودکه به جرات می توان گفت بیشترآنها به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی است که علاوه برزیانهای مالی ، ضایعات معنوی وانسانی غیرقابل جبرانی رادربردارد .

          بنابراین آموزش تلاش گسترده ای است برای آشنا ساختن افراد بانوع کاروکسب دانش ومهارتهای لازم جهت انجام کارایمن وبدون حادثه می باشد .

          درصد زیادی ازحوادث واشتباهات به علت کمبود آگاهیهای لازم وعدم رعایت اصول ایمنی توسط افراد بوقوع می پیوندد .

          لذا ارائه آموزشهای فنی ، ایمنی وعملیاتی موردنیاز رانندگان نفتکشها می تواند سطح آگاهی ومهارت آنها را بالابرده ودرنتیجه ازایجاد بسیاری ازحوادث پیشگیری کرد.

          این مجموعه به مسائل مهمی پیرامون حفاظت وایمنی رانندگان ونفتکشها پرداخته وحاوی مطالب واطلاعات با ارزشی درزمینه نحوه فعالیت نفتکشها با انبارهای نفت ومجاری عرضه می باشد .

          بدان امیدکه استفاده وبهره مندی ازمطالب آن درحفظ وتندرستی این قشرعظیم وزحمتکش جامعه موثر افتد .

 

 

فصل اول : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مشخصات وخصوصیات تعدادی ازفرآورده های نفتی متداول : ------------------------------------------

بنزین (GASOLINE) :

این فرآورده مخلوطی ازهیدروکربنهای سبک مایع درمحدوده (C5-C10) می باشد وشامل همه انواع بنزین با اعداد اکتان متفاوت وبدون سرب وتجدید فرمول شده می باشد .

خواص :

دامنه جوش : 80-4370F

نقطه اشتعال : <-400F

دانستیه در 680-760 Kg/m3 : 600 F

فشاربخار : 6.8-15 Psi

دمای احتراق خودبخودی : 4800 F

قابلیت اشتعال : بالا (بسیارزیاد)

کاربرد: بعنوان سوخت درانواع موتورهای بنزینی درونسوز استفاده میشود .

نفت سفید (KEROSENE) :

این فرآورده شامل هیدروکربنهای سبک مایع درمحدوده (C9-C16) متشکل ازپارافینها ، سیکلوپارافینها ، پارافینهای چندحلقه ای وآروماتیکها میباشد .

خواص :

دامنه جوش : (151-301 C)304-574 F

نقطه اشتعال : 100-162 F

دانسیته در60 800-810 Kg/m3 : F

قابلیت اشتعال : زیاد

نقطه اشتعال خودبخودی : 410 F

رنگ : بی رنگ (مایع شفاف)

کاربرد : بعنوان سوخت درچراغهای روشنایی ولوازم گرمایش خانگی وصنعتی مورد استفاده قرار می گیرد .

نفتگاز (GAS OIL ) :

این فرآورده مخلوطی ازهیدروکربنهای ازنوع پارافینها، نفتن ها ، آروماتیکها ، سیکلوآروماتیکها وآروماتیکهای چند حلقه ای است .

محدوده جوش : 160-390 C

نقطه اشتعال : >56 C (حداقل (56 C

دانسیته در820-860Kg/m3 : 60 F

رنگ : زرد کهربایی

08100501/84                                            2

کاربرد : بعنوان سوخت درموتورهای درونسوز وانواع مشعلهای خانگی وصنعتی مورد استفاده قرارمی گیرد .

نفتکوره (FUEL OIL) :

این فرآورده مخلوطی ازهیدروکربنهای باوزن مولکولی بالابین (C20-C50 ) است .

خواص :

محدوده جوش : 350-650 C

نقطه اشتعال : >60 C

دانسیته در950-1010Kg/m3 : 60 F

نقطه خود اشتعالی : 220-300 C

رنگ : قهوه ای تیره مایل به سیاه

کاربرد: بعنوان سوخت ماشین آلات سنگین ، دیزلهای ثابت ومتحرک ، نیروگاهها مورد استفاده قرار می گیرد .

متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) :

ماده ای است اکسیژنه که توسط مجتمعهای پتروشیمی تولیدمی گردد وبه عنوان جایگزین سرب بمنظور بالابردن عدد اکتان واحتراق کاملتر سوخت به بنزین افزوده      می شود .

خواص :

نقطه جوش : 55 C

نقطه اشتعال : -30 C

درجه حرارت خوداشتعالی : 425 C

دانسیته در0.744:60 F

رنگ : مایع شفاف بی رنگ

قابلیت اشتعال : بسیارزیاد

کدبین المللی حمل جاده ای مواد خطرناک تعدادی ازفرآورده های نفتی :

نام فرآورده ها

شماره شناسائی ملل متحد کالا

شماره شناسائی خطرکالا

نفتکوره

1201

30

نفتگاز

1202

30

بنزین(معمولی وسوپر)

1203

33

نفت سفید

1223

30

متانول

1230

336

سوخت هوایی ATK

1863

30

سوخت هوایی JP4

1868

33

گازمایع LPG

1965

23

MTBE

2398

33

08100501/84                                    3

 

 

 

فصل دوم : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آموزش ایمنی

----------

اصولا آموزش رامی توان برنامه ای دانست که طی اجرای آن ، افراد می توانند آگاهیها ومهارتهای لازم را باتوجه به گرایشها وعلائق خود برای ایفای نقشی معین وموثر، درجهت تحقق اهداف خاصی فراگیرند وبه کمک آن قدرت درک ، تجزیه وتحلیل وشناخت افراد افزایش می یابد .

        باتوجه به اینکه درصد زیادی ازحوادث واشتباهات به علت کمبود آگاهیهای لازم وعدم رعایت اصول ایمنی توسط کارکنان ، به ویژه کارکنان تازه استخدام وکم تجربه ، بوقوع می پیوندد ، با آموزشهای ایمنی می توان سطح آگاهی ، مهارت و تخصص کارکنان رادرامورایمنی بالابرد ودرنتیجه ازایجاد بسیاری ازحوادث پیشگیری کرد .

        آمار حوادث درکشورهای مختلف نشان می دهدکه حوادث براثربی اطلاعی و فقدان تحصیلات وآگاهیهای لازم نیروی انسانی بوقوع پیوسته وهنوزهم بوقوع می پیوندد بنابراین ازطریق آموزش ازوقوع بسیاری ازحوادث می توان پیشگیری کرد .

 

تعریف واهداف آموزش ایمنی

---------------------

آموزش ایمنی تلاش گسترده ای است برای آشناساختن افراد بانوع کار، دانش لازم ومهارتهای فردجهت انجام کارایمن وبدون حادثه ، بدین معنی که آموزش ایمنی باید درسه زمینه نوع کارپرسنل ، علم ودانش پرسنل ، وسطح مهارت پرسنل درانجام کار اطلاع کافی بدهد .

        درآموزش های ایمنی به سه موضوع کلی بایدتوجه داشت ودوره های آموزشی باید دربرگیرنده این سه موضوع باشند :

الف – بالابردن سطح آگاهی افراد درزمینه اهمیت ایمنی وبهداشت درصنعت (هزینه های حوادث وفواید ایمنی ورعایت اصول ایمنی )

ب –ارتقای سطح آگاهی افراد درزمینه جلوگیری ازحوادث درصنعت ( بدین معنی که افراد درزمینه شغلی خودبه راههای علمی وعملی جلوگیری ازحوادثی که درانتظارآنهاست، آگاهی کامل داشته باشند یعنی (اول ایمنی ، بعدکار)

پ-افزایش مهارت افراد دربه بکارگیری سیستمهای ایمنی وابزارآلات ایمنی به هنگام کاردررده های مختلف صنعت

باشرحی که داده شد، مشخص می شود که آموزش ایمنی نیزمی باید همراه با آموزشهای تخصصی و فنی صورت بپذیرد . مع هذا ساختمان حافظه یا مغز آدمی طوری است کــه درصورت تکراریک کار، هرچندکه درشرایط خطرناکی باشد، کم کم به محیط عادت      می کند وازخطرهای آن غافل می شود درنتیجه برخی ازاین عوامل خطرازکنترل خارج می شود وحادثه ایجاد می کند .

        درتحقیقاتی که پس ازوقوع حوادث صنعتی برای پی بردن به علل آنها انجام شده، مشخص گشته که غفلت وسهل انگاری دراغلب موارد علت آشکارحادثه بوده است بدین سبب لازم است آموزشهای ایمنی ومقررات مربوط به آن برطبق برنامه معینی مرتب تکرار ویادآوری شود وحافظه ازاین نظرتقویت گردد موضوع ایمنی وحفاظت ازتاسیسات وپرسنل، برنامه هایی هستندکه موثر بودن شان موکول به این است که کارکنان درتمام سطوح به صورت کلی وتکنیکی ودرموضوعات مختلف ومرتبط با این برنامه ها ، آموزشهای کافی ببینند.

        بنابراین ، آموزشها باید باحرفه ای که افراد دارند مطابقت داشته باشد درگذشته برنامه های آموزش ایمنی اغلب براساس روشهای منسوخ یامدیریتهای قدیم بود که بیشتردرجهت اشتباهات یاخطاهای مردم ونادیده پنداشتن نیازواقعی محل کارتهیه میشد امروزه آن برنامه ها تغییرکرده وبازنگری شده اند وبرنامه های جدید باتوجه به نیازواقعی پرسنل ومحیط کاروبادرنظرگرفتن جنبه های جدیدباتوجه به نیازواقعی پرسنل ومحیط کاروبادرنظرگرفتن جنبه های علمی تهیه وارائه می شوند، زیرااگر آموزش درجهت نیاز شغلی فرد نباشد ، جزوقت تلف کردن نیست . همانطور که گفته شد، باپیشرفت روشهای تولیددرصنعت کشور ونیزتغییرتجهیزات وابزارکار، بایدروشهای صحیح کاربرد ابزاروتجهیزات ، ونیزروشهای صحیح کارباتاسیسات ومسائل ایمنی مربوط به افراد آموزش داده شود حال بایددیدچگونه می توان نیازهای حقیقی واحتیاجات بالقوه نیروهای کاررادرتمامی سطوح به طورواضح وروشن مشخص کرد .

        بایدبدانیم که کارکنان به چه آموزشهایی متناسب باکاریا درجهت انجام کارنیازدارند دراین مورد سرپرستهای مستقیم وحتی خودافراد می توانند ثمربخش باشند دراین مورد می دانند چون آنها می دانند که چه کاری را انجام می دهند وکدامیک ازهمکارانشان بیشتر قابلیت درک وآگاهی رادارد باخطرهای احتمالی نیزبیشتر آشنائی دارند .واردکردن کارگران جدید درکاروایجاد خودیادگیری درآنها نمی تواند بهره دهی خوبی داشته باشد وممکن است یک روش غلط ونا امن دربین کارگران جدید رواج پیداکند وبه عنوان روش صحیح موردقبول واقع شود .

        درنهایت بایدگفت ایمنی وکنترل ضایعات ، مانندکارتولید، باید درمعرض دید مدیریت قرارگیرد برنامه های آموزشی ایمنی باید نقطه قوتی برای جلوگیری ازصدمات وضایعات ودرنتیجه فراهم آوردن سود ازطریق عمل کرددرست افراد وانجام درست کارباشد، بدین معنی که بایدسوددهی آن مشخص وقابل بررسی باشد .

08170501/84                                  5

        آموزش یکی ازمهمترین واصلی ترین ابزارجلوگیری ازحوادث است به عبارت دیگر اولین وموثرترین قدم درهرکار آموزش است ازاین حقیقت می توان یک نتیجه منطقی ومثبت گرفت ، وآن حذف اعمال وشرایط نا ایمن است بنابراین ، می توان با آموزش، ازحوادث کاست ، یا به کل ازآنها جلوگیری کرد اگربه این موضوع توجه داشته باشیم که اکثرافرادی که حادثه ایجاد می کنند، آگاهی کامل ازآن ندارند این موضوع را نیزخودقبول دارند این حقیقت مشخص می شود که اگرهمه افراد آموزش مناسب و صحیح درزمینه کار ببینند، درمجموعه آن شرکت یادرمحدوده آن ، هرگزاشتباه عمل، سهل انگاری درمسئولیت ، ونقص درساخت واستفاده ناصحیح ازابزارکار ودرحقیقت حادثه نخواهیم داشت اگرتمامی افراد ازطراحان گرفته تا سازندگان ، مهندسان ومدیران، سرکارگران ، وکلیه کارکنان به صورت دسته جمعی وحتی افراد عادی که درارتباط با این فعالیت یاشرکت هستند، آموزش لازم وکافی بینند، می توان گفت که دیگردچارهیچ حادثه ای نخواهیم شد .

        هرچه فرد به انجام واقعی کار( اجرای کار) نزدیکترباشد ، به حوادث بالقوه یاحوادث مرتبط با آن ، کارنزدکتر خواهد بود وبیشتر درمعرض خطرهای آن قرار خواهد داشت بنابراین تمامی کارگران نیازبه آموزش دراین زمینه دارند آموزش فقط یک تمرین موقت تمام شدنی نیست ، کاری نیست که بصورت تمرین شروع شود وپایان یابد . بلکه ادامه یک روش یا پروسه ادامه دار است آموزش ممکن است آموزش شغل باشد، یا آموزش درجهت ارتقای فرد، یاآموزش جهت تغییرشغل ، یاجهت نوآموزی افراد ویاآموزش درجهت آشنا ساختن افراد با ابزار و دستگاههای جدید آموزش باید همگام با این تغییرات ادامه یابد . سیستم آموزش و توسعه نیروهای کاری یک شرکت ، ازوظایف مهم مدیران وسرپرستان است که باید به صورتی مناسب ، برنامه ریزی ونظارت ومطابق با علوم روز انجام شود باید تاریخ ، محتوا ، سطح ، نوع ونیزنتیجه این آموزش راجهت مراجعات بعدی نگهداری کرد این عمل ، بویژه درآموزشهای ایمنی ، تاکید می شود، زیرا بازرسان ونیزقضات دادگاهها هنگام وقوع حادثه این موردرا بررسی خواهند کرد .

 

عناصر موثردریک برنامه آموزش :

----------------------

1-تجزه وتحلیل شغل (کار)

تعریف آنچه که یک فرد می داند وانجام می دهد، وآنچه ازنظرتخصص و بازدهی مناسب وایمنی باید بداند ، تجزیه وتحلیل آن شغل می گویند بدین منظور می توان کاریا شغلی را به طورکلی مدنظرقرار داد ممکن است دامنه فعالیت شغل زیادنباشد، یـا شغل ســاده و

08170501/84                                  6

مشخص باشد ودامنه تغییرات آن خیلی کم ویک برنامه مشخص باشد امااگر کاریا شغل پیچیده ودارای دامنه وسیعتری باشد ، باید آن را به کارهای ساده ومشخص کوچک وفرعی تقسیم کرد وسپس هریک را جداگانه تجزیه وتحلیل کرد به عبارت دیگر، ابتدا شغل بطورکامل مورد آزمایش قرارگیرد وبه بخشهای کوچکتر وتخصصی ترتقسیم شود وسپس آموزشهای مورد نیازبرای هرقسمت ازشغل یاکارفراهم گردد .

 

2- تهیه وتدارک برنامه آموزشی

برای تدارک برنامه های آموزشی بانگاهی به برنامه ریزیهای قبلی ونتایج آن باید این موارد را درنظرگرفت .

        نظارت دقیق برآموزش ، وتفکر دراین مورد که چگونه می توان آن را فعالتر کرد وحضوردائم آن رابه صورت فعال و با اطلاعات منطقی ومفیدممکن ساخت همچنین مدت زمانی که درگذشته افراد آموزش دیده اند وبازدهی این مدت تولیدوحوادث کاسته شده است این مسائل باید به عنوان اساس تهیه برنامه های آموزشی مدنظرگرفته شود .

 

3-اجرای برنامه آموزشی

بنابراین ، برای این که آموزش ازنظرانفرادی که به آن توجه می کنند، مثبت تر باشد، باید مطالب درطول مدت ، فرموله و مشخص شده باشند .

 

4-نظارت وبررسی دوره های آموزشی ( ارزشیابی)

بانظارت وبررسی می توان نتایج یک برنامه آموزشی یادوره آموزشی را ارزیابی کرد ومیزان توفیق یانقص برنامه ودوره را اصلاح نمود درنتیجه می توانیم نتایج پولی را که جهت آموزش هزینه شده ، به دست آوریم بنابراین ، آموزش را نباید مسئله ای پیش پا افتاده وسبک قلمداد کرد، بلکه باید قسمت اساسی خط مشی مدیریت یک شرکت یا سازمان باشد یک مسئله بدیهی ومهم درآموزش ، مساله ایمنی است وقتی که کارگری به استخدام یک شرکت یاسازمان درمی آید ، معمولا درمجموع هیچ تجربه ای ازخطرهای موجود درکارندارد وکارراشروع می کند درهمین روزاول است که باید اورا دریابیم واطلاعات کافی درمورد خطرها، کارهای حفاظتی ، روش صحیح وایمن انجام کار، ابزارهای ایمنی که باید استفاده کند کارهایی که نباید انجام دهد، امکانات رفاهی خط مشی شرکت یا سازمان وهمه مسایلی که باموضوعات ایمنی وبهداشت ارتباط دارند دراختیاروی گذاشته شود برنامه ریزی ، کیفیت ، واجرای آموزشهای اولیه یا مقدمات ایمنی ، باید مشابه دیگردوره ها همراه با مسائل تئوری ، عملی ، تمرین وگزارشاتی باشدکه نشان دهد که کارچطور ، چه وقت ، وچگونه انجام شده است .

08170501/84                                  7

 

        کارفرما یامدیرعامل شرکت حمل ونقل باید همیشه وبطورمتناوب به این مسئله وجدانی توجه داشته باشد که رانندگان زیرنظراوباید آموزش ایمنی راببینند وازخطرهای کارآگاهی بیابند.

 

آموزش ایمنی به کمک تبلیغات :

----------------------

آموزش ایمنی ازطریق تبلیغات ووسایل تبلیغاتی (نمایش فیلم ، سخنرانی ، نصب پوستر وعکس ، صحبت ها وکنفرانسها، نمایشگاهها ، نشریات حفاظتی و غیره ) درواقع مکمل آموزشهای تئوری به شمارمی رود ومی توان هدفهای آموزشهای حفاظتی را تثبیت کرد وتداوم بخشید .

        تبلیغات وسیله ای است که کم وبیش بصورت گسترده دربسیاری ازکشورها برای جلب توجه نسبت به علل حوادث وارتقا پیشگیری به کارمی رود ودربرخی ازکشورها، بخصوص کشورهای درحال توسعه ، تبلیغات تنها وسیله برای حساس نمودن اذهان نسبت به حفاظت کار محسوب می شود البته تبلیغات یا وسایل کمک آموزشی ، هرگز جای مربی ایمنی رانخواهد گرفت ، ولی چنانچه ازاین وسیله به نحو صحیحی استفاده شود، درایجاد علاقه کارگران به امورایمنی نقش مهمی خواهد داشت دراینجا فقط بعضی ازوسایل تبلیغاتی مورد بررسی قرارخواهد گرفت .

 

هدف ازرعایت توصیه های ایمنی :

-----------------------

تقلیل میزان تصادفات وصدمات ناشی ازکاررانباید دراثرمساعی مهندسین ایمنی وهیئت رئیسه دانست بلکه با پیشرفت درامور ایمنی هرکارگاهی تنها دراثر جدیت همگانی وایمن کارکردن کلیه کارکنان آن موسسه بدست می آید وظیفه فردی ما این است که باچشم بازوتیزبین به محیط کار خوددقیق شده وباهوشیاری کامل کلیه عوامل وشرایط خطرناک راتشخیص داده وبه مسئولین خودگزارش دهیم و تنها ازاین طریق میتوانیم جان خود وهمکاران را ازگزند حوادث وضایعات حفظ کرده وازخسارت وارده به دستگاهها جلوگیری کنیم ورعایت قوانین ومقررات ایمنی بمنظور حفظ وحراست کارکنان ازحوادث ناشی از کاروهمچنین حفظ ونگهداری تاسیسات ازخطرآتش سوزی وانفجار ازاهم اهداف ایمنی درصنایع نفت می باشد .

 

08170501/84                                  8

ایمنی وحفاظت درمقابل آتش سوزی

------------------------

آتش سوزی یکی ازخطرناکترین پدیده هائی است که خسارت جانی ومالی زیادی بوجود می آورد دربررسی آمارها وعلل آتش سوزیهای کشورهای مختلف صنعتی چنین نتیجه گرفته شده است که قریب 75 الی 80 درصد آتش سوزیها قابل پیش بینی وپیشگیری میباشند وچنانچه علاج واقعه قبل ازوقوع گردد ، قریب 3 ازخسارات سالیانه ناشی ازحریق کاسته می شودکه رقم بسیارقابل توجهی است وبرای 1 بقیه باید به موثرترین ادوات وتجهیزات آتش نشانی مجهزشد .

        دراغلب اوقات هرحریقی با یک شعله یاجرقه کوچک آغاز می شودکه اگرفورا کشف شود، حتی می توان بایک خاموش کننده دستی آن رامهار وخاموش کرد . لازمه این کار، آشنائی با انواع خاموش کننده ها وهمچنین طرزنگهداری واستفاده ازآنهاست .

 

تعریف آتش

احتراق یا آتش عبارت است ازترکیب اکسیژن بامواد مختلف قابل احتراق که توام با حرارت وشعله ونورباشد سوختن کامل بسیارازاجسام هنگامی شروع می شود که مایع یاجامد بحالت بخار درآید ویاتجزیه شود وبصورت گازبا اکسیژن ترکیب شود بیشتراجسام درموقع سوختن فضای آزاد تولید انیدریک کربنیک وبخارآب می نمایند واگرهوا به اندازه کافی موجود نباشد مقداری هم اکسید کربن تولید میشودکه گازسمی وخطرناکی است.

 

انواع سوختن

--------

سوختن کند: که میتوان آن راازترکیب مواد باکسیژن درمرور زمان بطورمثال اکسیده شدن فلزات

سوختن تند : که ترکیب مواد با اکسیژن درزمان کوتاه میباشد بطورمثال انفجار گازها

عوامل بوجود آورنده آتش

بطورکلی وجودسه عامل برای ایجاد یک آتش سوزی لازم است یعنی اگراین سه عامل یکجا جمع گردند آتش سوزی بوجود می آید این عوامل عبارتند از :

الف : مواد سوختنی ( جامد، مایع ، گاز)

ب : حرارت

ج : اکسیژن یا هوا ( هوای اطراف مادارای 21% اکسیژن است )

08170501/84                                  9

عوامل تشکیل دهنده حریق (مثلث آتش )

----------------------

عوامل فوق درکنارهمدیگر بصورت یک مثلث نشان داده میشودکه آن را مثلث حریق می نامند موادقابل اشتعال درطبیعت به سه حالت موجودند .

الف-1)موادسوختنی جامد : مانند چوب ، زغال ، کاغذ ، پارچه و...

الف -2)موادسوختنی مایع : مانند انواع گازهای قابل اشتعال ، بوتان ، پروپان، متان ، اتان ، استیلن وغیره

ب ) حرارت : هنگامی صورت می گیرد که درجه حرارت برحسب نوع وجسم مواد ترکیب شوند با جسم سوزانده وبه حد کفایت رسیده باشد این حدرادرجه احتراق می نامندوقتی جسم به این درجه رسیدشروع به سوختن می نماید ودراین حالت اگر منبع حرارت قطع شود جسم قابل اشتعال به سوختن ادامه می دهد .

ج ) اکسیژن : باید دانست که عمل سوختن بوسیله اکسیژن موجود درهوا ایجاد میشوددرعمل سوختن جسم سوزنده وهواباید درکنارهم واقع گردند هرچه سریع تر جسم قابل سوختن تماس بیشتری با اکسیژن هوا داشته باشند محل سوختن آسانتر وسریعتر صورت می گیرد بنابراین هرچه ذرات سوزنده پراکنده ترباشد، چون سطح تماس آن با هوا زیادتراست زودتر مشتعل میگردد به همین دلیل گازها زودتراز مایعات ومایعات زودتراز جامدات آتش می گیرند .

 

روشهای خاموش کردن آتش ( اطفا حریق )

-----------------------------

همانگونه که ازتشکیل سه ماده جهت ایجاد حریق بعنوان مثلث حریق نامبرده شدبرای آنکه بتوانیم حریق را خاموش یامهارکنیم باید سعی شود یکی ازسه عامل تشکیل دهنده اضلاع این مثلث را باروشهای توصیه شده جداسازی نموده وبه این وسیله باتوجه به ماده مشتعل شده قادربه خاموش کردن آتش یا اطفا حریق شویم .

روشهای اطفا حریق

همانطوریکه قبلا گفته شد برای آنکه آتش سوزی رخ دهد میبایست سه عامل هوا یا اکسیژن ، حرارت وماده سوختنی جمع گردند حال اگربا وسایلی بتوان یک عامل از تشکیل دهنده مثلث ازصفحه عملیات خارج نمود ارتباط سه عوامل قطع گردیده وآتش خاموش خواهد شد که خاموش کردن آتش بستگی به متصدی مبارز با آتش سوزی دارد که چه روشی را انتخاب کند

 08170501/84                                 10

روشهای خاموش کردن آتش :

---------------------

روش سردکردن : دراین روش باید حرارت را ازآتش گرفت یا آن را کاهش داد یعنی کاهش دمادر ماده سوختنی دراین عملیات با استفاده ازآب حرارت راکاهش داده وضلع حرارت حذف می گردد که باعث خاموش شدن ماده سوختنی می گردد .

روش خفه کردن : دراین روش باید سعی نمود ازرسیدن اکسیژن به مثلث آتش جلوگیری بعمل آورد وروش خفه کردن توسط پوشانیدن منطقه آتش درانبارهای نفت بوسیله کف مکانیکی امکان پذیراست .

روش جداسازی : دراین روش بایدسعی کرد مواد سوختنی یا اشتعال زا را ازمثلث آتش سوزی خارج نمود دربعضی حریقها میتوان مواد سوختنی را سریعا ازمحل دورنمود مثلا درحریق مخازن نفت می توان از مسیرهای مطمئن سوخت را به مخزن دیگری منتقل نمود ازاین روش درآتش سوزیهای بزرگ درسیلوها وجنگلها، انبارهای نفت وپالایشگاهها وغیره استفاده می شود .

 

طبقه بندی انواع آتش ها

-----------------

آتش های CLASS.A

آتش هایی هستندکه ازسوختن عموم مواد قابل اشتعال که پس ازسوختن ازخود خاکستر باقی می گذارند بوجودمی آید مانند آتش هایی که عامل آنها موادی ازقبیل کاغذ، چوب وحتی پلاستیک ولاستیک یانظیرآنها میباشد که بهترین روش جهت اطفا این نوع حریقها ازبین بردن ضلع حرارت مثلث آتش سوزی وازروش سردکردن میباشدکه اقتصادی ترین و سریعترین عامل استفاده ازآب است .

 

آتشهای CLASS.B

آتشهایی هستند که ازسوختن مایعات قابل اشتعال بوجود می آیند وپس ازسوختن ازخود ضایعات خاکسترباقی نمی گذارند مانند آتش هائی که ازسوختن فرآورده های نفتی بوجود می آید که بهترین روش اطفا حریق این نوع آتش ها ازبین بردن ضلع اکسیژن مثلث آتش سوزی یعنی خفه کردن میباشد دراین نوع آتشها ازخاموش کننده های پودر وگازوکف وسایرروشهای خفه کردن مانند استفاده ازماسه باد وغیره .

 

08170501/84                                  11

آتشهای CLASS.C

آتشهایی هستندکه ناشی ازالکتریسیته میباشند مانند آتش سوزی دروسایل برقی مانند دینام موتور، ژنراتور، تابلوبرق ، کامپیوتر وغیره که بهترین روش اطفا این نوع حریقها قطع اکسیژن مثلث آتش میباشد ودراین نوع حریقها اصلا ازآب استفاده نمی باشد بهترین نوع خاموش کننده آن کپسولهای گاز CO2 میباشد .

 

آتشهای CLASS.D

آتشهایی هستند که ازسوختن فلزات قابل اشتعال بوجود می آیند مانند سدیم ، پتاسیم، منزیم که جهت اطفا حریق این نوع فلزات ازکپسولهای مخصوص به خود که بستگی به نوع فلز دارد استفاده می شود .

 

خاموش کننده های دستی

خاموش کننده دستی به وسیله ای گفته می شود که برای مبارزه با آتش سوزی طرح وساخته شده است وباحداکثر ظرفیت 14 کیلو یا 14 لیتر مواد خاموش کن ، یک نفربه راحتی قادر به حمل واستفاده ازآن است انواع بزرگتر این وسایل برروی چرخ ، ارابه یا خودرو قرارداده می شود ویابطور ثابت دراماکن نصب میگردد ازخاموش کننده های دستی، باتوجه به مواد اطفایی داخل آن ، می توان درلحظات اولیه شروع آتش سوزی وهمچنین برای حریقهای کوچک وموضعی استفاده کرد .

 

بطورکلی خاموش کننده ها ازنظرمواد اطفائی داخل به پنج گروه تقسیم میشوند :

-------------------------------------------------------

الف – خاموش کننده های محتوی آب

ب – خاموش کننده های محتوی کف

پ-خاموش کننده های محتوی پودر

ت – خاموش کننده های محتوی گاز

ج – خاموش کننده های محتوی هالوژنه

 

الف ) خاموش کننده های محتوی آب :

این نوع خاموش کننده مخزنی است که ازآب پرشده ودرهنگام نیازتحت فشار گازیا به وسیله پمپ دستی ازنازل به خارج فوران می کند ازاین کپسولها جهت اطفا حریقهای طبقه A استفاده می شود .

08170501/84                                  12

ب ) خاموش کننده های محتوی کف :

برای خاموش کردن اغلب آتشهای نوع B مورد استفاده قرارمی گیرند، زیرابه سرعت روی آتش را پوشانده ، مانع برخاستن گازقابل اشتعال ازروی مواد می شود وهمچنین با پوشانیدن سطح مواد درحال اشتعال مانع رسیدن اکسیژن هوابه آتش می شود وچون وزن مخصوص آن کمترازوزن مخصوص مایعات قابل اشتعال است ، لذا برسطح آن شناور می ماند وپائین نمی رود .

 

پ)خاموش کننده های محتوی پودر:

بیشتربرای خاموش کردن آتش نوع B بکارمی روند ودرانواع واقسام مختلف ساخته      می شوند دراین نوع کپسولها مخزن کپسول حاوی موادی نظیر بیکربنات سدیم ویابیکربنات پتاسیم است که با اعمال مخصوص شیمیایی به پودر خشک تبدیل وپودربا فشارگازCO2 و یا N2 ، یابطور مستقیم ویا بوسیله اعمال فشار توسط کپسول کوچکی به نام کاتریچ ازنازل خارج می شود .

هنگام خاموش کردن تجهیزات الکتریکی والکترونیکی، چون تمیزکردن دستگاه از پودر، بعدازخاموش کردن آتش ، مشکل است وباعث اختلال درکار دستگاه میشود، بهتراست ازکپسول گاز CO2 استفاده نمود .

خاموش کننده های پودری بیشتربرای خاموش کردن حریقهای فلزات قابل اشتعال ، مانند سدیم وپتاسیم ومنیزیم بکارمی رود خاموش کننده های پودری معمولا با توجه به نوع پودرموردمصرف ، برای اطفا بیش ازیک نوع حریق مورد استفاده قرار میگیرند، مورد مصرف توسط شرکت سازنده مشخص وبرروی بدنه نوشته ویابوسیله حروف نشان داده می شود .

 

ت ) خاموش کننده های محتوی گاز:

دراین نوع کپسولهای اطفا حریق ، گازCO2 به صورت فشرده به مایع تبدیل وبه وسیله اعمال فشاربرروی دستگیره آن ، راه خروج گازبه لوله نازل آزاد میگردد و CO2 تحت فشار ازکپسول خارج می شود ازاین کپسول بیشتربرای خاموش کردن حریقهای طبقه B استفاده می شود .

ج ) خاموش کننده های محتوی هالوژنه :

موادهالوژنه خاموش کن هایی هستند شامل یک یاچنداتم ازیک عنصر هالوژن مانند فلوئور، کلر، برم وید. وقتی اتم هیدروژن ازیک ماده هیدروکربن مانند CH4 یا C2H6 با یک اتم یاچنداتم هالوژن عوض شود، خواص ماده متشکله بکلی تغییرمی کند .

08170501/84                          13

مکانیسم خاموش کننده های محتوی هالوژنه تا اندازه ای به مکانیسم CO2 شباهت دارد بدین معنی که به علت سنگین تربودن ازهوا، به سرعت روی حریق را پوشانده ، جانشین هوا می شود وماده سوزان را ازاکسیژن محیط محروم می سازد این مواد را درانواع حریقهای ABC می توان بکاربرد ، ولی چون کم وبیش سمی هستند ( بخصوص بعضی ازمواد کلرداردرصورتی که روی فلزات بسته نباید مصرف شود، یادرصورت مصرف اولا نباید کسی درداخل محل باشد وثانیا پس ازعمل اطفا محل ، تهویه کامل شود وپس ازتهویه افراد وارد محل شوند .

این مواد معمولا دی الکتریسیته نبوده وپس ازمصرف هیچ اتری ازخود بجا نمی گذارد وصدمه ای به دستگاههای ظریف الکتریکی والکترونیکی وارد نمی کند .

 

بطورکلی برای استفاده ازانواع خاموش کننده ها نکات زیربایدرعایت شود :

1-مناسب باوضعیت محل استفاده وبه تعداد کافی تهیه شود

2-نحوه استفاده ازآنها به افراد شاغل درانبارآموزش داده شود

3-درمقاطع مختلف زمانی لازم است همه چیزبازرسی و کارائی آنها تائیدشود

4-درمکان مناسب ، ثابت ومعین قرارداده شود .

حوادث چگونه بوجود می آیند؟

1-عدم رعایت مقررات ایمنی

2-عدم استفاده ازوسایل حفاظتی عمومی وشخصی

3-عدم ضبط وربط درمحیط کار

4-عدم توجه به کاروساده گرفتن آن

5-عدم بازرسی های منظم ومستمرازماشین آلات

6-عدم آگاهی نسبت به خطرات اطرافمان

7-عدم علاقه بکاریا کسالت داشتن

8-بکاربردن ابزارنامناسب

9-بلندکردن اشیا سنگین وبه طرز غلط

10-عدم آموزش کافی

خطرات صنعتی کدامند؟

1-آتس سوزی وانفجار 2-برق گرفتگی 3-مسمومیت یاگازگرفتگی 4-ماشین آلات بدون حفاظ 5-سقوط ازارتفاع 6-مواد شیمیایی 7-وسایط نقلیه 8-مواد رادیواکتیو 9-ترکیدن ظروف تحت فشار

08170501/84                                  14

الکتریسیته ساکن

-------------

پدیده شارژ شدن بدن اشخاص ازمدتی قبل شناخته شده است وبیشتردرمواردی است که شخص کفشهایی باکف عایق داشته باشند ودراثرحرکت کردن روی زمین و ساییده شدن البسه برروی یکدیگر واصطکاک لباس یا زیرپوش با بدن شخص ویادراثر القا بدن دارای بارالکتریسیته ساکن میشود دستگاههای درحال کاردرموقع کارکردن اغلب دارای الکتریسیته می شوند وبراثرتماس افرادی که بادستگاههای درحال کاربارمخالف شارژ   می شوند این بار جمع شده دربدن افراد ممکن است به حدی برسد که دراثرتماس شخص با بدنه های فلزی تخلیه شود دراین حالت تکان محسوس وناخوشایند ولی بی خطر ایجاد

می شود الکتریسیته ساکن عبارت ازالکتریسیته ای که با بدست آوردن یا ازدست دادن الکترونها حادث می شوند کم یازیاد حتی یک الکترون درمیان 100 هزاراتم باعث یک بارقوی الکتریسیته ساکن درسطح می شود .

 

خطرات الکتریسیته ساکن درفرآورده های نفتی

--------------------------

جرقه های حادث ازالکتریسیته ساکن به آسانی می تواند درپالایشگاهها، انبارهای نفت وتاسیسات گازمایع ونفتکشها وگازکشها، انفجارویاآتش سوزی ایجاد نماید تقریبا کلیه فرآورده های نفتی مانندبنزین ، نفت سفید، نفتگاز، نفتکوره ، گازمایع وفرآورده های نفتی مشابه درمراحل مختلف پالایش وهنگام جریان درتلمبه ها ولوله ها پمپها ومخازن الکتریسیته ساکن بارور میشوند بدین ترتیب که موادنفتی قبل ازحرکت وجابجایی دارای بارمثبت ومنفی بوده وازلحاظ بارالکتریکی خنثی میباشد ولی به محض اینکه جریان برقرار گردیدبارهای منفی بوسیله سطح لوله ویاظرف گیرنده جذب می شود وفقط بار مثبت درداخل موادنفتی باقی می ماند که مقدار بارالکتریکی آن برحسب نوع محصول متفاوت است بطورکلی درفرآورده هایی که خاصیت هادی بودن بیشتری دارند مقداربیشتری الکتریسیته ساکن تولید میشوند ولی بعلت هادی بودنشان بارالکتریسیته آنها سریعتر تخلیه می شود .

        هنگامی که فرآورده های نفتی به مخازن وتلمبه واردمی شود دونوع خط الکتریسیته ساکن بوجود می آیدیکی جرقه هایی که ممکن است درسطح مخزن مایع مخزن تولیدشود که بسیارخطرناک است دیگرآنکه درصورت عایق بودن مخزن اززمین بار الکتریسیته ساکن درمخزن متراکم گردد که دردرجه دوم خطـرتراکم بــار الکتریکــی

 

08170501/84                                  15

درجداره مخزن بانصب سیم ارت به زمین ازبین می رود و درحالت اول برای جلوگیری ازایجاد جرقه باید ازپرکردن مخازن با سرعت زیاد وریختن مایع ازبالاکه ایجاد تلاطم درسطح مایع می کند خودداری گردد .

 

نکات ایمنی مربوط به الکتریسته ساکن

1-وسایل حمل ونقل فرآورده های نفتی بایدمجهزبه سیم ارت باشند .

2-هنگام پرکردن بشکه یا ظروف بافرآورده های نفتی و حتی هنگام زدن بنزین درباک خودرو باید دقت شود سرلوله یانازل بابدنه ظرف درتماس باشد .

3-ازایستادن درنزدیکی نقاطی که بخارازلوله یاظرف بیرون می زند وتشکیل ابرمی دهد خودداری کنید زیراممکن است بارالکتریکی دربدن شما القا گردد وبه محض تماس با بدن هر شی که به زمین ارتباط دارد جرقه ای ایجاد گردد .

4-هنگام بارگیری نفتکشها باید دقت نمود سرلوله ( بازوی بارگیری ) به ته مخزن برسد وازپاشیده شدن آن جلوگیری بعمل آید .

5-استفاده ازوسایل استحفاظی خطرات الکتریسیته ساکن را به حداقل میرساند .

6-عملیات تخلیه یابارگیری نفتکشها یاگازکشها با اتصال سیم ارت به زمین شروع می شود وبعدازعملیات آخرین مرحله جداکردن سیم ارت ازکشنده فرآورده های نفتی میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08170501/84                                  16

توصیه های ایمنی مربوط به انجام عملیات بافرآورده های نفتی :

--------------------------------------------

توصیه های ایمنی :

1-استفاده ازتجهیزاتی نظیرالبسه ایمنی ، عینک ایمنی، دستکش وچکمه مقاوم دربرابر مواد شیمیایی وماسک درحین عملیات الزامی می باشد .

2-ازتماس ، بنزین با پوست بدن جدا خودداری گردد (سریعا جذب پوست میشود) ودرصورت تماس لباسهای آلوده را ازبدن مصدوم خارج نموده وبامقادیرزیادی آب وصابون محل آلوده را شستشو دهید .

3-درصورت تماس باچشم ، آن راحداقل بمدت 15 دقیقه با آب شستشو دهید .

4-درصورت استنشاق بخارات بنزین ، مصدوم را سریعا به هوای آزاد انتقال دهید وازماسک اکسیژن استفاده کنید .

5-درصورت بلعیدن بنزین هرگز مصدوم را واداربه استفراغ نکنید وسریعا به پزشک مراجعه کنید .

6-بمنظورکنترل واطفا حریق بنزین هرگزازآب استفاده نشود وازموادی نظیرکف، پودر خشک وگازکربنیک استفاده نمائید .

7-ازکشیدن سیگاراکیدا خودداری گردد .

8-ازنگهداری ابزاری که تولیدجرقه می کند ومواد آتش زا خودداری گردد .

9-ازفرآورده های نفتی بعنوان حلال برای تمیزکردن پوست استفاده نکنید .

10-ازریخت پاش فرآورده های نفتی به زمین ونفوذآنها به آبهای سطحی وزیرزمینی جدا خودداری گردد .

شرایط نفتکشهای حامل فرآورده های نفتی

-----------------------------

1-مخزن نفتکش بایستی باسیم مسی مفتول به شاسی متصل باشد تا ازتجمع الکتریسته ساکن درمخزن جلوگیری شود .

2-شیرهای تخلیه لوله ها وکلیه اتصالات مربوطه بایستی کاملا سالم وفاقد هرگونه نشتی بوده وسری ارتباط به شیلنگهای تخلیه نیزدارای رزوه سالم باشند .

3-هرگونه تغییروتبدیل دروضع مخزن نفتکش ومیله اندازه گیری (دیپ ) آن ممنوع ودرصورت لزوم انجام هرنوع کارگرم وسردبرروی مخزن با کسب مجوزاز مسئولین ذیربط الزامی می باشد .

4-محل قرارگرفتن اگزوز باید درجهت مخالف شیرهای تخلیه (سمت راننده ) باشد.

5-نفتکش بایددارای کارت اندازه گیری معتبرباشد .

08100501/84                                  17

6-بدنه نفتکش بایدعاری ازهرگونه آلودگی باشد .

7-برروی بدنه مخزن درمحلهای مخصوصی که بالای آن باعلامت ارت (زمین) نیزعلامت گذاری شده وبرای نصب گیره سیم اتصال به زمین (ارتینگ) پیش بینی میگردد، این محلها بایدهمیشه تمیزوبدون رنگ آمیزی باشد .

8-تجهیزات ایمنی موردنیازنفتکش به شرح زیرمی باشد :

8-1-دودستگاه کپسول آتش نشانی پودروگازمناسب وآماده

8-2-جعبه کمکهای اولیه

8-3-هردستگاه نفتکش بایستی دارای گوه(دنده پنج) 2 عدد (جهت توقف درشیب) باشد ومحل نصب آن کامل باشد .

8-4-چراغ قوه دستی

8-5-مثلث احتیاط 2 عدد (جهت قراردادن درفاصله 15 متری درهنگام توقفهای اضطراری)

8-6-چراغ هشداردهنده(LED) 2 عدد (بجای مثلث احتیاط برای استفاده درشب)

8-7-کمربندایمنی

8-8-بطری حاوی آب

8-9-استفاده ازدوعدد مثلث خطردردوطرف تانک حامل مواد خطرناک (برای مشخص شدن ابعاد وسیله )

8-10-جلیقه زردرنگ احتیاط مطابق با استاندارد EN471

8-11-استفاده ازتابلو حاوی اطلاعات شماره وکدبین المللی موادخطرناک وماده درحال حمل جلو وعقب وسیله نقلیه

8-12-استفاده ازتابلوهشداردهنده وسیله نقلیه حامل موادخطرناک درعقب وسیله نقلیه (لوزی شکل)

8-13-استفاده ازعلائم آگاهی دهنده (MARKER) درعقب وسیله نقلیه (مستطیل شبرنگ)

8-14-عینک حفاظتی مناسب

8-15-ماسک مناسب

8-16-دستکش لاستیکی مناسب

8-17-بطری حاوی ماده شستشوی چشم

9-درعقب نفتکش داشتن علامت (محموله خطرناک ) و (احتیاط) برحسب مورد ضروریست .

 

08100501/84                                  18

10-کلیه نفتکشهائیکه بمنظوربارگیری وتخلیه فرآورده نفتی وارد تاسیسات میشوند بایددارای گواهی معاینه فنی معتبروفاقدهرگونه نقص ازجمله موارد مشروحه ذیل باشند:

10-1-مخازن نفتکش بایددارای شیرفشاروخلا شکن (P&V VALVE) کاملا سالم بوده وبه بدنه مخزن نیزپلمپ شده باشد .

10-2-بدنه مخزن نفتکش بایستی فاقدهرگونه فرورفتگی ونقص فنی باشد .

10-3-پله ها وراهروی بالای مخزن ازورق عاج دار باشند تا ازهرگونه لغزش جلوگیری بعمل آید .

10-4-لوله های بارگیری بایستی برروی درب اصلی مخزن بسته وتا 10 سانتی متری کف مخزن ادامه داشته وبوشن برنجی درداخل لوله های بارگیری وحفاظ میله اندازه گیری نیزطبق استاندارد نصب شود .

10-5-کلیه مدارات برقی نفتکش بایستی سالم وازایمنی مناسب برخوردار باشند.

10-6-کنترل وحصول اطمینان ازسلامت لوازم برقی ، چراغها، استارت ، دینام و باطری درمقاطع مختلف ضروریست .

10-7-بایستی سعی شود ازهرگونه سیم کشی ونصب چراغ اضافی خارج ازاستاندارد کارخانه سازنده خودداری ودرصورت لزوم (ازمقررات راهنمایی ورانندگی ویا مقررات دیگری که لازم الاجرا باشد پیروی نمود ) هرگونه سیم کشی بعدازکلید اصلی وبا اخذ مجوزازمهندسی ایمنی انجام گردد .

10-8-باطری نفتکش بایددارای پوشش مناسب ومجهزبه کلید قطع ووصل باشد.

10-9-عملکرد صحیح سیستم ترمزوسالم بودن لاستیکها ومیزان باد استاندارد ضروریست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08100501/84                                  19

 

چک لیست نفتکش

 

ردیف

شرح

 

بلی

خیر

1

آیا ارتباط مخزن باشاسی برقراراست ؟

 

 

2

آیاشیرهای تخلیه ، لوله کشی وکلیه اتصالات فاقد نشتی است ؟

 

 

3

آیادرسری های اتصال به کاپلینگ شیلنگهای تخلیه ، رزوه ها سالم است؟

 

 

4

آیامحل قرارگرفتن اگزوز مخالف شیرهای تخلیه است ؟

 

 

5

آیا کارت اندازه گیری نفتکش معتبراست ؟

 

 

6

آیا نفتکش دارای کارت معاینه فنی معتبراست ؟

 

 

7

آیا بدنه نفتکش عاری ازهرگونه آلودگی است ؟

 

 

8

آیا وضعیت ظاهری مخزن و کشنده سالم است ؟

 

 

9

آیا محل اتصال گیره اتصال زمین تمیزوبدون رنگ آمیزی است ؟

 

 

10

آیا برای شرایط اضطراردرنفتکش ، تابلو احتیاط ، مثلث شبرنگ یا چراغ چشمک زن ، چراغ قوه EX ، گوه چوبی، زنجیرچرخ و .... پیش بینی شده ؟

 

 

11

آیا نفتکش حداقل دودستگاه خاموش کننده پودروگازقابل دسترس دارد؟

 

 

12

آیا درعقب نفتکش علامت (محموله خطرناک ) واحتیاط منقوش شده ؟

 

 

13

آیا نفتکش دارای شیرفشاروخلا شکن (P& V VALVE) سالم است ؟

 

 

14

آیا دربهای منهول مخزن پلمپ شده هستند ؟

 

 

15

آیابدنه نفتکش فاقد هرگونه نقص فنی وفرورفتگی است ؟

 

 

16

آیا پله ها وراهروی بالای مخزن ازورق عاجدار است ؟

 

 

17

آیا لوله های بارگیری که به روی درب مخزن متصل شده اند تا فاصله 10 سانتیمتری ازکف ادامه دارد ؟

 

 

18

آیا لوله های پرکن ولوله میله اندازه گیری دارای درپوش برنجی طبق استاندارد هستند ؟

 

 

19

آیا کلیه مدارات الکتریکی نفتکش سالم وازایمنی مناسب برخوردار هستند؟

 

 

20

آیاکلیه لوازم برقی ازجمله چراغها، استارت ، دینام وباطری سالم هستند؟

 

 

21

آیا باتوجه به ضوابط استاندارد ومقررات راهنمایی ورانندگی عدم سیم کشی ونصب چراغ اضافی درنفتکش رعایت گردیده ؟

 

 

22

آیا باطری نفتکش دارای پوشش مناسب وکلیدقطع ووصل است ؟

 

 

23

آیاسیستم ترمزوکلاج سالم است ؟

 

 

24

آیاعاج لاستیکها ومیزان باد استاندارداست ؟

 

 

25

آیانفتکش به جعبه ابزار، کمکهای اولیه والبسه استحفاظی راننده مجهزاست؟

 

 

 

 

 

08140525/84                                              20

ضوابط ایمنی حمل ونقل گازمایع توسط گازکشها

---------------------------------

1-هرگازکش بایدلااقل مجهزبه یک سپرعقب باشدکه درصورت برخوردبا اشیا دیگرسپرمزبور، اتصالهای آنرا محافظت نماید وساختمان این سپرطوری باشدکه امکان برخورد هریک ازقسمتهای وسیله نقلیه رابه مخزن به حداقل تقلیل دهد .ضمنا طرح سپروضمائم آن بایدطوری باشد که نیروی وارده دراثرتصادف را مستقیما به طورافقی به شاسی گازکش منتقل نماید .

2-مخازن حمل گازمایع بایدبه یک یاچندنوع ازوسایل اندازه گیری ذیل که حداکثر سطح مجازمایع رادرمخزن دقیقا نشان میدهد باشد ضمن اینکه رعایت مقدار بارمجاز ازاهم مسائل است ووسیله اندازه گیرسطح مایع مخزن بایدوضعیت مناسبی داشته باشد تا هیچوقت مخزن بیش ازدرصدمجاز پرنگردد .

الف : وسائل اندازه گیری مایع بوسیله لوله دوار

ب : وسائل اندازه گیری مایع بوسیله لوله لغزان وقابل تنظیم

ج : وسائل اندازه گیری مایع بوسیله لوله باطول ثابت

3-نصب لوله های شیشه ای نشان دهنده سطح مایع برروی مخزن حمل گازمایع مجاز نمی باشد .

4-جهت کنترل فشارداخل مخزن ، مخازن حمل گازمایع بایددارای فشارسنج عقربه ای مناسب برای کارباگازمایع باشند .

5-حداکثرفشارکارمجازوسائل اندازه گیری سطح مایع وفشارسنج باید حداقل برابر5/17 ، کیلوگرم برسانتیمتر مربع باشد .

6-وسائل اندازه گیری سطح مایع وفشاردرمخزن باید بنحوی نصب گردد که هیچ قسمتی ازآنها خارج ازسطح بدنه قرارنگیرد .

7-هرمخزن حمل گازمایع بایددارای صفحه مشخصات فنی مربوط به ساخت باشد که جنس آن ازفلززنگ نزن بوده ودرسمت راست نزدیک به جلومخزن متصل شود ومحل نصب آن بایدطوری باشدکه اولا همیشه محفوظ بماند وثانیا قابل دسترسی برای بازرسی باشد .

8-کامیونهای یدک کش ونیمه یدک کش های گازکش بایدمنحصرا به چراغ برقی مجهزباشند، مداربرقی این وسائل بایددارای وسائل حفاظتی کافی برای مواقع اتصالی باشد ( ازقبیل فیوز قطع کننده اتوماتیک جریان برق ) سیمها بایددارای سطح مقطع مناسب جهت هدایت وعبورجریان مورد لزوم بوده ودربرابرصدمات فیزیکی مقاوم باشد وبه طریقه مناسبی روی گازکش نصب ومحکم شده و خوب عایقکاری گردد و از طرفی در

08140530/84                                  21

مقابل صدمات وضربات احتمالی خارجی کاملا محافظت شده باشد ضمنا پمپهایی که برای تخلیه مخزن حمل گازمایع برروی آنها نصب می شود بایدازنوع مناسبی بوده وازشکستن وآسیب دیدن درمقابل تصادفات محفوظ نگهداشته شود .

9-هریدک کش بایدمجهزبه ترمزهای قابل اطمینان باشدواحتیاطهای لازم بعمل آید تا این ترمزها ازاطاق راننده به نحو مطلوب ورضایت بخشی عمل کند. بدیهی است استفاده ترمزدستی بجز سایرتمهیدات الزامیست .

10-هریدک کش بایدمجهزبه چراغهای راهنما، ترمزوخطرباشد .

11-اگرمخزن یدک کش بارگیری شده وقراراست درمحلی پارک شود بایدگازکش رادرسطحی افقی پارک نموده تارهانه (سوپاپ اطمینان ) مخزن مستقیما به قسمت محتوی بخارگازمایع مخزن مربوط باشد .

12-سیستم خروج دودکه مشتمل برصداخفه کن ولوله خروج دودهم می شود باید ازسیستم سوخت وسیله نقلیه وسایرموادقابل اشتعال به اندازه کافی فاصله داشته باشد انتهای خروجی لوله دودبایستی درجهت دورازمخزن ومتعلقات آن بوده وبیرون ازبدنه واطراف وسیله نقلیه باشدودروسائط نقلیه گازکش بهیچوجه نباید صداخفه کن (انبار اگزوز) را ازمسیرجریان دودخارج نمود .

13-هروسیله نقلیه گازکش بایدمجهزبه دودستگاه خاموش کننده 6 کیلوئی ازنوع پودی باشد . این نوع خاموش کننده ها بایددرمحلی که به راحتی قابل رویت ودسترسی ودوراز شیرآلات مخزن باشد نصب گردند (محل استقرار طرفین جلو یدک کش) خاموش کننده های ازنوع پودرخشک را باید لااقل هرسه ماه یکبارازنظرآمادگی برای استفاده آزمایش ودرصورت لزوم آنها راپرنمود ، درضمن راننده وکمک راننده اوباید باروش کاربا این خاموش کننده ها آشنائی کامل داشته باشند .

14-راننده وکمک راننده مادام که وسیله نقلیه آنها درحال خالی شدن یاپرشدن است یا مشغول انجام هرگونه تعمیرروی وسیله نقلیه می باشند بایستی درداخل واطراف آن ازاستعمال هرنوع دخانیات خودداری کرده وبه افراد دیگرنیز اجازه چنین کاری را ندهند.

15-سوارکردن مسافروحمل افراد غیرمجاز دروسیله نقلیه مخصوص حمل گازممنوع است.

16-راننده موظف است قبل ازحرکت ، وسیله نقلیه خودرا بازرسی دقیق نموده وقسمتهای مختلف آنرا ازجمله ترمزچراغ خطر، سوخت وروغن ، بوق ، لاستیک ها، باطری چراغهای اضطراری وسیله نقلیه ، شیشه شور، برف پاک کن ، آئینه عقب ، منعکس کننده های نور، لوله کشیها ووضع ظاهری مخزن بازدید وکنترل فنی نماید و اگردروسیله نقلیه نقصی مشاهده نمود قبل ازرفع آنها آن اقدام به حرکت ننماید درضمن مسئولیت هرگونه تصادف

08140530/84                                  22

و خسارات بعدی که ناشی ازنواقص قبل ازحرکت باشد متوجه راننده خواهد بود . ضمنا به همراه داشتن زنجیر چرخ ، خاموش کننده ، دنده پنج ، پرچم قرمز، سیم بکسل وجعبه کمکهای اولیه ، تابلو احتیاط ، چراغ قرمز چشمک زن ازملزومات اساسی وسیله محسوب میگردد .

17-راننده موظف است هرگونه نقص دروسیله نقلیه ویاهرنوع نشتی راکه درمخزن گازکش ویامنضمات آن مشاهده می کند فورا به رئیس خودیافرد مسئول مربوطه اطلاع دهد.

18-نگهداری موادقابل احتراق یا اشتعال دراطاق راننده ممنوع است .

19-پس ازاتمام کارروزانه راننده موظف است هرنوع عیب ونقصی راکه دروسیله نقلیه خودمشاهده کرده گزارش دهد تانسبت به رفع آن اقدام شود .

20-ادامه رانندگی با لاستیک پنچرویاکم باد ممنوع است .

21-هروسیله نقلیه گازکش بایدهمیشه تعدادی گوه چوبی (دنده پنج) مناسب باخود همراه داشته باشدتادرمواقع توقف ویاتخلیه وبارگیری آنها را زیرچرخها قراردهد وبدینوسیله ازحرکت ناگهانی وسیله نقلیه درمدت عملیات فوق جلوگیری بعمل آید.

22-پارک نمودن یدک کشهای گازمایع اعم ازپریاخالی درداخل شهرویاروستا مطلقا ممنوع است .

23-توقف اضطراری یدک کشها درداخل شهرویاروستا درموارد اجتناب ناپذیر ازقبیل خرابی وسیله نقلیه فقط برای مدت کاملا محدودکه کافی برای رفع عیب ویا دریافت کمک باشد مجازاست ودرچنین مواردی راننده باید وسیله راحتی الامکان دورازاماکن عمومی وپرجمعیت نظیرمدارس ، سینما، سالن اجتماعات متوقف کرده وخودبطور مستمرمراقب آن بوده وتوسط فردیا افراد ذیصلاحی ازاطرافیان درخواست کمک ازشرکت مربوطه یامنابع دیگرنماید . ویادرصورت لزوم به مسئولیت خودفردذیصلاحی ازاطرافیان نظیر یکی ازمامورین دولتی یاهمکاران وامثال آنرا برای مدت کوتاهی به مراقبت وسیله نقلیه خود گماشته وبرای جلب کمک برود .

24-گازکشهای مخصوص حمل وتوزیع گازمایع عمده که درداخل شهرها تردد می نمایند الزاما باید همیشه دارای کمک راننده باشند، توقف این گازکشها درداخل شهرفقط با مراقبت دائمی وموثرراننده یاکمک راننده مجاز می باشد .

25-راننده گازکش ویایدک کش موظف است بلافاصله پس ازخاتمه ماموریت وسیله نقلیه رابه توقفگاه دائمی آن منتقل نماید .

26-توقف وسائل نقلیه حمل گازمایع درداخل اماکن بسته ومسقف بکلی ممنوع است .

08140530/84                                  23

27-درصورتیکه لازم شود گازکشها رابرای انجام کارهای تعمیراتی جزئی که مدت آن یک روزبیشترنباشد درداخل گاراژی متوقف سازند باید احتیاطهای زیرتوسط شرکت مربوطه بعمل آید :

الف : قبل ازانتقال گازکش به داخل گاراژ بایدتمام شیرهائی راکه بلافاصله بعداز مخزن قرارداد بسته وبخارمایع کلیه لوله های آنرا درمحل امن ومناسبی تخلیه کرد وتمام قسمتهای مخزن را ازنظرعدم وجود نشت موردبازرسی قرارداده واگرمحلی نشت می کند می بایست قبلا توسط افراد ذیصلاح بارعایت نکات ایمنی و استاندارد نسبت به رفع نشتی اقدام نمود .

ب : گازکش باید درتعمیرگاه فقط درفضای کاملا باز متوقف گردد .

ج : گازکش رانباید نزدیک منابع حرارت زا، شعله باز، درمسیربادگرمی که ازبخاریهای نوع هوا دمنده خارج میشود ویاسایر منابع مشابه متوقف نمود .

د : درصورتیکه محموله مخزن کاملا خالی نشده است راننده باید افراد مسئول گاراژ را ازماهیت وخطرات محموله مخزن مطلع نموده وخوداو ویاکمک راننده مادام که گازکش درداخل تعمیرگاه است درکنارآن باقی بماند تا ازدستکاری وبازکردن شیرها واتصالهای مخزن توسط افراد غیرمجاز جلوگیری نماید .

28-بدنه گازکش می بایستی تمیزوعاری ازروغن وهرگونه مواد سریع الاشتعال بوده وعلامت گذاری روی وسیله نقلیه باید کاملا مطابق مقررات باشد ( گازمایع قابل اشتعال ونام شرکت بایدروی مخزن نوشته شده باشد )

2-اگرمخزن محتوی گازباشد مادام که وسیله نقلیه درداخل تعمیرگاه است ازانجام هرگونه تعمیرات روی مخزن لوله یاشیرهای آن مطلقا باید خودداری نمود .

30-راننده موظف است که مجموعه مقررات راهنمائی ورانندگی رارعایت نمایدوبه اهمیت مواردی همچون حق تقدم ، سرعت مجاز درسرپیچها ، پلها وچهارراهها وپرهیزاز سبقتهای غیرمجاز درجهت پیشگیری ازحوادث وضرروزیانهای جانی ومالی آن باتوجه به نوع محموله پی برده باشد ودارای اطلاعات ومهارت لازم وآشنابه مقررات ایمنی گازمایع باشد ومهارت راه اندازی همه وسائلی راکه همراه دارد داشته باشد .

31-فقط افراد مجازوآشنا به مقررات ایمنی گازمایع اجازه رانندگی تانکرهای حمل گازمایع رادارند .

32-هنگام تخلیه یابارگیری یک نفرراننده ماهر باید مدام نزدیک تانکرولوله های تحویل گازایستاده وکاملا مراقب آنها باشد این راننده باید کاملا آماده باشد که درصورت پاره شدن شیلنگ وجداشدن اتصالات ویاهرگونه اتفاق خطرناک دیگر بلافاصله بتواند شیرهای لازم رابسته وموتورتلمبه راخاموش کند نشستن راننده دراتاق کامیون برای تامین منظورفوق مجاز نمی باشد .

 08140530/84                                 24

33-راننده مسئول وموظف است کلیه شیرهای اصلی تانکررا بجز درمواقع تخلیه وبارگیری بسته نگهدارد همچنین راننده موظف است که کلیه شیرهای اصلی تانکری راکه گازمایع آن تخلیه شده است وظاهرا مخزن خالی می باشد رادرحین تردد وتوقف بسته نگهدارد وتنها ازمبادی تخلیه وبارگیری ویا مراکز مجازجهت تعمیرات توسط افراد ذیصلاح بارعایت ضوابط ومقررات مربوطه نسبت به بازوبستن شیرهای تانکر اقدام گردد.

مسئولیت عملیات وایمنی تحویل گازمایع به مخازن ذخیره سازی مصرف کنندگان عمده تجاری (صنعتی ) گازمایع به عهده راننده وکمک راننده می باشد .

35-هنگام بارگیری یاتخلیه تانکربایدموتور آنرا خاموش کرد مگر درمواردیکه تلمبه تخلیه گازبوسیله موتورکارمی کند بلافاصله بعدازپایان کارتخلیه وبارگیری تانکر، بایدشیلنگهائی راکه برای این منظوربه تانکروصل شده است ازآن جدانمود راننده تانکر مسئول وموظف است که قبل ازحرکت دادن تانکر اطمینان حاصل کندکه شیلنگها ازمخزن جدا وتمامی شیرهای تانکربسته می باشد .

36-وسیله نقلیه بایددارای مدارک قانونی لازم جهت حمل ونقل وورود به محوطه های مورد لزوم باشد .

37-اگردرمحل وقوع حادثه نشت گازوجود داشته باشد به هیچ وجه نباید ازمشعل برای اعلام خطراستفاده نمود بلکه باید ازچراغهای مخصوص که ضدگاز هستند وپرچم قرمز استفاده نمود .

38-درصورتیکه به منظورتخلیه گازمایع ازنیروی محرکه موتورگازکش استفاده میگردد ودرحین عملیات ، نشتی درسیستم تخلیه بوجود آید باید پس از بستن شیرهای تخلیه وبارگیری ارتباط نیروی محرکه با پمپ نیزقطع گردد .

39-مخزن ، شاسی ، محوروفنرهای نقلیه کامل گازمایع که مجموع آنها رایدک کش      می نامند باید بوسیله اتصالهای فلزی به یکدیگر متصل شده واین یدک کش توسط میله محکم ومناسبی ( میل ریش ) به وسیله نقلیه ای که آنرا میکشد مرتبط گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08140530/84                                  25

 

وظایف و تاکیدات ایمنی راننده نفتکش :

----------------------------

1-رانندگان باید اطلاع داشته باشندکه پس ازتوقف نفتکش درجایگاه ، قبل ازبستن     لوله ها برای تخلیه بایستی اتصال زمین را درمحل مخصوص محکم نصب نموده ازاتصال کام آن اطمینان حاصل نمایند .

2-مدار اصلی برق تانکرهای نفتکش پس ازاستقرار درمحل تخلیه باید بوسیله سوئیچ قطع کن کاملا ازسیستم برق قطع گردد .

3-تمامی نفتکشها باید مجهزبه دودستگاه خاموش کننده ازنوع پودری باشند .

4-خاموش کننده ها باید درمحلی که براحتی قابل دسترسی باشد (دورازشیرهای خروجی) نصب گردند (ترجیحا طرفین جلونفتکش )

5-بطورکلی استعمال دخانیات درکلیه محوطه های تخلیه وبارگیری (انبارها ومجاری عرضه) ممنوع میباشد .

6- پارک نمودن نفتکش اعم ازپرویاخالی درشهرها ویا روستا (مکانهای عمومی وپرجمعیت) ممنوع میباشد .

7-رانندگان نفتکشهائی که مسئولیت تامین سوخت داخل شهرراعهده دارمیباشند به هیچ وجه نبایست نفتکش رادرصورت توقف ترک نمایند .

8-راننده نفتکش موظف است بلافاصله پس ازخاتمه ماموریت سوخترسانی جهت استراحت وسیله نقلیه خود رابه توقفگاه منتقل نماید .

9-توقف نفتکش درمکانهای مسقف ( اعم ازپروخالی ) کاملا ممنوع میباشد .

10-انجام هرگونه تعمیرات برروی مخزن نفتکش میبایست با اجازه اداره ایمنی انجام پذیرد .

11-درصورت پارک نمودن نفتکش درتوقفگاه راننده میبایست مسئول گاراژ را ازمحموله خود مطلع نماید .

12-حتی الامکان سعی شودمحل پارک نفتکش درمحوطه بازپارکینگ باشد ( حداقل فاصله از نفتکش مشابه 20 مترخواهد بود )

13-کلیه رانندگان هنگام ورود به تاسیسات نفتی اشیایی ازقبیل فندک ، کبریت ، کپسول گازپیک نیکی وامثال آن راکه تولید جرقه ، شعله بازویاحرارت مینمایند رابه درب بازرسی انبار (حراست) تحویل نمایند . (ایجاد جرقه ، استعمال دخانیات تا فاصله 50 متری تانکرهای نفتکش ممنوع میباشد .

 

 

08150506/84                                  26

14-درطول مدت تخلیه وبارگیری راننده خودرو را باید درکنار کامیون خودحاضربوده حق انجام هیچگونه کاراضافی ( تعمیرات ونظافت) راندارد .

15-تحت هیچ شرایطی راننده (بدون حضورنماینده تخلیه وبارگیری ) حق ندارد شخصا اقدم به بازوبست بازوها ولوله های تخلیه وبارگیری نمایداین کارفقط با حضورودستورمسئول بارگیری امکان پذیرمیباشد .

16-هرگونه کارگرم وسرد برروی مخزن نفتکش ممنوع میباشد مگربا اجازه مسئول ایمنی وآتش نشانی منطقه

17-تمامی نفتکشها بایستی فاقد هرنوع نقص فنی باشند بعنوان مثال درصورت خرابی استارت اجازه بارگیری داده نخواهد شد .

18-گذاشتن وسایل آتش زا دراطراف جعبه شیرآلات کاملا خطرناک بوده ، ممنوع میباشد.

19-رانندگان بایدنسبت به آموزش ایمنی وعملیاتی اقدام نموده بهنگام ورودبه تاسیسات کارت آموزشی معتبررا بهمراه داشته باشند .

20-حرکت بی مورد، سرعت غیرمجاز، توقف درمسیرعبورنفتکشها درداخل تاسیسات اکیدا ممنوع می باشد .

21-مقررات ایمنی مربوط به ارتینگ بایستی اجبارا رعایت گردد .

23-کلیه نفتکشه درداخل تاسیسات تابع مقررات خاص خواهند بود .

24-رانندگان نفتکشها ازسوارکردن افراد غیرمجاز خودداری نمایند .

25-سبقت وجلوزدن وسائط نقلیه درداخل تاسیسات بکلی ممنوع میباشد ( حداکثر سرعت 20 کیلومترتعیین گردیده )

26-درداخل تاسیسات نفتی فقط رانندگان دارای کارت آموزش ایمنی مجازبه رانندگی میباشند .

27-خوابیدن رانندگان بهنگام توقف درداخل انبارها اکیدا ممنوع میباشد .

28-تعمیرودستکاری ماشین بهنگام روشن بودن اکیدا ممنوع میباشد .

29-رانندگان نفتکش ازحمل باراضافی درقسمت فوقانی نفتکش باید خودداری کنند.

30-ازآویزان نمودن وسایل تزئینی برروی ماشین وسیم کشیهای غیراستاندارد خودداری شود .

31-رانندگان بایددراقدامات وفعالیت خودایمنی رامورد نظرقرارداده وبه هیچ وجه مجاز به ریسک نمی باشند .

32-مسئولین ازهیچ راننده نفتکش انتظارندارد بهنگام سوخت رسانی وانجام وظیفه خودرا درمعرض خطرقرار دهد .

08150506/84                                  27

33-اقدامات راننده هنگام جاری شدن ونشت فرآورده های نفتی

33-1-باحفظ مسائل ایمنی ازنشت جلوگیری بعمل آید .

33-2- ازوسایلی که احتمال ایجاد جرقه درآنها پایین است وتجهیزات الکتریکی عایق دربرابرانتقال الکتریسیته استفاده کنید .

33-3-ازورود مایع به فاضلابها، زیرزمینها وزمینهای محل کارجلوگیری کنید بخارات ممکن است مخلوط قابل انفجار درهوا ایجاد کنند .

33-4-احتمال انفجار رابه اطرافیان هشداردهیدودرصورت لزوم محوطه را تخلیه کنید.

33-5-اگرمایع واردمنابع آب یافاضلاب شدخاک وگیاهان را آلوده کرد ماموران را درجریان بگذارید با توجه به قابل انفجاربودن مخلوط فرآورده های نفتی با هوا ازورود فرآورده های نفتی به فاضلابهای زیرزمینی جلوگیری بعمل آید .

33-6-مایع نشت کرده را به وسیله ماسه یاخاک یاسایر مواد مناسب جمع آوری کنید وبا مسئولین ذیربط دراین زمینه مشورت کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08150506/84                                  28

 

چک لیست راننده نفتکش

 

 

ردیف

شرح

 

بلی

خیر

1

آیاراننده باخطرات جانبی موادنفتی ومقررات ایمنی آن آشناست ؟

 

 

2

آیا راننده باضوابط فنی ، عملیاتی وایمنی تخلیه وبارگیری آشناست ؟

 

 

3

آیا راننده ازممنوعیت ترک محل درطول عملیات بارگیری وتخلیه مطلع است ؟

 

 

4

آیا راننده آگاه است که درزمان تخلیه وبارگیری بایستی موتورخودرو خاموش باشد ؟

 

 

5

آیا راننده میداندکه درزمان بارگیری وتخلیه مدارهای برقی را باید قطع نماید ؟

 

 

6

آیا راننده پس ازحصول اطمینان ازبسته بودن سوپاپها وشیرهای تخلیه نفتکش به بارگیری مبادرت می نماید ؟

 

 

7

آیا راننده ازممنوعیت تعمیرات نفتکش درزمان بارگیری وتخلیه مطلع است ؟

 

 

8

آیا راننده ازممنوعیت تعمیراتی مخزن قبل ازگاززدائی واخذ پرمیت ایمنی مطلع است ؟

 

 

9

آیا راننده میداندکه درصورت نقص فنی موتوری بایستی محموله را تخلیه وبایدک کش محل را ترک نماید ؟

 

 

10

آیا راننده میداندکه  بایدقبل از عملیات تخلیه وبارگیری ازبرقراری سیستم ارتینگ باید اطمینان حاصل نماید ؟

 

 

11

آیا راننده ازممنوعیت بهمراه داشتن وسایل آتشزا(کبریت، فندک، کپسول پیک نیکی، وسایل برقی ومخابراتی و... ) قبل ازوورد به تاسیسات مطلع است ؟

 

 

12

آیا راننده ازممنوعیت پارک نفتکش درحالت پریاخالی درتاسیسات نفتی مطلع است ؟

 

 

13

آیا راننده از الزام بهمراه داشتن البسه استحفاظی مطلع است ؟

 

 

14

آیا راننده ازالزام نصب پلاک شاخص فرآورده مورد بارگیری مطلع است ؟

 

 

15

آیا راننده ازمیزان سرعت مجاز درتاسیسات مطلع است ؟

 

 

16

آیا راننده ازاطلاعات لازم درشرایط اضطرار برخورداراست ؟

 

 

17

آیا راننده برای اطفا حریق آمادگی دارد ؟

 

 

18

آیا راننده به انواع آتش ها آشنائی دارد ؟

 

 

19

آیا راننده نفتکش دارای کارت آموزش ایمنی معتبراست ؟

 

 

20

آیا راننده نفتکش دارای گواهینامه معتبررانندگی است ؟

 

 

 

 

 

 

08150520/84                                  29

 

 

 

فصل سوم

 

 

 

 

 مقررات مربوط به عملیات بارگیری

            و تخلیه فرآورده های نفتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اطلاعات عملیاتی موردنیازرانندگان نفتکشها :

-------------------------------

1-مراحل اجرایی دریافت فرآورده ازنفتکش درانبارهای نفت

 

مرحله اول : نوبت دهی

راننده نفتکش به هنگام مراجعه به انبارنفت ، نفتکش را درمحل پارکینگ نفتکشها متوقف کرده به منظورتعیین نوبت ووردبه انبارنفت ، به مسئول نوبت دهی رجوع می کند، مسئول نوبت دهی موظف است نسبت به انجام موارد ذیل اقدام کند :

1-ثبت مشخصات نفتکش (شامل نام راننده، پیمانکار،شماره نفتکش )

2-تعیین نوبت

بعدازآنکه نوبت راننده برای ورود به انبارنفت فرارسید، وی بدون نفتکش به واحد توزیع بارانبار مراجعه می کند .

مرحله دوم :

راننده بدون نفتکش به واحد توزیع باررجوع ومسئول توزیع بارنسبت به انجام موارد مشروحه ذیل اقدام می کند :

1-بازدیدوکنترل گواهینامه اندازه گیری نفتکش به منظورتطبیق ظرفیت مجاز نفتکش با مقدار فرآورده بارگیری شده .

2-مطابقت مندرجات بارنامه با دفترچه کارکردنفتکش

3-صدوربرگ پروانه تخلیه دریک نسخه ( جهت تخلیه محموله درانبار) وتحویل آن به راننده .

راننده نفتکش بعدازاخذ فرم پروانه تخلیه فرآورده های نفتی بانفتکش به حراست دروازه ورودی انباررجوع می کند .

مرحله سوم :

مسئول حراست دروازه ورودی انبارنفت پس ازبازدیدهای ایمنی و حراستی نفتکش ازقبیل بازدید کپسول اطفا حریق/تجهیزات ایمنی /مشاهده وتطبیق کارت شناسایی با گواهینامه رانندگی راننده /وملحوظ داشتن سایر موارد حراستی وایمنی کلیه نسخ بارنامه را مطالبه وکنترل کرده وضمن ممهورکردن پشت نسخه اصل بارنامه به مهر(ورود نفتکش وراننده ازنظرایمنی وحراست بلامانع است ) ، مشخصات نفتکش وراننده ومحموله رادردفتر حراست یاسیستم رایانه دروازه ورودی ثبت وآنگاه راننده ونفتکش رابه بازرسی دروازه ورودی راهنمایی می کند .

 

08160510/84                                  30

مرحله چهارم : بازرسی دروازه ورودی انبارنفت

پس ازکنترل های حراستی وایمنی ، راننده با نفتکش به بازرسی دروازه ورودی انبار نفت هدایت می شود .

مسئول بازرسی دروازه ورودی پس ازاخذکلیه نسخ بارنامه و فرم پروانه تخلیه و دفترچه کارکرد نفتکش ازراننده وتطبیق آنها وحصول اطمینان ازسالم بودن پلمپها ومشاهده مهرحراست دروازه ورودی انبارنفت ، اجازه ورود نفتکش به انبارراصادرمی کند .

مشروح اقدامات بازرسی دروازه ورودی به قرارذیل است :

1-اخذکلیه نسخ بارنامه وفرم پروانه تخلیه ودفترچه کارکرد نفتکش ازراننده به منظورکنترل وتطبیق آنها

2-کنترل وملاحظه مهروامضا حراست وایمنی انبارکه موید صلاحیت ورود راننده ونفتکش به انباراست .

3-حصول اطمینان ازصحت پملپهای بالا وپایین نفتکش وهمچنین بازدید میله های  اندازه گیری وتطبیق شماره دیپ باخانه های نفتکش

4-کنترل ومطابقت مشخصات نفتکش شامل شماره پلاک راهنمایی ورانندگی /شماره بدنه مخزن نفتکش /گواهینامه اندازه گیری ودفترچه کارکردنفتکش

5-ثبت مشخصات نفتکش دردفتربازرسی دروازه ورودی شامل شماره بارنامه /تاریخ ارسال محموله /شماره نفتکش /نوع فرآورده /مقدارمحموله ومبدا حمل

مرحله پنجم : کنترل کیفیت محموله

راننده ، نفتکش رابه داخل انبارهدایت ودرمحل مخصوص جهت اندازه گیری مستقر      می کند کنترل کیفیت انبارموظف است پس ازاتصال سیم زمینی نفتکش درحضورراننده ومسئول تخلیه طبق روشهای مصوب نسبت به تعیین درجه حرارت ونمونه گیری وتایید کیفیت محموله اقدام وضمن تکمیل وممهورکردن فرم پروانه تخلیه مخزنی را که بایستی محموله درآن تخلیه شود، مشخص کند .

مشروح اقدامات کنترل کیفیت به قرارذیل است :

1-تعیین درجه حرارت ونمونه گیری وآزمایش محموله ، طبق روشهای مصوب ، جهت تایید کیفیت محموله و مطابقت بابارنامه ومندرجات فرم پروانه تخلیه .

2-اخذکلیه نسخ بارنامه به منظورامضا وممهورکردن به مهرکنترل کیفیت و عودت به راننده جهت ارائه به مسئولان تخلیه .

3-اخذپروانه تخلیه وتکمیل وامضا وممهورکردن آن به مهرکنترل کیفیت و تعیین مخزنی که محموله بایستی درآن تخلیه شود .

4-ثبت مشخصات محموله دردفترکنترل کیفیت یاسیستم رایانه

08160510/84                                  31

تذکر: بازکردن پلمپ نفتکشها بایستی با هماهنگی مسئول تخلیه وبارگیری انجام شود.

پس ازخاتمه کارکنترل کیفیت و انجام موارد فوق الاشاره ، راننده به مسئول تخلیه مراجعه می کند .

 

مرحله ششم : اندازه گیری محموله

بعدازاتمام کار نمونه گیری وتایید کیفیت محموله وتعیین مخزنی که محموله بایستی درآن تخلیه شود، امراندازه گیری حجم محموله آغاز می شود کارمندمسئول تخلیه و بارگیری انبار، ضمن اخذ مجوزتخلیه و کلیه نسخ بارنامه از راننده ، ورویت مهروامضا مسئول کنترل کیفیت انبار، دستوراندازه گیری حجم محموله را به اندازه گیرصادر        می کند.

مشروح اقدامات واحدتخلیه وبارگیری به قرارذیل است :

1-دریافت فرم پروانه تخلیه وکلیه نسخ بارنامه توسط مسئول تخلیه ازراننده نفتکش

2-کنترل سیم اتصال زمین نفتکش

تذکر: درهنگام نمونه گیری ازمحموله نفتکش توسط واحد کنترل کیفیت انبار، سیم اتصال به زمین نفتکش بایستی حتما بسته باشد .

3-انجام بازدید ازقسمتهای مختلف نفتکش شامل پلمپها/میله های اندازه گیری /سوپاسها وشیرهای تخلیه وسرپوشها

4-اندازه گیری محموله توسط اندازه گیر

 

مرحله هفتم : واحد صدورودریافت ( قبل ازتخلیه محموله )

کارمندصدورودریافت با اخذ فرم پروانه تخلیه و کلیه نسخ بارنامه ازراننده وانجام کنترلهای لازم شامل رویت مقادیراندازه گیری شده و درجهت حرارت وتایید کنترل کیفیت، حجم محموله واصله اردر60 درجه فارنهایت محاسبه وتعیین کرده و درصورت عدم مشاهده کسری غیرمجازیاسرک، بامهروامضا کردن فرم پروانه تخلیه اجازه تخلیه محموله درمخزن رسیدانبارراصادرمی کند .

مشروح اقدامات کارمندصدورودریافت (قبل ازتخلیه محموله ) به قرارذیل است :

1-اخذکلیه نسخ بارنامه به ضمیمه فرم پروانه تخلیه ازراننده ، به منظورانجام کنترلهای لازم شامل رویت مقادیراندازه گیری شده ودرجه حرارت وتایید کنترل کیفیت

2-محاسبه حجم محموله واصله در60 درجه فارنهایت باتوجه به ارقام مندرج درپشت بارنامه

 

08160510/84                                  32

3-مقایسه حجم محموله واصله با مقداربارگیری شده (طبق مندرجات بارنامه ) به منظورحصول اطمینان ازعدم وجودکسری غیرمجاز یاسرک

4-مهروامضا فرم پروانه تخلیه به منظورصدوردستورتخلیه محموله نفتکش بعدازانجام مراتب فوق ، مسئول صدورودریافت کلیه نسخ بارنامه رانزدخود نگه داشته وفرم تایید شده پروانه تخلیه را به منظور تخلیه محموله به راننده عودت می کند .

تذکر1 : چنانچه کارمندصدورودریافت مشاهده کند محموله نسبت به ارقام مندرج دربارنامه دارای کسری غیرمجاز( غیرمتعارف ) است ، موظف است به اتفاق راننده ودر حضورکارمندمسئول تخلیه مجددا اقدام به اندازه گیری محموله ( دیپ ودرجه حرارت) کرده ودرصورت وجود کسری غیرمجاز، نسبت به تنظیم صورت مجلس نشتی های غیرمتعارف اقدام وروی نسخ بارنامه جمله " صورت مجلس ضمیمه است" را درج کند .

 

مرحله هشتم : تخلیه فرآورده

راننده با به همراه داشتن پروانه تخلیه ، به مسئول تخلیه و بارگیری انباررجوع می کند کارمندمسئول تخلیه ، ضمن اخذ پروانه تخلیه ورویت مهروامضا کارمند صدورودریافت، دستورتخلیه محموله را درمخزن رسیدانبارصادرمی کند .

مشروح اقدامات واحدتخلیه به قرارذیل است :

1-دریافت فرم پروانه تخلیه توسط مسئول تخلیه ازراننده نفتکش

2-بستن لوله های تخلیه و انجام عملیات تخلیه درمخزن تعیین شده توسط اپراتور وبا نظارت کارمند مسئول تخلیه

3-بازدید مجدد ازخانه های مخزن نفتکش وکنترل سوپاپها وانجام ته کشی به منظورحصول اطمینان ازتخلیه کامل محموله

4-مهروامضا فرم پروانه تخلیه توسط کارمند مسئول تخلیه واعاده آن به راننده نفتکش با همراه داشتن فرم تکمیل شده پروانه تخلیه ، مجددا به واحد صدورودریافت مراجعه میکند.

 

مرحله نهم : واحدصدورودریافت ( بعدازتخلیه محموله )

---------------------------------------

کارمندصدورودریافت پس ازاخذفرم پروانه تخلیه و اطمینان ازصحت مندرجات آن، اقدام به تکمیل ورسیدنسخ بارنامه کرده ونسخه اصل رابه منظوردریافت کرایه به راننده تحویل و نسخ باقیمانده راباتنظیم لیست به واحدهای مربوطه ارسال می کند .

 

08160510/84                                  33

مرحله دهم : بازرسی دروازه خروجی

راننده بانفتکش خالی بابه همراه داشتن نسخه اصل بارنامه تاییدشده ، به بازرسی دروازه خروجی انبارنفت رجوع می کند مسئول بازرسی دروازه خروجی انبارنفت ضمن کنترل دقیق نفتکش وحصول اطمینان ازتخلیه کامل محموله ، نسخه اصل بارنامه را ازراننده دریافت وپس ازکنترل مهروامضاهای مجازمسئولان واحدهای انبارنفت ( صدورودریافت/ کنترل کیفیت ) مبادرت به ثبت مشخصات نفتکش دردفتربازرسی دروازه خروجی کرده وآنگاه با استرداد نسخه اصل بارنامه به راننده ، اجازه خروج وی راصادر می کند .

بعدازاتمام کاربازرسی دروازه خروجی ، راننده به حراست دروازه خروجی رجوع میکند.

 

مرحله یازدهم : کنترلهای حراستی دروازه خروجی

مسئول حراست دروازه خروجی پس ازاخذورویت نسخه اصل بارنامه رسیدشده ممهوربه مهروامضا مسئولان واحدهای صدورودریافت وکنترل کیفیت واعمال کنترلهای حراستی وایمنی وفق دستورالعمل های حراستی وحصول اطمینان ازتخلیه کامل محموله نفتکش ، اقدام به درج مشخصات نفتکش وساعت خروج آن دردفترحراست دروازه خروجی کرده وآنگاه با استرداد نسخه اصل بارنامه رسیدشده به راننده ، اجازه خروج نفتکش ازانبارنفت را صادرمی کند .

 

توضیحات :

--------

1-درموارد لزوم (مثلا تعویض فرآورده یاتشخیص آلودگی مخزن نفتکش ) مخزن نفتکش تحت نظرکنترل کیفیت برای حمل بارموردنظر آماده میگردد که دراینصورت مخزن طبق دستورمسئولین کنترل کیفیت شستشو خواهد گردید .

2-درصورت مشاهده دستخوردگی درپلمپ دریچه های آدم رو ازتحویل بارخودداری بعمل خواهد آمد وبررسیهای لازم ازطرف مسئولین انبارنفت انجام خواهد شد ودرچنین مواردی به تشخیص مسئولین نفتکش جهت تجدید اندازه گیری به واحدمربوطه اعزام خواهد شد .

3-بایدبه خاطرداشته باشید که ازلحظه تحویل گرفتن باردرانبارمبدا تاتحویل آن درمقصد مسئولیت محموله ازهرلحاظ بعهده راننده می باشد .

4-درصورت مشاهده کسری بار، آلودگی ، صورتمجلس تنظیم میگردد که راننده موظف به امضای آن می باشد .

 

08160510/84                                  34

5-راننده مجازنیست فرآورده دیگری را به جز موادنفتی بارگیری وجابه جا نماید درغیراینصورت موضوع ازطریق مسئولین ذیربط قابل بررسی وپیگیری خواهد بود .

6-راننده مجازنیست درمحیط آلوده ویاغیرایمن اقدام به تخلیه نماید .

7-ته کشی فرآورده درظروف ممنوع می باشد .

8-به منظوراحترازازمسئولیتهای بعدی وپی آمدهای سو مسئله، راننده موظف است برعملیات بارگیری وتخلیه نفتکش نظارت داشته وازصحت عملیات اطمینان حاصل نماید،  بازدیدازته مخزن درپایان عملیات واطمینان ازانجام ته کشی می تواند اطمینان لازم وکافی رادرراننده ایجاد نماید .

9-درهرمقطعی که برای نفتکش حامل فرآورده های نفتی حادثه ای رخ دهد راننده موظف سریعا مراتب را به شرکت حمل ونقل متبوع خودو انبارنفت ویانزدیکترین ناحیه اطلاع دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08160510/84                                  35

2-روش برداشت فرآورده با نفتکش ازانبارهای نفت :

--------------------------------------

مرحله اول : نوبت دهی

راننده نفتکش به محض رسیدن به درب انبارنفت ، نفتکش را درقسمت پارکینگ نفتکشها متوقف وبه مسئول نوبت دهی انبارکه زیرنظر واحد توزیع باراست ، مراجعه می کند مسئول نوبت دهی مشخصات راننده ونفتکش را دردفترنوبت دهی ثبت و یک شماره برای ترتیب ورود نفتکش به انبارنفت ، به راننده می دهد .

 

مشروح اقدامات واحدنوبت دهی به قرارزیراست :

1-ثبت مشخصات نفتکش شامل نام راننده ، نام پیمانکار(شرکت حمل ونقل ) شماره نفتکش دردفترنوبت دهی به ترتیب مراجعه نفتکشها .

2-تعیین شماره ای برای ترتیب ورود نفتکش ها به انبارنفت " شماره ردیف ثبت دفتر"

3- اعلام شماره نوبت به راننده با ارائه پلاک .

 

مرحله دوم : توزیع بار

راننده نفتکش پس ازگرفتن شماره نوبت ورودبه انبارنفت ازواحد نوبت دهی ، بدون نفتکش به مسئول توزیع بارمراجعه می کند مسئول توزیع بار ضمن گرفتن دفترچه کارکرد نفتکش ونسخه اصل بارنامه یا حواله رسیدشده قبلی ازراننده ، پروانه بارگیری نفتکش را صادر می کند .

 

اقدامات واحد توزیع باربه شرح زیراست :

1-راننده با دردست داشتن نسخه اصل رسیدشده بارنامه یا حواله محموله قبلی خودو نیز دفترچه کارکرد نفتکش ، همراه با گواهینامه اندازه گیری نفتکش ، به دفتر واحد توزیع بار مراجعه می کند .

2-کارمند توزیع بارموظف است نسخه اصل رسیدشده بارنامه یاحواله محموله قبلی راضمن کنترل ، باآخرین محموله مندرج دردفترچه کارکردنفتکش مطابقت دهد .

پس ازمحرزشدن صحت آن ، پشت نسخه اصل بارنامه یا حواله رسیدشده محموله قبلی را بامهر " آخرین بارنامه رسیدشده بادفترچه کارکرد نفتکش مطابقت دارد " ممهور وآن را مهرو امضا نماید .

3-بازدیدوکنترل گواهینامه اندازه گیری نفتکش برای تعیین ظرفیت مجاز نفتکش .

 

08250545/84                          36

4-کارمند توزیع بارموظف است براساس برنامه های تدارکاتی وبرنامه های حمل شهری یامحلی ، باتوجه به محموله قبلی نفتکش ، نسبت به صدوروتکمیل قسمت اول فرم پروانه بارگیری نفتکش اقدام ومراتب را دردفترچه کارکرد نفتکش ثبت نماید .

 

مرحله سوم : کنترلهای حراستی دروازه ورودی انبارنفت

راننده نفتکش پس ازفرارسیدن زمان ورود به انبارنفت ، بانفتکش به حراست دروازه ورودی انباررجوع می کند .

مسئول حراست دروازه ورودی انبارنفت ، پس ازانجام کنترلهای حراستی وایمنی ، طبق مقررات ودستورالعملهای صادره ، اجازه ورود نفتکش به انباررا صادر می کند .

 

اقدامات حراست دروازه ورودی انباربه شرح زیراست :

1-کنترل کارت شناسایی راننده ،بازدید خاموش کننده وسایرتجهیزات ایمنی نفتکش طبق مقررات وروشهای حراستی

2-جلوگیری ازورود هرگونه اشیا ووسایل اضافی ازقبیل بشکه ، چلیک ، کپسول گازمایع وغیره به داخل انبارنفت

3-گرفتن اصل بارنامه یاحواله رسیدشده محموله قبلی نفتکش وامضا وممهور نمودن پشت بارنامه یا حواله مذکوربه مهرحراست وایمنی با عنوان " کنترل حراست وایمنی انبار"

4-بازدیدازپلمپ دریچه های آدم روی مخزن نفتکش ، ازنظررعایت نکات حفاظتی

5-ثبت مشخصات راننده ونفتکش دردفترحراست دروازه ورودی وصدوراجازه ورودنفتکش به انبارنفت

 

تذکر :

1-رانندگان بدون نفتکش حق ورود به انبارهای نفت را ندارند .

2-ورود کمک رانندگان وسایراشخاص همراه راننده به انبارها اکیدا ممنوع است .

3-کنترل ورعایت سایرنکات حراستی وایمنی طبق ضوابط وروشهای جاری ضروری است.

4-صدورمجوز معتبرورودبه انبارهای نفت ، برای رانندگان نفتکشها به صورت کارت وغیره واعمال سایرنکات مربوط به آن ، طبق دستورالعملهای صادره ازوظایف واحد حراست است.

5-درمورد مصرف کنندگان یامشتریانی که بانفتکش های خصوصی موادنفتی خودرا حمل میکنند وقبلا نفتکش آنها توسط پخش اندازه گیری وکارت اندازه گیری برای آنها صادرشده، اقدامات فوق عینا باید انجام شود .

08250545/84                          37

6-نفتکشها به هیچ وجه مجازبه استفاده ازشماره های متحرک پلاستیکی شبرنگ وغیره ونصب آنها برروی بدنه مخزن ویاسایر اجزا نفتکش نیستند .

مسئول حراست دروازه ورودی انبارنفت ، بعدازانجام کنترلهای حراستی وایمنی ، نفتکش را به بازرسی دروازه ورودی انبارراهنمایی می کند .

مرحله چهارم : بازرسی دروازه ورودی انبارنفت

بعدازانجام کنترلهای حراستی وایمنی ، نفتکش به بازرسی دروازه ورودی انبارنفت هدایت می شود .

مسئول بازرسی دروازه ورودی انبارنفت موظف است ضمن اطمینان یافتن ازتحویل محموله قبلی نفتکش به مقصد مورد نظروسالم بودن پلمپهای ثابت نفتکش ، "پلمپ دریچه های آدم رو" وخالی بودن مخزن نفتکش و اعمال سایر کنترلهای لازم ، اجازه ورود نفتکش به انبارنفت راصادر کند .

مشروح اقدامات بازرسی دروازه ورودی انبارنفت به شرح زیراست :

1-بازدید پشت نسخه اصل بارنامه یاحواله رسیدشده محموله قبلی ، که به مهرو امضای واحد توزیع باروحراست دروازه ورودی انبارنفت " قبل ازورود نفتکش به انبار" رسیده باشد.

2-کنترل ومطابقت مشخصات نفتکش شامل شماره پلاک شهربانی ، نام محل شماره گذاری وردیف شماره گذاری ، شماره بدنه نفتکش ، کارت اندازه گیری و دفترچه کارکردنفتکش .

3-رویت پروانه بارگیری نفتکش و مطابقت آن با ظرفیت نفتکش وجلوگیری ازورود نفتکش به انبار درصورت وجود مغایرت .

4-بازدید وحصول اطمینان ازخالی بودن مخزن نفتکش .

 

تذکر 1 :

درصورتی که مسئول بازرسی دروازه ورودی انبارمشاهده کندکه خانه های مخزن نفتکش هنوزحاوی فرآورده هستند و کاملا تخلیه نشده اند موظف است با تنظیم صورت جلسه وگزارش به بالاترین مسئول وقت انبار، " درحضورمسئول حراست دروازه ورودی انبارو شخص راننده " نفتکش را برای تخلیه محموله باقیمانده فرآورده ، به مقصد موردنظرعودت دهد .

5-بازدیدمیله های اندازه گیری وتطبیق شماره دیپ باخانه های مخزن نفتکش و همچنین شماره نفتکش باشماره حک شده برروی دیپ " شماره نفتکش برروی دیپ حک گردیده است "

08250545/84                          38

6-ثبت مشخصات کامل نفتکش دردفترمخصوص بازرسی دروازه ورودی انبار، شامل نوع نفتکش ، شماره راهنمایی ورانندگی ، نام محل و ردیف شماره گذاری و نام ونام خانوادگی راننده ، شماره گواهینامه ودرنهیت رویت گواهینامه رانندگی راننده .

7-ثبت ساعت ورود نفتکش برروی پروانه بارگیری نفتکش

8-امضا وممهورنمودن پشت نسخه اصل بارنامه یا حواله محموله قبلی به مهردروازه ورودی انبارباعبارت ، " بازرسی دروازه ورودی انبار                کنترل شد "

تذکر2 :

مسئول بازرسی دروازه ورودی انبارنفت موظف است درصورت مشاهده هرگونه نقص درموارد فوق الذکر، نفتکش را متوقف ، دفترچه کارکرد وپروانه بارگیری نفتکش راضبط کند ومراتب رابه بالاترین مسئول وقت انبارگزارش دهد .

پس ازانجام کنترلهای بازرسی دروازه ورودی انبارنفت ، راننده با نفتکش خالی ، برای کسب اجازه بارگیری نفتکش به واحد کنترل کیفیت انبارمراجعه می کند .

تذکر3 :

به منظورحصول اطمینان ازخالی بودن خانه های مخزن نفتکش وسهولت بازدید ازداخل مخزن نفتکش ، به هنگام مراجعه نفتکش خالی به حراست وبازرسی دروازه ورودی انبار تمام دریچه های بارگیری وسوپاپهای مخزن نفتکش باید باز باشد .

مرحله پنجم : واحد کنترل کیفیت " قبل ازبارگیری "

راننده بانفتکش خالی برای تایید صلاحتیت بارگیری ، به واحد کنترل کیفیت انباررجوع می کند .

مسئول کنترل کیفیت انبار، بارویت پروانه بارگیری نفتکش که به مهروامضا واحد توزیع باررسیده ، ضمن درنظرگرفتن نوع آخرین فرآورده بارگیری شده درنفتکش ، " به ترتیب بنزین موتور، نفت سفید ونفتگاز ، نفت سفید، بنزین موتور .... "

ازخانه های مخزن نفتکش برای تایید صلاحیت بارگیری فرآورده تعیین شده ، بازدید میکند درصورت بلامانع بودن بارگیری ، مراتب را درپروانه بارگیری درج ونفتکش را برای بارگیری به مسئول بارگیری انبارمعرفی می کند .

تذکر :

چنانچه نفتکش صلاحتیت بارگیری فرآورده موردنظر رانداشته باشد ، مسئول کنترل کیفیت موظف است برای تعیین تکلیف یاهرگونه اقدام لازم ، راننده را مجددا به واحد توزیع بارهدایت کند .

08250543/84                                  39

 

مرحله ششم : بارگیری نفتکش

مسئول تخلیه وبارگیری نفتکشها، پس ازگرفتن پروانه بارگیری نفتکش و رویت بلامانع بودن بارگیری نفتکش ازنظر کنترل کیفیت انبار، اجازه بارگیری نفتکش را صادر میکند.

 

مشروح اقدامات مسئول بارگیری به شرح زیراست :

1-اخذ پروانه بارگیری نفتکش

2-بستن سیم اتصال زمین " سیم ارت" توسط اندازه گیر

3-بازدید ازمیله های اندازه گیری نفتکش و اطمینان یافتن ازسالم بودن آنها

4-بازدید ازخانه های اول ودوم وسوم مخزن نفتکش ( بعضی ازنفتکش ها دارای 2 خانه هستند) ، شیرهای تخلیه ، دریچه های بارگیری وشیرهای بارگیری " برحسب مورد " نفتکش وحصول اطمینان ازسالم بودن آنها

5-بازدید ازپلمپ دریچه های آدم روی مخزن نفتکش وحصول اطمینان ازسالم بودن آنها

6-بستن سوپاپ مخزن نفتکش ووصل لوله های بارگیری وانجام عملیات بارگیری ( با اندازه گیر)

7-نظارت مستمر مسئول بارگیری نفتکشها برعملیات بارگیری واندازه گیری نفتکش برای اطمینان یافتن ازدرست بودن مقدار فرآورده بارگیری شده

8-تکمیل قسمت مربوطه درفرم پروانه بارگیری نفتکش و امضای آن برای ارائه به واحد کنترل کیفیت انبار

بعدازپایان عملیات بارگیری نفتکش ، راننده با همراه داشتن پروانه بارگیری نفتکش به واحد کنترل کیفیت انبارمراجعه می نماید .

 

یادآوری :

------

قبل ازبارگیری نفتکش بستن سوپاپ خانه های مخزن آن ضروری است زیراآن مقدار فرآورده ای که صرف پرشدن حجم لوله های خروجی مخزن نفتکش می شود، به هنگام اندازه گیری محموله نفتکش مشاهده نمی شود .

مرحله هفتم : واحد کنترل کیفیت " بعدازبارگیری "

بعدازپایان یافتن عملیات بارگیری نفتکش ، راننده با همراه داشتن پروانه بارگیری نفتکش به واحد کنترل کیفیت انبارمراجعه می کند .

مسئول کنترل کیفیت انبارموظف است پس ازانجام کنترلهای لازم ونمونه گیری ازمحموله و تعیین درجه حرارت ووزن مخصوص آن طبق دستورالعمل های صادرشده ، صلاحیــت

08250545/84                          40

صدور فرآورده را تایید کند وقسمت مربوطه را درپروانه بارگیری نفتکش تکمیل ومهروامضا وراننده را بابرگ پروانه بارگیری نفتکش به واحد صدورودریافت هدایت کند.

 

مرحله هشتم : واحد صدورودریافت

بعدازتایید کنترل کیفیت ، راننده با همراه داشتن پروانه بارگیری نفتکش به واحد صدور ودریافت مراجعه می کند .

کارمند صدورپس ازگرفتن ودیدن پروانه بارگیری نفتکش ، که به تاییدکنترل کیفیت ومسئول بارگیری رسیده ، بارنامه را تنظیم یاحواله راتکمیل می کند .

 

اقدامات کارمند صدوربه شرح زیراست :

1-کنترل شماره سریال بارنامه ونسخه های آن قبل ازتنظیم بارنامه

2-گرفتن پروانه بارگیری ودفترچه کارکرد نفتکش ازراننده وکنترل مندرجات آن

3-تنظیم وصدوربارنامه یاتکمیل حواله برمبنای مندرجات پروانه بارگیری نفتکش با مهررمزانبار وامضای آن

4-تایید پروانه بارگیری نفتکش و ثبت شماره حواله یابارنامه صادره برروی آن

5-گرفتن امضا ازپیمانکار یانماینده او " راننده" برروی تمام نسخه های بارنامه یا حواله

 

مرحله نهم : بازرسی دروازه خروجی انباروپلمپ نفتکش

بعدازتکمیل وتفکیک نسخه های بارنامه ویاحواله درواحد صدوروممهورشدن نسخه های آنها توسط واحدکنترل کیفیت ومسئول بارگیری نفتکش ، راننده نفتکش برای بازرسی محموله وپلمپ نفتکش به بازرسی دروازه خروجی انبار مراجعه می کند .

مسئول بازرسی دروازه خروجی ، بارویت بارنامه یا حواله تکمیل شده ، که به امضا و مهر مسئولان صدورودریافت ، کنترل کیفیت وتخلیه وبارگیری انبارسیده باشد ، پس ازاعمال کنترلهای لازم وپلمپ نفتکش و اخذ جواز خروج محموله ، اجازه خروج نفتکش ازانباررا صادر می کند .

 

اقدامات بازرسی دروازه خروجی انباربه شرح زیراست :

1-گرفتن جواز خروج محموله ازراننده

2-مطابقت مشخصات نفتکش و راننده وپیمانکار بامندرجات بارنامه یا حواله ودفترچه کارکرد نفتکش

3-مطابقت مقصد مندرج دربارنامه یاحواله ، بادفترچه کارکردنفتکش

08250545/84                          41

4-مطابقت امضا ومهرکارمند صدور، منعکس دربارنامه یاحواله

5-اطمینان یافتن ازتطبیق نوع و مقدارفرآورده بارگیری شده بامندرجات بارنامه یا حواله فروش .

 

تذکر :

به منظوراطمینان یافتن ازمقدارفرآورده بارگیری شده درنفتکش ، مسئول بازرسی دروازه خروجی موظف است تا حدامکان ، اندازه گیری محموله نفتکش را تجدید ومراتب را دردفترمخصوص تجدید اندازه گیری نفتکش ، ثبت کند .

درصورت مشاهده هرگونه مغایرت درمقدار محموله نفتکش بامندرجات بارنامه یاحواله ، مسئول بازرسی دروازه خروجی انبارباید ضمن تهیه صورت جلسه و ارسال یک نسخه ازآن به رئیس تاسیسات وعملیات انبارنفت ، نفتکش را به محل تخلیه و بارگیری اعزام ، مقدار فرآوری بارگیری شده را تصحیح کند .

6-پلمپ نمودن تمام منفذهای مخزن نفتکش شامل شیرهای تخلیه ودریچه های مربوط به آنها ، دریچه های بارگیری وسرپوش آنها و سرپوش محل نگهداری واستقرار میله های اندازه گیری وسوپاپها

        ضمنا پس ازکنترل دریچه های آدم رو، سرپوش مربوطه نیزباید پلمپ شود.

7-پس ازاعمال مطابقتها وکنترلهای فوق ، درصورت بلااشکال بودن خروج نفتکش ازانبار، ابتدا باید تمام نسخه های بارنامه یا حواله به مهر " ازانبارخارج شد " ممهوروپس ازثبت ساعت خروج نفتکش روی نسخه های بارنامه یا حواله ، نسخه مربوط به انبار برداشته شود، وسپس اجازه خروج ازانباربه نفتکش داده شود .

8-مسئول دروازه خروجی انبارباید پس ازخروج نفتکش ازانباربلافاصله مشخصات نفتکش وبارنامه یاحواله را دردفتربازرسی دروازه خروجی رایانه

تذکر :

کلیه نفتکش های حاوی محموله بدون استثنا باید پس ازپلمپ شدن کامل ازانبار خارج شوند .

 

مرحله دهم : کنترلهای حراستی دروازه خروجی انبارنفت

مسئول حراست دروازه خروجی انبارموظف است به هنگام خروج نفتکش ازانبار، کنترلهای لازم راطبق مقررات وروشهای حراستی وایمنی که برای مسئول حراست دروازه خروجی تعیین شده انجام دهد وپس ازاطمینان کامل از صحت عملیات ووضعیت ایمنی نفتکش ، پشت بارنامه یا حواله را به مهرحراست باعبارت " کنترل نهایی" ممهوروبه دنبال آن اجازه خروج نفتکش ازانبارنفت را صادر کند .

08250545/84                          42

اقدامات حراست دروازه خروجی به شرح زیراست :

1-بازدید وکنترل پلمپهای سرپوش دریچه های آدم رو

2-بازدید وکنترل پلمپهای سرپوش سوپاپها ومحل استقرار میله های اندازه گیری مخزن نفتکش

3-بازدید و کنترل پلمپ درپوش شیرهای تخلیه

4-بازدید وکنترل بدنه مخزن ولوله های متصل شده ازلحاظ رعایت نکات ایمنی " عدم آلودگی ونشتی "

5-جلوگیری ازخروج اشیا ووسایلی که متعلق به انباروتاسیسات شرکت باشد .

6-ممهورنمودن کلیه نسخه های بارنامه یا حواله با مهر" کنترل نهایی " وثبت دفتر حراست دروازه خروجی ودرپایان صدوراجازه خروج نفتکش ازانبارنفت .

 

تذکر :

مسئول حراست دروازه خروجی انبار، چنانچه تشخیص دهد اشکالاتی درنوع و مقدار محموله ویا پلمپ ها وجود دارد به درخواست بازبینی مجازاست که دراین صورت باید با همکاری مسئول بازرسی دروازه خروجی ، نفتکش را بازدید ودرصورت احراز هرگونه نقص، با هماهنگی مسئولان ذیربط انبارنقص را رفع کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0825054584                            43

2-جایگاهها وفروشندگیهای مواد نفتی

--------------------------

1-راننده نفتکش با دردست داشتن بارنامه یاحواله فروش به جایگاه مراجعه کرده وتوسط مسئول جایگاه به محل تخلیه جایگاه هدایت ونفتکش مستقرمی شود وضعیت استقرار نفتکش بایدعمودو روبه جاده باشدتادرهنگام بروز حادثه بتواندبه سهولت ودراسرع وقت جایگاه راترک کند .

2-بارنامه یاحواله ، توسط متصدی جایگاه رویت وازلحاظ نوع ومقدارفرآورده کنترل میشود.

3-قبل ازاندازه گیری وتخلیه نفتکش ، کلیه پملپهای دریچه های فوقانی و تحتانی وسرپوشهای آنها و محل میله اندازه گیری بازدید وکنترل می شود .

4-سیم ارت(زمین) وشیلنگهای تخلیه ، بسته می شود .

5-پس ازپاره کردن پلمپها بوسیله سیم چین ، ( به استثنای پلمپ دریچه آدم رو) از فرآورده های محتوی نفتکش نمونه گیری می شود تا ازکیفیت آن اطمینان حاصل شود .

6-ازمحتویات نفتکش اندازه گیری شده ومقدارآن بامندرجات بارنامه یا حواله ، مطابقت داده می شود .

7-شماره نفتکش وشماره خانه های مخزن آن ، روی میله اندازه گیری حک شده وانتهای میله ساییدگی نداشته وکج ومعوج نباشد .

8-قبل ازاقدام به تخلیه بایدبه رنگ شاخص فرآورده مخزن و لوله های متصله توجه کرده تادراثراشتباه ، به هنگام تخلیه باعث اختلاط وآلودگی فرآورده درمخزن نشود.

9-شیلنگ خرطومی مخصوص تخلیه فرآورده را ضمن بازدید واعمال کنترلهای لازم به نفتکش ومخزن بسته وپس ازامتحان واطمینان ازبستن کاپلینگها به نفتکش ومخزن و همچنین بستن سیم اتصال به زمین ، سوپاپ وشیرتخلیه بازوعمل تخلیه آغازمیشود.

10-درصورتیکه شیلنگ خرطومی نشتی باشد استفاده ازآن اکیدا ممنوع است .

11-پس ازتخلیه کامل محموله نفتکش وبازدید ته مخزن نفتکش ( خانه های جلو ووسط وعقب ) شیلنگ تخلیه ازنفتکش باز، نفتکش درمحل شیب دار، ته کشی شده وبازدید نهایی به عمل می آید .

12-متصدی جایگاه پس ازاطمینان ازتخلیه کامل محموله ، نسخه ی اصل بارنامه ویا حواله فروش راطبق اندازه گیری رسیدوامضا کرده وبه مهرجایگاه ممهوروبه راننده تسلیم میدارد.

 

 

08250547/84                          44

اطلاعات موردنیاز رانندگان درخصوص سیستمهای بارگیری :

-----------------------------------------

باتوجه به اینکه سه نوع بارگیری درانبارهای نفت مورد استفاده قرارمی گیرد لذا اصول فنی هریک بشرح ذیل می باشد :

1-الف-بارگیری باسیستم کامل میترنیگ وارتینگ که لازمست ابتدا راننده بطور صحیح کامیون رامستقر نموده واپراتور اتصال ارت رابرقرار نماید درصورتی که ارت بطورصحیح برقرارشود چراغ روی سیستم ارتینگ به رنگ سبزروشن می شود ومدار برقی سیستم برقرارمیگردد سپس نسبت به تنظیم شماره اندازه براساس حجم بخشی ازمخزن که بازوداخل آن قرارگرفته اقدام نماید سپس بازوی بارگیری رابطور صحیح درمنهول قرارداده وباطناب نخی بازورابه زائده کناردرب منهول فیکس نماید با پائین آمدن بازومیکرو سویچ زیربازوفرمان روشن شدن پمپ راصادر می نماید وسپس با بازنمودن لودینگ ولو اقدام به بارگیری نمایددرصورت صحت عملکرد وسپس بابازنمودن لودینگ ولو اقدام به بارگیری نمایددرصورت صحت عملکرد دستگاهها فرآورده به میزان تنظیم شده واردمخزن شده وسپس ازطریق دستگاهها فرآورده به میزان تنظیم شده واردمخزن شده وسپس ازطریق SET STOP VALVE جریان فرآورده متوقف خواهد شد لازمست دراین مرحله سطل آلومینیومی زیرانتهای بازوبسته وبازشود وبه حالت قائم درآید .

2-بارگیری باسیستم نیمه اتوماتیک مشابه بند1 لکن پس ازاتصال ارت وپائین آمدن بازوازطریق بازنمودن لودینگ ولوبارگیری صورت می گیرد ولازمست اپراتور دقت نماید پس ازپرشدن مخزن بمیزان موردنظربا استفاده ازلودینگ ولوجریان راقطع نماید سپس باز وازمخزن خارج وسطل آلومینیومی به انتهای آن بسته شده وبازوبه حالت قائم در     می آید دراین حالت وضعیت SET STOP VALVE وبطورخودکار دروضعیت بسته قرار خواهد گرفت .

3-بارگیری دستی دراین نوع بارگیری پس ازاستقرارصحیح نفتکش ابتدا ارت به بدنه فلزی نفتکش متصل وسپس شیلنگ رادرمحل منهول صحیح فیکس نموده وولو مربوطه روی علمی رابازنمایدودقت نمایدپس ازپرشدن مخزن و بستن ولو مربوطه شیلنگ رادرمحل خودروی علمی مستقرنماید .

4-پس ازاتمام بارگیری درهرسه مورد فوق لازمست درب منهول رابسته و اتصال ارت ازکامیون جدا شود .

        درخاتمه خاطرنشان می سازد که ضمن انجام آموزشهای لازم بایستی درخصوص وضعیت نفتکشها نیزکنترلهای لازم را اعمال نمود وچنانچه نواقص فنی ازجمله عدم تطابق میله اندازه گیری نفتکش باکارت اندازه گیری ملاحظه شد اقدام مقتضی صورت پذیرد لذا

08150528/84                          45

باید توجه داشت که میله اندازه گیری بایستی فاقد هرگونه سائیدگی بوده وشماره حک شده برروی میله باشماره پلاک نفتکش همخوانی داشته باشد .

        مع الوصف چنانچه نفتکشها پس ازبازدید وکنترل دارای یک یا تعدادی ازنواقص عنوان شده باشند تابرطرف نمودن نواقص ازورود نفتکش به داخل انبارجدا خودداری گردد ضمنا درمواردی که نیازبه شکستگی پلمپهای دریچه آدم رو باشد حتی الامکان سعی شود که دراین گونه موارد نفتکش جهت کنترل وصدور گواهینامه جدیدبه یکی ازواحدهای اندازه گیری نفتکشهای همجوار معرفی گردد ، درموارد خاص واضطراری که نیازبه شکستن پلمپ دریچه های آدم رو باشد لازم است که باحضور رئیس انبار ورئیس خدمات مهندسی آن منطقه طی صورتجلسه ای پلمپ ها شکسته ومجددا دریچه های آدم رو پلمپ گردیده وبرای کنترل نهائی وصدور گواهینامه جدیدنفتکش موردنظر طی نامه ای به همراه یک برگ صورتجلسه تنظیمی به واحد اندازه گیری نفتکشها معرفی گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08150528/84                          46

 

 

فصل چهارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرایط فنی وایمنی کشنده نفتکش

-------------------

1- لوله اگزوز درنفتکشهای 10 چرخ وپایین تر، ازسمت چپ کشنده ودرسایرنفتکشها (10چرخ به بالا) اززیررکاب سمت راست کشنده خارج گردد .

2-نصب یک عدد کلیداصلی برق جهت کلیه قسمتهای الکتریکی نفتکش درهنگام توقف ومواقع اضطراری

3-درنفتکشهای دارای تریلر فاصله بین اتاق راننده ومخزن کمتراز1 مترنباشد.

4-هرگونه سیم کشی اضافی خارج ازاستاندارد کارخانه سازنده ممنوع بوده ودرصورت لزوم براساس مقررات راهنمایی ورانندگی ویامقررات لازم الاجرا دیگر بایستی سیم کشیها بعدازکلیداصلی نفتکش انجام پذیرد ودرصورت مشاهده هرگونه فرسودگی وپوسیدگی سیم کشیها نسبت به تعویض آنها اقدام فوری معمول گردد .

5-کلیه بستها وسیمهای باطری کاملا سالم بوده ودرپوش جعبه محافظ باطری طوری تعبیه گرددکه ازهرگونه اتصالی جلوگیری بعمل آید .

6-کلیه شیشه ها وحبابهای چراغهای جلووعقب وداخل اتاق راننده سالم بوده و استفاده ازهرگونه چراغ اضافی بدون حباب ممنوع است .

7-درب موتور نفتکش باید به نحوی تعبیه شده باشدکه کلیه قسمتهای موتوررا درزیرخود بپوشاند .

8-صفحه میل ریش به شاسی درنفتکشهای دارای تریلرکاملا بسته شده ودرزبین صفحه وشاسی یکنواخت ولبه ها سنگکاری شده باشد .

9-پیچ ومهره های محل اتصال میل ریش به شاسی کامل ویکنواخت شده باشد .

10-لاستیکها میبایست سالم وکارائی لازم را داشته باشند .

 

مشخصات فنی تانکرهای حمل فرآورده های نفتی :

---------------------------

1-تانک تریلربایدبراساس نوع کامیون ساخته شده ومورد استفاده قرارگیرد .

2-ضخامت وجنس ورقهای مورداستفاده درطراحی جهت ساخت کلیه قسمتهای مخزن شامل بدنه مخزن ، صفحات جداکننده وموج گیر( بامجرایی به قطرCm 60 دروسط ودوهلالی باارتفاع Cm 30 دربالاوپائین ) وهمچنین بالشتکهای نگهدارنده مخزن تیغه های کمکی به گونه ای انتخاب گرددکه براساس استانداردهای موجود دربرابرکلیه تنشهای ناشی ازبارهای افقی ، عمودی وتلاطم مایع داخل مخزن ضربات وارده ازجاده به مخزن و نیروهای عکس العمل مقاومت لازم وکافی راداشته باشد .

08250550/84                                  47

3-طراحی مخزن باید به گونه ای باشدکه تحمل بارهای زنده ومرده خارجی ازجمله انسان، برف وبادرا داشته باشد

4-طراحی مخزن باید به گونه ای انجام پذیرد تاضمن رعایت کلیه استانداردها واستفاده ازحداقل میزان طول، عرض وارتفاع امکان حمل بیشترین حجم فرآورده های نفتی درهرسرویس میسرباشد .معتبرساخته شده باشد ودرصورت امکان چرخ پنج کامیون به سیستم هشداردهنده ( سنسور) مجهزباشد.

8-درنفتکشهای دارای تریلرجک های مورداستفاده درتانکرهای حمل فرآورده ازنوع تلسکوپی ودوسرعته وباظرفیت بارپذیری 12000×2 کیلوگرم درنظرگرفته شود .

9-درنفتکشهای دارای تریلرزیربندی ومحورتانکرهای حمل فرآورده بایدساخت کارخانجات معتبربا سیستم درامی مجهزبه سیستم ABS بایک محوربالارونده ولاستکیهای مربوطه بعلاوه زاپاس و2 عدد زاپاس بندمجهزباشد .

10-تانکرهای حمل فرآورده بایددارای گلگیربرای چراغها، جعبه ابزار، دنده چرخ ، آتش خاموش کن ، سیم ارت ، نردبان ( درقسمت جلومخزن بین اطاق راننده ومخزن) ، جعبه شیرآلات ( سمت راست وبه سمت عقب متمایل بوده ودارای منفذ درپائین وطرفین برای خروج گاز) ، زاپاس بند(2 عدد) قالپاق درب منهول وراهرو طولی با ورق آلومینیومی آجدار ودرپوش شیرها باشد .

11-درنفتکشهای دارای تریلرسیستم ترمزمورداستفاده درتانکرهای حمل فرآورده پنوماتیک با اتصالات استاندارد وسیستم ضدقفل (ABS) وقفل پارکینگ باشد .

12-سیستم الکتریکی مورداستفاده درتانکرهای حمل فرآورده وکشنده ها 24 ولت با رعایت استانداردهای ADR برروی آن میباشد .

13-سندبلاست ورنگ آمیزی تانکرهای حمل فرآورده بایدمطابق استاندارد IPS-E-TP-100 مطابق با سیستم 7G صورت گیرد و رنگ مصرفی بایدموردتائیدآزمایشگاههای شرکت قرار گیرد توضیح (TOP COAT) 75 میکرون اپوکسی پلی آمید باضافه 50 میکرون پلی اورتان مصرف شود .

14-طرح رنگ آمیزی می بایست با هماهنگی شرکت ملی پخش انجام گیرد .

15-سازنده می بایستی پس ازانجام کلیه تستهای DOT و ADR اعلام شده نسبت به صدورQC وبرگه گارانتی حسب قوانین جاری اقدام نماید .

16-دورتادورمحوطه دربهای آدم رو دربالای تانکرباید با ارتفاع مناسب محفوظ گردد ولوله جهت هدایت وسرازیرفرآورده وآب به پائین تعبیه گردد ( مشابه تانکرهای موجود)

17-لوازم مشروح درآئین نامه حمل مواد خطرناک شامل آرمها، تابلوها، البسه وسایرتجهیزات همراه وسیله تحویل گردد .

08250550/84                                  48

18-روی دربهای منهول ودسته سوپاپهای تخلیه قالپاقهای بالوله های جوشی نصب ویک زباله باسوراخ به قطر mm 12 برروی قالپاقها وبدنه مخزن جهت نصب پلمپ تسمه ای تعبیه گردد .

19-روی هردرب منهول چهارسوراخ به قطر mm 12 جهت نصب پلمپ تسمه ای تعبیه گردد .

20-جهت تقویت محل دیپ زنی صفحه ای ازجنس ورق تانکربه ابعاد cm (30 × 30 ) وبه ضخامت mm 3 درراستای لوله محافظ دیپ درکف مخزن تعبیه گردد

21-درنفتکشهای دارای تریلرفاصله بین اطاق راننده ومخزن کمتراز1 مترنباشد.

22-مخزن نفتکشهای 4 و5 محوره دارای سه محفظه بوده وحجم محفظه وسط یک پنجم حجم کل وحجم دو محفظه جلو وعقب برابرباشد .

23-محل اتصال گیره ارت با PAD  برروی بدنه تانکر نصب گردد

24-لاستیکهای تانکرها وکشنده ازنوع استاندارد مرغوب باشند

25-سیستم اگزوز کامیون ضد جرقه مطابق استاندارد ADR باشد

26-نصب وتجهیزتانکربه شیرفشار وخلا شکن P&V مناسب

27-درسیستم بارگیری بسته لوله بارگیری داخل مخزن بایستی تا 30 سانتیمتری کف مخزن ادامه داشته باشد .

28-داخل محفظه های نفتکش ازنظرتغییرات احتمالی بازرسی گردند

29-دریچه های منهول دارای واشربندی مناسب وآببندی باشند .

30-محل نصب کپسول خاموش کننده کامل باشد

31-مخازن نو که برای اولین باراندازه گیری ومورداستفاده قرارمی گیرند بایستی دارای تائیدیه گواهی تست هیدوراستاتیک ازکارخانه سازنده باشند .

32-محل اتصال لوله های خروجی ومخزن ازفلنج وپیچ ومهره استفاده گردد.

33-تانکرمجهزبه گلگیرهای مناسب جهت جلوگیری ازآلودگی بدنه باشد .

34-گل پخش کن گلگیرهای جلووعقب نصب باشند .

35-هرگونه تغییروتبدیل دروضع مخزن نفتکش ومیله اندازه گیری آن ممنوع است

36-تمامی کریپهای مخزن به شاسی متصل باشد

37-اتصال مخزن به شاسی به وسیله نواریامفتول مسی بطورکامل انجام گردیده ومحل اتصال فاقد هرگونه رنگ یا زنگ زدگی باشد .

38-درنفتکشهای شاسی لس حفاظی به ابعاد cm) 10 ارتفاع ) و (cm 90 عرض) درطول مخزن نفتکش جهت جلوگیری ازریزش فرآورده وآلوده شدن بدنه مخزن تعبیه گردد ضمنا دو لوله تخلیه 4/3 اینچ نیزدرانتهای مخزن قرارداده شود درسایرنفتکشها نیزنواری به ارتفاع حداقل cm 10 درطول راهروی آجدار روی مخزن بایستی نصب گردد .

08250550/84                                  49

39-حداکثرارتفاع باربندویاهرگونه نقطه فوقانی نفتکش به اندازه ای باشدکه به سهولت بتوانداز زیرراهروومحل اندازه گیری عبورنماید ( حداکثرارتفاع 4 متر)

 

وضعیت شیرآلات مخزن نفتکش :

----------------------

1-دنده های اتصالی دوسرلوله های خرطومی متعلق به نفتکشها واتصال برقی دوسرآن سالم باشد .

2-درنفتکشهایی که سوپاپ تخلیه آنها بادی نمی باشد دسته سوپاپ تخلیه ورابط آن با سوپاپ ازجنس مرغوب وترجیحا اهرمی ساخته وکاملا آببندی باشد .

3-دربهای منهول آلومینیومی لوله حفاظ میله اندازه گیری دارای قطر1 اینچ وطول حداقل cm 50 بوده ودردوطرف آن 16 سوراخ تعبیه شود ودرانواع دیگردربها، این لوله دارای قطر5/2 یا 2 اینچ بوده وتا1 متری کف ادامه داشته و 30 عدد سوراخ دردوطرف لوله وجود داشته باشد .

4-جعبه شیرهای تخلیه بایستی سمت راست نفتکش بوده وحتی الامکان ازوسط مخزن متمایل بسمت عقب آن باشد ودارای سوراخهایی جهت خروج گازباشد .

5-کلیه شیرهای تخلیه ، سوپاپ ته مخزن ، لوله ها، زانوها وسرتاسرمخزن عاری ازهرگونه نشتی باشد .

6-سوپاپ تنفس ( خلا وفشار) مخزن کاملا سالم باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08170501/84                                  50

فضای خالی جهت هرکمپارتمنت که درمحاسبات بایدبرای فرآورده های مختلف، درنظر گرفته شود .

-----------------------------------------------------------

- بنزین 5/2 درصدحجم تانکر

-نفت سفید5درصد حجم تانکر

-نفتگاز5 درصدحجم تانکر

-نفتکوره 5 درصدحجم تانکر

-MTBE 5/2 درصدحجم تانکر

وزن مخصوص فرآورده ها

بنزین 75/0 گرم برسانتیمتر مکعب

نفت سفید8/0 گرم برسانتیمترمکعب

نفتگاز84/0گرم برسانتیمترمکعب

نفتکوره95/0 گرم برسانتیمترمکعب

MTBE 745/0 گرم برسانتیمتر مکعب

توضیح : درنفتکشهای دارای تریلر حسب قوانین وزارت راه حداکثر تناژ کامیون وراننده ومخزن با فرآورده وکلیه متعلقات ( شامل لاستیک یدکی، آچاروسوخت داخل باک و.. ) ومحورنباید از40 تن تجاوز نماید وسایرکامیونها نیزهمانند کامیون ذکرشده .

ضریب خوردگی مجاز

-برای نیمه پائین تانکرحداقل 1 میلیمترمدنظرقرارگیرد

-برای نیمه بالای تانکرحداقل 5/0 میلیمترمدنظرقرارگیرد

-درصورت یک تکه بودن تانکرضریب خوردگی 1 میلیمتردرنظرگرفته شود .

استانداردهای ساخت تانکرهای حمل فرآورده های نفتی

معمولا ساخت تانکرباتوجه به شرایط کشنده صورت می پذیرد ورعایت نکات ایمنی وفنی ذکرشده دراستانداردها وآئین نامه حمل مواد خطرناک الزامی است .

1-استاندارد ADR ( کشنده وتریلر) ازجمله سیستم اگزوز ضدجرقه وسیستم الکتریکی برای حمل فرآورده های نفتی

2-استاندارد DOT

3-سایراستانداردها ودستورالعملهای موجود مورد تایید کارفرما

 

08210501/84                          51

 

طراحی ، نظارت وکنترل ساخت مخزن :

کلیه مراحل طراحی مخازن زیرنظرمهندسین وطراحان دارای پروانه وبراساس استاندارد مشخص صورت پذیرد .

نظارت برساخت ودرضمن ساخت وتائید اتمام ساخت مخازن ازطریق شرکتهای بازرسین فنی دارای پروانه وبراساس استاندارد مشخص صورت پذیرد

انجام کلیه آزمایشهای موردنیازوصدورگواهینامه کنترل کیفیت QC وگارانتی های مربوطه با ذکراستاندارد مربوطه توسط سازمانهای مذکورصورت خواهد بود .

خریدار میبایست نقشه های تهیه شده باذکرنوع ورق ومشخصات زیربندی وشیرآلات ومتعلقات استاندارد نصب شده راهمراه فاکتورها ازشرکت سازنده دریافت ونزدخود نگهداری نماید تادرصورت لزوم به مسئولین ذیربط ارائه نماید .

 

سیستم رنگ آمیزی با استاندارد 7G-IPS :

سندبلاست باماسه سیلیسی مورد تائید با دانه بندی D11,D1 ودردرجه زنگ زدائی 2/1 SA2

آستری : سیلیکات روی مطابق مشخصات فنی IPS-M-TP-210 به ضخامت 75 میکرون فیلم خشک

میانی : اپوکسی پلی آمید مطابق مشخصات فنی IPS-M-TP-220 به ضخامت 80 میکرون فیلم خشک

رویه : اپوکسی پلی آمید مطابق مشخصات فنی IPS-M-TP-225 به ضخامت 75 میکرون فیلم خشک

رنگ رویه پلی اورتان آلیفاتیک مطابق مشخصات فنی IPS-M-TP-235  به ضخامت 50 میکرون (وبه ضخامت کل 280 میکرون )

که لازم است فام بین لایه ها باهم تفاوت داشته ورنگ مصرفی جزولیست کارخانجات موردتائید اولیه شرکت نفت بوده ونمونه رنگها توسط آزمایشگاه معتبرتائیدگردد.

 

نکات قابل توجه برای نگهداری وبازدید اززیربندی ومخزن تانکرهای حمل فرآورده های نفتی وگازمایع :

-----------------------------------------------------------

-قبل ازشروع حرکت برای هرسفربازدیدوتنظیم باد لاستیک چرخهای محورها وموارد مشروحه زیربراساس میزان پیشنهادی توسط کارخانه سازنده وبازدید چراغها، اتصالات برق وباد درجلو مخازن الزامی خواهد بود

08210501/84                                  52

 

-تمیزکردن ورفع زنگ رینگهای چرخ درزمان تعویض لاستیکها بسیارضروری میباشند

گریسکاری یاتاقانهای مندل

-بازدیدلنتهای ترمز

-گریسکاری صفحه پین وپین

-بازدیدفنرهای تخت وپیچ مرکزی وبستها وآچارکشی آنها

-تخلیه کامل آب منبع ذخیره باد

-بازدیدپیچهای میل صفحه پین وآچارکشی آنها

-بازدیدیاتاقانهای مندل وبوشهای مربوطه وتنظیم محورها

-بازدیدکاسه چرخها

-بازدیدجغجغه ، لنت ومیل وفشفشه ولوله های ترمز

-بازدیدگریس وبلبرینگ وواشرهای استخوانی سرمحورها

-بازدیدموج گیرها وجداکننده انبارهای تانک تریلرهای چهارمواد وmtbe گریسکاری

-بازدید دستگاه جک

-درصورتیکه نفتکش مجهزبه سیستمهای زیرباشد بازدید، تست ونگهداری پیشگیرانه جهت جلوگیری ازآتش سوزی ومخاطرات زیست محیطی وحفظ ایمنی کارگران وسلامت جامعه به شرح زیرالزامی است :

-بازدید O-RING ونشتیها

-وسایل مهاروجلوگیری ازآتش

-سیسمتهای ردیابی GPS

-سیستم جلوگیری ازسرریز HIGH LEVEL SENSOR

-سیستم تهویه

-وسایل اقدامات اورژانس

-سیستمهای ردیابی بخارات SENSOR

-هشداردهنده های خواب و...

 

نوشتن اطلاعات برروی بدنه مخزن نفتکشها :

نوشتن یادرج هرگونه تبلیغات برروی تانکرهای موادخطرناک ممنوع میباشد وفقط اطلاعات مشروحه ذیل میبایست برروی نفتکشها درج گردد :

منطقه :

پیمانکاری /شرکت حمل ونقل

 

08210501/84                                  53

شماره پیمان :

شماره نفتکش :

حداکثرظرفیت به لیتر:

تاریخ اعتباربازرسی :

 (هرگونه برشکاری ، جوشکاری وتعمیرات مخزن بدون رعایت ضوابط ایمنی مجازنمی باشد)

توضیحات : اطلاعات فوق براساس ماده 33 آئین نامه حمل مواد خطرناک ونیازهای اعلام شده تدوین گردیده است

اطلاعات فوق بصورت خوانا برروی تانکردرقسمت جلونوشته شود

منظورازپایان اعتباربازرسی پایان اعتبار برگ اندازه گیری میباشد

منظورازظرفیت (حداکثرظرفیت به لیتر) ظرفیت مخزن برای بارگیری بنزین میباشد

کلیشه فوق جهت درج اطلاعات درجلومخزن سمت چپ وراست میباشد .

 

اسناد ومدارک موردنیازوهمراه راننده هنگام حمل مواد خطرناک

گواهینامه معتبرمتناسب با وسیله نقلیه تحت راهبری که حداقل سه سال اززمان صدورآن گذشته باشد معاینه فنی معتبربرای کامیون

بارنامه حمل مواد خطرناک ( حواله فروش مخصوص حمل فرآورده های نفتی ازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی )

گواهینامه فنی تایید صلاحیت حمل مواد خطرناک صادره ازموسسه معتبربرای وسیله نقلیه (گواهینامه کامیونهای مخزندار)

گواهینامه ویژة آشنائی با حمل ونقل مواد خطرناک برای راننده وخدمه

برخی نکات که رانندگان باید درحین رانندگی رعایت نمایند

1-درصورتی که راننده قصدطی مسافت زیاد داردبهتراست ازرانندگان کمکی استفاده کند

درصورتیکه امکان استفاده ازرانندگان کمکی برای راننده وجود داشت راننده باید درپارکینگ مناسب به مقدارکافی استراحت نماید

باتوجه به اینکه دمای مناسب درداخل کابین کامیون برای رانندگان بین 18 الی 22 درجه میباشد رانندگان بایدبایک عدد دماسنج ازحرارت داخل کابین مطلع گردند

رانندگان نفتکشها ازسوارکردن افراد غیرمجاز خودداری نمایند

به مقررات راهنمائی ورانندگی بخصوص رعایت سرعت توجه نمایند

ازتوقف وپارک نفتکش خالی وپردرخیابانها ومعابر اکیدا پرهیز فرمائید .

08210501/84                                  54

راننده محترم نفتکش :

---------------

 

همیشه به خاطرداشته باشیدکه ازنقطه نظرسوخت رسانی ، هدف ازفعالیت شما وهمه کسانی که درانبارهای نفت ، جایگاهها ، با آنها تماسی داریداین است که فرآورده های نفتی صحیح وسالم وبموقع بدست مصرف کننده برسد حفظ روحیه همکاری درتمام   زمینه ها می تواند از بروزبسیاری مشکلات جلوگیری نموده ودرصورت بروزمشکلات دررفع آنها موثرواقع گردد بارعایت روحیه همکاری ، متوجه خواهید شد که کارها خیلی سریع تر وآسانتر پیش می رود ونفع آن قبل ازاینکه به دیگران برسد متوجه خود شما  می گردد .

        مجددا یادآورمی شودهمه حوادثی که تابحال دید ه ویادرباره آن شنیده اید، بعلت عدم رعایت یک یا چند مورد ازنکاتی است که دراین مجموعه به آنها اشاره شده بوجود آمده است .

        بابکاربستن دقیق این راهنما وجزوه آموزشی مشکلات عظیم تصادف وآتش سوزی را ازمحیط کار خود دورکنید واطمینان داشته باشید که ازاین راه به خانواده خودوبه جامعه خود خدمت بزرگی را انجام می دهید .

 

 

 

 

 

 

با آرزوی موفقیت شما

مدیریت تامین وتوزیع

1384

 

 

 

 

 

08250554/84                          55


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.