دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

1-     فرآیند رفع اوراقی بشرح ذیل می باشد .

 

1-1  : متقاضی بدوا می بایست بادردست داشتن کلیه اسناد ومدارک به همراه وسیله نقلیه خویش به راهور ( راهنمائی ورانندگی  واحد شماره گذاری ) مراجعه ودرخواست خود مبنی برتسجیل مجدد با واحد  مذبور مطرح نماید.

1-2  : راهور پس از انجام اقدامات لازم نسبت به تکمیل فرم بازدید وسیله نقلیه اقدام و فایل اطلاعاتی خویش را اصلاح می نماید.

1-3  : اطلاعات بازنگری شده مربوط به این قبیل خودروها در هفته یکبار بصورت فایل جهت مرکز داده در تهران ارسال میگردد.

1-4  : مرکز داده پس از انجام هماهنگیهای لازم اولیه با شرکت ناجی اطلاعات دریافتی را جهت صدور کارت به شرکت صقا ارسال می نماید.

              توجه : در این فرایند دفاتر خدمات کارت وپلیس + 10 هیچگونه مسولیتی را بعهده ندارندوصدور کارت بدون دریافت وجه از طریق مرکز داده انجام میگیرد.

2-     فرآیند اصلاح کاربری

 

1-2: درمواردی که کاربری خودروها اشتباه تعریف شده وبه همین لحاظ مالک خودرو سهمیه مقرر وواقعی خویش را دریافت  نمی دارد می بایست برای اصلاح کاربری بدوا به راهنمائی ورانندگی (( پلیس راهور )) مراجعه نموده وباارائه مدارک لازم تقاضای اصلاح کاربری خودرو خویش را مطرح نماید.

2-2 : پلیس راهور پس از انجام بازدید وبررسیهای لازم فرم بازدید از وسیله نقلیه را تکمیل وضمن امضا ء ومهر، اصل فرم را به  ذینفع تحویل خواهد نمود.

3-2 : مالک خودرو بادردست داشتن فرم بازدید به شرکت مراجعه وفرم را به مسول مربوطه تحویل ودرخواست اصلاح سهمیه رامی نماید.

4-2 : مسول اجرائی سامانه هوشمند سوخت یا یکی از مسولین منطقه یا در صورت صلاحدید رئیس ناحیه پس از تطبیق اسناد ومدارک ودرج جمله ( واحد D.C کلیه مدارک نامبرده کنترل گردید وبافرم تکمیل شده تطبیق دارد ،لطفا دستور فرمائید کارت المثنی با کلاس جدید صادر گردد ) وامضاء و مهر آن توسط منطقه یا ناحیه فرم مهر وامضاء شده را جهت اقدام بعدی از طریق تلفن  به مرکز داده مخابره خواهد نمود.

   تبصره 1: دراین فرایند نیز دفاتر خدمات وپلیس +10 هیچگونه مسولیتی را بعهده ندارند.

   تبصره 2:  خودروهای ون که پلاک آنها شخصی بوده وکارت هوشمند سوخت آنها با کاربری شخصی صادر گردیده وبه همین لحاظ به مقدار سهمیه خویش معترض می باشند می توانند به نیروی انتظامی مراجعه نمایند تادرصورت تغییر پلاک از شخصی به عمومی جهت آنها کارت هوشمند سوخت با کاربری عمومی صادر گردد.
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.