دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

سوات swot

بسمه تعالی ـ مدیریت برمبنای هدف و نتیجه mboـ مدیریت فرآیندی stـ 8ـ14ـ4 وMIS-3-021 و آسیب شناسی stـ 6ـ49ـ1 با 13ـ3ـmis و برنامه تجزیه و تحلیل اهداف (Swot) استراتژی مدیریت عرضه منطقه چالوس درسال 1387

                                                                                                                                                                                 کدمکانیزه – همایش واستراتژی 5-057-2

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

4

1 تا 6

1- کمیسیـــــون اطــلاع رسانــی و  ارتباطــات

1- 1- نظام مشارکت

داشتن 20 کمیته شامل :

کمیته استاندارد  -

   سازماندهـی

  مکانیزاسیون  

”‌    هزینه یابـی

“ فرآیند و اوراق

   چاپ و فـرم

“‌ بـانـــــوان 

   تدارکـــات

“ حمـل و نقـل

“ ‌فرعی کنترل تدارکات

” گروه معین و ارزیابـی

“ ‌امحـاء حوالــه لیست برگشتی

” امحـــاء اوراق و اسناد

“ نظام مشارکــت

“ ورزش و تفریحات سالم

” کالای مــازاد

 “ معــامــلات

” بهینه سازی انرژی

“‌ بهینه سازی مجاری عرضه

“ شورای معاونین

“ آمــــــوزش

 تشکیل کمیته ها مقدمهTQM و مدیریت اقتضائی با انعطــاف و انطباق و سازگـاری کمیته هـا بـا امـور منطقه و مقررات شرکـت و حرکت با سرعت بسوی نظــارت کـردن و خصوصی شـــــدن و مدیریت کردن اسـت.

 

- فقط تعدادی از کمیته ها از نظر مقـــــررات قانونمند هستند .  وقطعا“ با تغییر مدیریت باقی نخواهد ماند .

-  نظـام مشارکت  قانونمـند فقـط یک نظـام پیشنهادات  است که با مشخـــص بودن الگوهای شرکت نگــــرش سیستماتیک نـدارد.

-UP T0 DATEشدن دبیران کمیته هـا

- نزدیک شدن قالبهــــای ادراکـی دبیرکمیته ها با مدیریت نظــارتـی و مدیریت مشارکتی
- تصمیم گیری جمعـی

- تفویض اختیارات درون سازمانی

- آموزش جمعی  کاربردی

- مروردستورالعملهـای  شرکــت

- آمـوزش مستمر درکــار

- ارزیابــی دائمــی

- کل امور منطقه درمحضرکلیه عوامل منطقه

- تعریف استاندارد و قانونمند کــردن آن برای کلیه واحـدها و پرسنل

- روان  ســازی اجـــرائــی
-  چــالاک کردن پرسنــــل

- سبک کردن مدیریت اقتضائی

- اجــرای فرامین مدیرعامل محترم و هیئت مدیره در راهبرد شرکت ویگانه سازی نیروهای انسانی ومادی وتوجه به بانوان و مکانیزاسیون کلیه اموروحرکت به سمت سازمانــی هوشمندوچالاک و ایجادانگیزه در پرسنل واجرایمستمر برنامه ها با ارزیابی مستمر امور و پرسنل و حرکت هدفمنـد کلیه عوامل و الگوسازی فرآیندها و استقرار تفکر سیستمــی MIS

- ابــلاغ شــرح وظائــف پرسنل بطـور مستمــر

- مکـان یابی و زمـان یابی اجـرای شـرح وظائـف

- ارتقاء مهارتهـــای پرسنــل

- ارتقـاء درجـه تصمیم گیـری

- ارتقاء قلمـر و تصمیم گیــری

شرکـت دارای نیروهای توانمندی است که با تجربه  طولانی هم تجربه و هم مهارت لازم را کسب نموده اند و لیکن سازمان جدید و پارادایم حاکـــم باعــث جداسـازی اصول اصلی نگرش پرسنل دیپلم و فوق دیپلم شده است و بدلیل زیر تهدید داریم :

توانائــی = دانـش × مهـارت

انگیـزش= موقعیــت × نگـــرش کارکردانسانی=  توانائی × انگیــزش      کارکرد سازمانی = منابع × کارکرد انسانی کارکنان

کارکنان دیپلم با مهارت فاقد انگیزش هستند . در منطقـه جالوس علیرغــم نیروهای مستعد و مناسب تصدی سمت های خاص قادر به صدور حکـــــم انتصاب نیروهــــای دیپلم نیستیم و علیرغم خالی بودن سمت ها نیروی لازم برای جذب و بکارگیری نداریــــم .و این تهدیدی است بسیار مهم و عدم مشارکت آنان برای اداره امــورمنطقــه و شرکــت  .

نظام مشارکت نباید فقــــط در قالــب پیشنهادات باشـــد بلکه باید در تصمیم گیری دخیل باشد و در انتخـاب یـــک بهتـــرین گزینـه تصمیم گیری یــاور مدیــــر منطقـه و سیستم و اهداف سازمان باشد .قطعا” نظــــام شورائــی بادیدگاهی علمی از طوفــان مغـزی هم میتــوان نتایــــج مطلوبی حاصل نماید  چراکه یک مدیریت دولتــــی در کلیه سطوح هم قانون وضع و هم اجـرا و هم قضاوت می کند و این مهـم هم از این فـــروض منفــک نمی باشد . اگر مدیریت منطقه و نواحـــی مستمرا“ مختبــــس  باشند

 

موفقیت شرکت در کلیه امور حتمی است .

16-9-87

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

4

1 تا 6

کمیسیون اطلاع رسانی و   ارتباطــــات

الف – نظام مشارکت

داشتن 20 کمیته شامل :

کمیته استاندارد  -

   سازماندهـی

  مکانیزاسیون  

”‌    هزینه یابـی

“ فرآیند و اوراق

   چاپ و فـرم

“‌ بـانـــــوان 

   تدارکـــات

“ حمـل و نقـل

“ ‌فرعی کنترل تدارکات

” گروه معین و ارزیابـی

“ ‌امحـاء حوالــه لیست برگشتی

” امحـــاء اوراق و اسناد

“ نظام مشارکــت

“ ورزش و تفریحات سالم

” کالای مــازاد

 “ معــامــلات

” بهینه سازی انرژی

“‌ بهینه سازی مجاری عرضه

“ شورای معاونین

“ آمــــــوزش

 تشکیل کمیته ها مقدمه TQM و مدیریت اقتضائی باانعطـــاف و انطباق و سازگاری کمیته هـا با

امـور منطقه و مقررات شرکـت و حرکت با سرعت بسوی نظــارت کـردن و خصوصی شـــــدن و مدیریت کردن اسـت.

 

- فقط تعدادی از کمیته ها از نظر مقـــــررات قانونمند هستند .  وقطعا“ با تغییر مدیریت باقی نخواهدماند .

-  نظـام مشارکت  قانونمند فقـط یک نظـام پیشنهادات  است که با مشخـــص بودن الگوهای شرکت نگــــرش سیستماتیک نـدارد.

- UPT0DATE شــــدن دبیران کمیته ها

- نزدیک شدن قالبهای ادراکی دبیرکمیته ها با مدیریت نظارتـی و مدیریـت مشارکتی
- تصمیم گیری جمعـی

- تفویض اختیارات درون سازمانی

- آموزش جمعی  کاربردی

- مروردستورالعملهـای  شرکــت

- آموزش مستمر درکار

- ارزیابی دائمی

- کل امور منطقـه درمحضرکلیه عوامـل منطقه

- تعریف استاندارد و قانونمند کردن آن برای کلیه واحـدها و پرسنل

- روان  سازی اجرائی
-  چالاک کردن پرسنل

- سبک کردن مدیریت اقتضائی

- اجــرای فرامین مدیرعامل محترم و هیئت مدیره در راهبرد شرکت و یگانه سازی نیروهای انسانی و مادی و توجه به بانوان و مکانیزاسیون کلیه امور وحرکت به سمت سازمانــــی هوشمند و چالاک و ایجادانگیزه در پرسنل و اجرای مستمر برنامه ها با ارزیابی مستمر امور و پرسنل و حرکت هدفمند کلیه عوامل و الگوسازی فرآیندها و استقرار تفکر سیستمــی MIS

- ابــلاغ شرح وظائف پرسنل بطورمستمر

- مکان یابی و زمان یابی اجرای شرح وظائف

- ارتقاء مهارتهای پرسنـــل

- ارتقـاء درجـه تصمیم گیــری

- ارتقاء قلمر و تصمیم گیری .

 

 

شرکـت دارای نیروهای توانمندی است که با تجربه  طولانی هم تجربه و هم مهارت لازم را کسب نموده اند و لیکن سازمان جدید و پارادایم حاکـــم باعــث جداسـازی اصول اصلی نگرش پرسنل دیپلم و فوق دیپلم شده است و بدلیل زیر تهدید داریم :

توانائــی = دانـش × مهـارت

انگیـزش= موقعیــت × نگـــرش کارکردانسانی=  توانائی × انگیــزش      کارکرد سازمانی = منابع × کارکرد انسانی کارکنان

کارکنان دیپلم با مهارت فاقد انگیزش هستند . در منطقـه جالوس علیرغــم نیروهای مستعد و مناسب تصدی سمت های خاص قادر به صدور حکـــــم انتصاب نیروهــــای دیپلم نیستیم و علیرغم خالی بودن سمت ها نیروی لازم برای جذب و بکارگیری نداریــــم .و این تهدیدی است بسیار مهم و عدم مشارکت آنان برای اداره امــورمنطقــه و شرکــت  .

نظام مشارکت نباید فقــــط در قالــب پیشنهادات باشـــد بلکه باید در تصمیم گیری دخیل باشد و در انتخـاب یـــک بهتـــرین گزینـه تصمیم گیری یــاور مدیــــر منطقـه و سیستم و اهداف سازمان باشد .قطعا” نظــــام شورائــی بادیدگاهی علمی از طوفــان مغـزی هم میتــوان نتایــــج مطلوبی حاصل نماید  چراکه یک مدیریت دولتــــی در کلیه سطوح هم قانون وضع و هم اجـرا و هم قضاوت می کند و این مهـم هم از این فـــروض منفــک نمی باشد .

16/9/87

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

4

1 تا 6

کمیسیون اطلاع رسانی و   ارتباطــــات

الف – نظام مشارکت

داشتن 20 کمیته شامل :

کمیته استاندارد  -

   سازماندهـی

  مکانیزاسیون  

”‌    هزینه یابـی

“ فرآیند و اوراق

   چاپ و فـرم

“‌ بـانـــــوان 

   تدارکـــات

“ حمـل و نقـل

“ ‌فرعی کنترل تدارکات

” گروه معین و ارزیابـی

“ ‌امحـاء حوالــه لیست برگشتی

” امحـــاء اوراق و اسناد

“ نظام مشارکــت

“ ورزش و تفریحات سالم

” کالای مــازاد

 “ معــامــلات

” بهینه سازی انرژی

“‌ بهینه سازی مجاری عرضه

“ شورای معاونین

“ آمــــــوزش

 تشکیل کمیته ها مقدمه TQM و مدیریت اقتضائی باانعطـــاف و انطباق و سازگاری کمیته هـا با

امـور منطقه و مقررات شرکـت و حرکت با سرعت بسوی نظــارت کـردن و خصوصی شـــــدن و مدیریت کردن اسـت.

 

- فقط تعدادی از کمیته ها از نظر مقـــــررات قانونمند هستند .  وقطعا“ با تغییر مدیریت باقی نخواهدماند .

-  نظـام مشارکت  قانونمند فقـط یک نظـام پیشنهادات  است که با مشخـــص بودن الگوهای شرکت نگــــرش سیستماتیک نـدارد.

- UPT0DATE شــــدن دبیران کمیته ها

- نزدیک شدن قالبهای ادراکی دبیرکمیته ها با مدیریت نظارتـی و مدیریـت مشارکتی
- تصمیم گیری جمعـی

- تفویض اختیارات درون سازمانی

- آموزش جمعی  کاربردی

- مروردستورالعملهـای  شرکــت

- آموزش مستمر درکار

- ارزیابی دائمی

- کل امور منطقـه درمحضرکلیه عوامـل منطقه

- تعریف استاندارد و قانونمند کردن آن برای کلیه واحـدها و پرسنل

- روان  سازی اجرائی
-  چالاک کردن پرسنل

- سبک کردن مدیریت اقتضائی

- اجــرای فرامین مدیرعامل محترم و هیئت مدیره در راهبرد شرکت و یگانه سازی نیروهای انسانی و مادی و توجه به بانوان و مکانیزاسیون کلیه امور وحرکت به سمت سازمانــــی هوشمند و چالاک و ایجادانگیزه در پرسنل و اجرای مستمر برنامه ها با ارزیابی مستمر امور و پرسنل و حرکت هدفمند کلیه عوامل و الگوسازی فرآیندها و استقرار تفکر سیستمــی MIS

- ابــلاغ شرح وظائف پرسنل بطورمستمر

- مکان یابی و زمان یابی اجرای شرح وظائف

- ارتقاء مهارتهای پرسنـــل

- ارتقـاء درجـه تصمیم گیــری

- ارتقاء قلمر و تصمیم گیری .

 

 

شرکـت دارای نیروهای توانمندی است که با تجربه  طولانی هم تجربه و هم مهارت لازم را کسب نموده اند و لیکن سازمان جدید و پارادایم حاکـــم باعــث جداسـازی اصول اصلی نگرش پرسنل دیپلم و فوق دیپلم شده است و بدلیل زیر تهدید داریم :

توانائــی = دانـش × مهـارت

انگیـزش= موقعیــت × نگـــرش کارکردانسانی=  توانائی × انگیــزش      کارکرد سازمانی = منابع × کارکرد انسانی کارکنان

کارکنان دیپلم با مهارت فاقد انگیزش هستند . در منطقـه جالوس علیرغــم نیروهای مستعد و مناسب تصدی سمت های خاص قادر به صدور حکـــــم انتصاب نیروهــــای دیپلم نیستیم و علیرغم خالی بودن سمت ها نیروی لازم برای جذب و بکارگیری نداریــــم .و این تهدیدی است بسیار مهم و عدم مشارکت آنان برای اداره امــورمنطقــه و شرکــت  .

نظام مشارکت نباید فقــــط در قالــب پیشنهادات باشـــد بلکه باید در تصمیم گیری دخیل باشد و در انتخـاب یـــک بهتـــرین گزینـه تصمیم گیری یــاور مدیــــر منطقـه و سیستم و اهداف سازمان باشد .قطعا” نظــــام شورائــی بادیدگاهی علمی از طوفــان مغـزی هم میتــوان نتایــــج مطلوبی حاصل نماید  چراکه یک مدیریت دولتــــی در کلیه سطوح هم قانون وضع و هم اجـرا و هم قضاوت می کند و این مهـم هم از این فـــروض منفــک نمی باشد .

16/9/87

 ـ

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

2

9

 

2-  کمیسیــــــون      سوخت رسانـی         2-1- تشکیــــــل شرکــت های بـزرگ حمــل و نــقل

 

- افزایـش تــوان حمــل و نقــل

- کاهــش تصـــدی گــــری و کاهــش مراجعیــن

- بهبود وضعیت و کیفیت  خدمات 

- امکان هماهنگی سریع و کامل با شرکــت حمــل و نقـــــل

- تعدیل کـل تـوان حمل و نقــل در سطـح کلیـه منطقــه

- کم رنگ شدن رقابت

- متضررشــــــدن پیمانکاران کوچـــک

 

 

 

 

 

 

کمیسیـــون سوخت رسانــی

2-2- واگـــــذاری نفتکش های واگذاری جدیـــد

- نوســازی حمـل و نقـل

- افزایش فعالیت نفتکشها

- بالابودن اقســـــاط ماهیانـــه

- کند شدن امـــــور خصوصی سازی و اتکاء به بخش دولتی

 

 

- تخصیص نفتکش به کارکنـــــان به ازای بازنشستگی آنان .

 

 

کمیسیـــون سوخت رسانــی

3-2- کمیسیــــون کنترل کارکــــــرد   نفتکشهـا

- برنامــه کنتـرل سهمیه و حمل ( جدول تلفیقی )

 

جذب نفتکش با تعدیل شرایط واگذاری

درصورت عدم واگذاری نفتکش بالاجبار باید کرایه حمل درفصل سرماافزایش یابد .

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

کـــد استراتژی

کــد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

2

16

2- کمیسیـــــون سوخـت رسانـــی

4-2- اقتصاد حمـل

 

 

برنامه تلفیقی سهمیه حمل با برنامه ریزی یک ماهه موجب :

1- افزایش بهره وری

2- افزایـش کارکـرد نفکشهای محلی و تدارکـــات

3- تامین بموقع سهمـیه  فـرآورده های نفتـــی

4- منطقی  شدن و بهینه شدن هزینه ها

5- تامین بموقع سوخت مشتریان عمده

اگر متغیرهای مستقل بموقع تامین و اجــرا نشود کل برنامــه با اخلال مواجه میشود .

به هر نحو ممکن می بایست تخلیه و بارگیری فول اتومات ایجاد شود .

تقاضـای روزافزون کرایــــه حمــل نفتکشهــــا در مقایســه با کرایه نفتکشهـای آزاد و نیز ترافیک سنگین جاده های ارتباطی

1- استمــــرار واردات به بنــدر نوشهــر

2- اجرای برنامه تلفیقی سهمیه و حمــل

3- قانونمنــــد شدن کنتـــرل فرعی تــدارکات برای برنامه ریزی و اجــرای برنامـــه منبعــد تحــت M.B.O

 

 

 

 

                                               

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون سوخت رسانی 6-2- واگذاری فعالیتهای سرویسهـای صنعتی بـه بخش خصوصی

1- امکـان استفاده از نیروهـای مجرب خارج از شرکت

2- ایجاد اشتغــــال

3- کاهش تصدی گری

4- کاهش هزینــــه

احتمال بـرآورد هـای غیرواقعـی

استفـــاده از امکانــــات دانشگاهی و پژوهشی برای آموزش آن توسط شرکت در رده های جوانان دانشگاهی

2ـ انتقال اطلاعات به وب سایت

3ـ استفاده از روسای نواحی برای بازدید

1ـ ادامه روند هزینه های بیمورد برای شرکت

واگذاری امور به بخش خصوصی

 

 

 

 

کمیسیون سوخت رسانی 7-2- جایگزیــــن و تبدیــل سوخـت

1- استفاده از سوخت پاک

2- کاهـش یارانــــه

3- سهولت در ترافیک

4- حفظ منابع نفــت 

1- عــدم اطمینــان مصرف کننده جهــت افت  فشار گاز

2- تخریـب زمینهای کشـاورزی در مسیـر

 خطوط لوله گاز

3- مخاطــــرات در زمــان حـــــوادث غیرمترقبـه

1ـ اعلام شهرهای سبز و کمک مردمی و دولت در انجام تبدیل سوخت

2ـ تشکیل جلسات افت فشار گاز با کلیه فرمانداریها و مسئولین استان

4ـ پیگیری مستمر و کنترل سوخترسانی

عـدم تـوان شرکت بـه پاسخگوئـــی نیازمندیها درصورت عدم تحقق واردات در نوشهر

2ـ عدم تامین مواد از انبارهای تامین ساری داشته

3ـ عدم بیکاری نفتکشها

شرکت از محل کاهش یارانه به تبدیــل سوخت کمک کند . برای مثال از 104 میلیون لیتر صرفه جوئی بنزین معادل 84 میلیارد تومان به کارخانجات و مشتریان عمده وام دهد.

          16/9/87

 

 

 

                                                   

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

- 4

1 تا 6

کمیسیـــــــون اطــلاع رسانــی و ارتباطـات 

2-1-   طرح تکریـم   و مشتری مــداری

1- رضایت مشتری و ارباب رجوع از طریق گــــردش کارهای ایجاد شده

2- تشکیل پیمانکـــاران عمــده

3- نصب تابلو نـوع خدمت رسانی به ارباب رجـوع در معرض دید عموم

4- ایجاد امکانات رفاهــی بمنظــور بهــره بــرداری ارباب رجوع

5- استفاده از تلفن گویــا

 

1- افزایـش توقـــع ارباب رجوع با توجـه بـه محدودیت هـای اداری

بکارگیری پیمانکاریها نظیر پیمانکاران عمده در بخش مصرف کنندگان عمده در کل مناطق کشور

نارضایتی عمومــی خطری برای امنیت مالــی

1- استفاده از پیمانکاران عمده جهت حمل

2- استفــاده از سیستـــــــم

VOIS MAIL

3- استفــاده از سیستم پیامگیر 4- وب سایــت

 

 

کمیسیــــــــون اطــلاع رسانــی و ارتباطـات

3- 1- HSE

 

 

1- افزایش ضریب سلامتی کارکنــان و کاهـــــش هزینه های درمان

2- افزایش راندمان کاری

3- ایجاد انگیزه پرسنل

4- مناسب شدن محیط کار

 

 

 

1- عدم آموزش کافی

2- افزایش هزینه های جــــاری

1- آمــوزش پیمانکــــاران

2- آموزش پرسنل رسمی با توجه به تـوان تخصصـــی شرکــت

1- عوامل شیمیائی زیان آور در محیط کـــار

2- عوامل مکانیکی و ارگونومیک

3- عوامل بیولوژیکی

4- عوامل زیان آور روانــی

1- اجرای برنامه آمــوزشی

2- ارزیابــــی مستمــر

                  

                  

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

                                                     وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

- 4

1 تا 6

کمیسیــون اطلاع رسانـی و ارتباطـات                                  4-1- پژوهـــش و توسعــــه R . D

 

1- استفاده از استعدادها و  فن آوری جدیـد و  رشــد و شکوفائــــی و افزایـــش بهره وری کـارکنـــان

2-  روز آمــد شــدن امــــــور

 

عــدم ارائه مـدل های بهـره وری در انتخـاب مطلـــوب پیمانکـاران و اداره امور واگذار شده

باتوجه به امکانات وسیع دانشگاهی مدلهای توزیع و مصــرف

عـــــدم تبعیــت سـاختــارهـــا از استراتژیهاو برنامه ها روزبـروز وسیـع تـر می گردد.

تشکیل یک تیــم تخصصـــــی  از فرهیختگـــــان بازنشستـه و اداری 

فراغـت در کمـک به واحـد پژوهـش

- 4

1 تا 6

کمیسیـون اطــلاع رسانی و ارتباطــات 5-1- تبلیغـات برای مصرف بهینه سوخت

1- افزایــش آگاهــی عمـــــوم 

2-  کاهش مصرف سوخت و یارانه ها

 

 

 

مصـرف روزافـزون مواد نفتـی در غرب مازندران بویژه بنزین

بهره گیری از متخصصین تبلیغاتی و سازمان بهینه سازی انرژی و حرکت تبلیغاتی در نهاده های سمعی و بصری

عـدم پاسخگوئــی امکانات موجود بــه نیازمندیهای سوختی مــردم

به طـــــــرق کارشنــاســـی و غیـرمستقیــم از طریــق سازمــان بهینـه ســــازی انجام شـود .

 

 

                  

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

                                                                                                          وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

 

کمیسیون اطــــلاع رسانـــی و ارتباطات

6-1 -   CNG

اشتیاق صاحبان مجاری جهت تاسیـس  آن

 

نداشتن درک متقاضیان  و پرسنـــل از موضوع و عدم وجود خودروهای گازسوز و مراکز تبدیـل در منطقـه

باتوجه به اینکه در برنامه توسعه چهارم موضوع تبدیل سوخت و گاز سوز شدن خودروهـــا و دو منظــــــوره شــدن جایگاههای فعلی با وام پرداختی توسط دولت از این فرصت استفاده شود .

 

1-تاسیــــــــس جایگاههای CNG با هزینه های سرسام آور و بدیهـی کــلان

2- نبود مشتــری و فقـر مـوســس

3- بیکاری کارگران و تاثیر مستقیم درGMD,GMPکشور در تولید ناخالص ملــــی

 

سـاختـارهــــای تاسیس جایگاههایCNG و گازســوز کردن خودرو بایـد بـراساس استراتژی برنامـه ســـوم  و چهــارم توسعــه تبعیـــت نمایند و همسان و هم عرض با هم رشد کنند. 

 

 

 

 

                  

                  

 

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون سوخت رسانی

5-2-  نوسازی غیرمتعارف در رشـد مصــرف

1- استراتژی و برنامه ریزی دقیق در اجرای الگوهــای یکنواخت توزیع سوخـت و ارزیابـــی توزیع بوسیلـه گروههای بازرســی و گروه ویژه تلفیقی بازدید و کنترل مجاری عرضه و مشتریان عمده

1- تغییر دمای ناگهانـی  و حوادث غیرمترقبه

2- استفاده  نـابجــا از فــرآورده های نفــتی در بخش های دیگــــر ( ماننـــد استفـــاده از  نفــت سفیــــــد  بجـای سموم  نباتــی در کشاورزی )

3- قـاچـــاق

4- ایجـــاد کارگاهها و شرکــت ها بــــدون هماهنگی با شرکـت

5- افزایش بی رویــه تولید خودرو ها

6- تعطیلات پیوسته

 

              کد 3/57-2

1- عقد قرارداد با مشتریان عمـده قبل از تحویـل سـال

2- داشتن دیتاهای به روز و قوی برای سهیمه بندی سوخت کلیه مشتریان اعم از عمـده و جــزء

موانع تبدیل سوخت و جمع شدن وانت نفتکشهــا

1- پیش بینـی و ذخیره ســازی حداقل یکماهه فراورده

2- خرید زمین و تاسیس مخـازن جدید تا سقــف 150 میلیــون و 

پــارکینــــگ نفتکشهــا

 

 

 

 

 

 

                  

                   87/9/16       

 

 

 

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

- مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

10

12

3- کمیسیون مکانیزاسیون

1-3-  فروش الکترونیـک

1- کاهــش مراجعــــات

2- تسریــع د ر عملیــات فــروش

3- افزایـــش ضریــب عملیات مالی

4- انجـــام امـــور بر پایه مدیریـت زمان

1- عدم دسترسی عموم مصرف کنندگان

2- عــدم اطلاعـات کافی کـارکنـــان و مصرف کنندگــان از سیستـم

3ـ حجم وسیع اطلاعات و عدم استقبال اکثریت مشتریان

1ـ باتوجه به امکانات شرکت و امکانات وسیــع بخــش خصوصـی و تجـــــارب ممالــــــک خـارجــی الگوبـرداری عاجــل بـه عمــل آیــدو به مشتریان آموزشی دهیم

عقـــب نگهداشته شــدن شرکـت از فــــن آوریهـای جدیـد کـــه در حـــال حــاضــر نیــــز ابوابجمعـی منطقـه در مقابـل شتاب فن آوری های جدید عقب میباشند

انجام سریـــع پژوهش و توسعه بــه نحـــوی کــه فـــروش الکترونیــک در یــک محیــط پارادوکسیکال قــادر به ارائه خدمت باشد.

 

 

 

 

                  

87-9-16

 

 

 

 

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مکانیزاسیون 4-3- سیستـــم های مکانیزه فروش و انبـار

1- حذف سیستم سنتی نگـارش دفاتر و حواله ها

2- کاهش نیر و

3- سرعت و دقت در انجام امــور

4- اخـذ آمــار مختلف از فروش

 

5ـ سراسرقوت

عدم آموزش روسای نواحی برنامه ریزی معاونین

آموزش پرسنل   

عدم توجه به انگیزه کارکنان رده دیپلم و عدم جذب فارغ التحصیل یا عدم جذب پیمانکاران تحصیل کرده

برنامه جدید WINDOW بدرستی آموزش داده شود.

                             87-9-16                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

- کمیسیون مکانیزاسیون

4-3- سیستـــم های مکانیزه فــروش و انبــار 

سـراسـر قــوت است و در نوع خود برنامه جدید بسیار علی است

 

آموزش مستمر

عدم آموزش کافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   87-9-16       

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

4

1 تا 6

1- کمیسیـــــون اطــلاع رسانــی و  ارتباطــات

1- 1- نظام مشارکت

داشتن 20 کمیته شامل :

کمیته استاندارد  -

   سازماندهـی

  مکانیزاسیون  

”‌    هزینه یابـی

“ فرآیند و اوراق

   چاپ و فـرم

“‌ بـانـــــوان 

   تدارکـــات

“ حمـل و نقـل

“ ‌فرعی کنترل تدارکات

” گروه معین و ارزیابـی

“ ‌امحـاء حوالــه لیست برگشتی

” امحـــاء اوراق و اسناد

“ نظام مشارکــت

“ ورزش و تفریحات سالم

” کالای مــازاد

 “ معــامــلات

” بهینه سازی انرژی

“‌ بهینه سازی مجاری عرضه

“ شورای معاونین

“ آمــــــوزش

 تشکیل کمیته ها مقدمهTQM و مدیریت اقتضائی با انعطــاف و انطباق و سازگـاری کمیته هـا بـا امـور منطقه و مقررات شرکـت و حرکت با سرعت بسوی نظــارت کـردن و خصوصی شـــــدن و مدیریت کردن اسـت.

 

- فقط تعدادی از کمیته ها از نظر مقـــــررات قانونمند هستند .  وقطعا“ با تغییر مدیریت باقی نخواهد ماند .

-  نظـام مشارکت  قانونمـند فقـط یک نظـام پیشنهادات  است که با مشخـــص بودن الگوهای شرکت نگــــرش سیستماتیک نـدارد.

-UP T0 DATEشدن دبیران کمیته هـا

- نزدیک شدن قالبهــــای ادراکـی دبیرکمیته ها با مدیریت نظــارتـی و مدیریت مشارکتی
- تصمیم گیری جمعـی

- تفویض اختیارات درون سازمانی

- آموزش جمعی  کاربردی

- مروردستورالعملهـای  شرکــت

- آمـوزش مستمر درکــار

- ارزیابــی دائمــی

- کل امور منطقه درمحضرکلیه عوامل منطقه

- تعریف استاندارد و قانونمند کــردن آن برای کلیه واحـدها و پرسنل

- روان  ســازی اجـــرائــی
-  چــالاک کردن پرسنــــل

- سبک کردن مدیریت اقتضائی

- اجــرای فرامین مدیرعامل محترم و هیئت مدیره در راهبرد شرکت ویگانه سازی نیروهای انسانی ومادی وتوجه به بانوان و مکانیزاسیون کلیه اموروحرکت به سمت سازمانــی هوشمندوچالاک و ایجادانگیزه در پرسنل واجرایمستمر برنامه ها با ارزیابی مستمر امور و پرسنل و حرکت هدفمنـد کلیه عوامل و الگوسازی فرآیندها و استقرار تفکر سیستمــی MIS

- ابــلاغ شــرح وظائــف پرسنل بطـور مستمــر

- مکـان یابی و زمـان یابی اجـرای شـرح وظائـف

- ارتقاء مهارتهـــای پرسنــل

- ارتقـاء درجـه تصمیم گیـری

- ارتقاء قلمـر و تصمیم گیــری

شرکـت دارای نیروهای توانمندی است که با تجربه  طولانی هم تجربه و هم مهارت لازم را کسب نموده اند و لیکن سازمان جدید و پارادایم حاکـــم باعــث جداسـازی اصول اصلی نگرش پرسنل دیپلم و فوق دیپلم شده است و بدلیل زیر تهدید داریم :

توانائــی = دانـش × مهـارت

انگیـزش= موقعیــت × نگـــرش کارکردانسانی=  توانائی × انگیــزش      کارکرد سازمانی = منابع × کارکرد انسانی کارکنان

کارکنان دیپلم با مهارت فاقد انگیزش هستند . در منطقـه جالوس علیرغــم نیروهای مستعد و مناسب تصدی سمت های خاص قادر به صدور حکـــــم انتصاب نیروهــــای دیپلم نیستیم و علیرغم خالی بودن سمت ها نیروی لازم برای جذب و بکارگیری نداریــــم .و این تهدیدی است بسیار مهم و عدم مشارکت آنان برای اداره امــورمنطقــه و شرکــت  .

نظام مشارکت نباید فقــــط در قالــب پیشنهادات باشـــد بلکه باید در تصمیم گیری دخیل باشد و در انتخـاب یـــک بهتـــرین گزینـه تصمیم گیری یــاور مدیــــر منطقـه و سیستم و اهداف سازمان باشد .قطعا” نظــــام شورائــی بادیدگاهی علمی از طوفــان مغـزی هم میتــوان نتایــــج مطلوبی حاصل نماید  چراکه یک مدیریت دولتــــی در کلیه سطوح هم قانون وضع و هم اجـرا و هم قضاوت می کند و این مهـم هم از این فـــروض منفــک نمی باشد . اگر مدیریت منطقه و نواحـــی مستمرا“ مختبــــس  باشند

 

موفقیت شرکت در کلیه امور حتمی است .

16-9-87

 

                                                                                                                             

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مکانیزاسیون 5-3- طـــرح کاهش مراجعـات

1- پرداخت کارمزد صاحــبان جایگاهها که بـه شرکت مراجعه نمی نمایند .

2- مصرف کنندگان عمده فقط یک بار جهت انعقاد قرارداد به شرکت مراجعه می کنند .

3- مصرف کنندگان جــزء فقط یـک بـار  جهـت تعیین سهمیه   بـــــه شرکـت مراجعه می نمایند  ( صرفه جوئی در زمـان  وهزینــه )

4- مشترکین حرارتی عدم مراجعـه به شرکت

5- ایجاد شغل جهت بخش خصوصــی

6- کاهش حجم عملیــات انبار بازرگــانی باتوجـه به عدم نیاز به حوالــه فروش

7- داشتن برنامه مکانیزه تحت ویندوز 2000 ویژوال بیسیـک

8- ارائه    گزارش گیری به روز – ‏دقیق – قوی

1- نداشتن الگوی واحد در سطـح کشـــــور جهـت پیمانکاران

2- سرگردانی مصــرف کننـده عمـــــــده کــه دارای نفتکـــش نمی باشند . و مراجعه به شرکتهای حمل ونقل

3ـ از بین رفتن پیمانکاران کوچک محلی

حال که فروش نفتکش به پیمانکاران عمده با نرخ دولتی و ارائه تسهیلات و تقویت بخشی خصوصی و اهمیت دادن به موجودیت آنان ازبین رفت پیمانکار قبلی بنحوی مورد توجه قرار گیرند.

تمایــل نفتکشهای تدارکاتــــی جهت فعالیت در بخش آزاد ( پیمانکاری عمده )

واگــذاری کلیه عملیات عرضه به بخش خصوصی اعم از حمل ونقل ومسائل جانبی خرید وغیره حتی در بخش جایگاهها و فروشندگیها و شرکتهای حمل ونقل فقط به انبارهای اصلی سوق یابند.

 

 

 

 

87-9-16

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مکانیزاسیون 6-3- بهینه سازی مصرف

1- اجــرای الگوهــــای 4510/209/

4599/209/

10788/209/

2- داشتن گروه کنترل فرعـی تدارکات جهـت سهمیه بندی   و اجرای دقیق سهمیه و حمـل

3- ارزیابی عملکرد روســای نواحی و مسئولین واحدها در فرآیندهای تعیین شده

4- اجـرای سیستم برگشــت حواله هـا و لیست توزیـــع و امحــاء آنهــا

5- ارزیابـی از عملکــــــرد توزیع توسط بازرس ویژه

عدم همکاری ادراه گاز – تعدادی از مشتریان

تبدیل به گازطبیعی و استفاده از انرژی نیروگاهها

افزایش بی رویه مصرف سوخت علی الخصوص بنزین و هدر روی نفت سفید و نفت گاز و رشد 3% بنزین

1- مساعـــدت اداره گـــــاز و تسریـــــع در پــــروژه هـای گاز رسانـی

2- بـرقـــراری پاداش از طـریق درجه بنــــدی میـزان تبدیــل سوخـــــت در هـر ناحیــه

 

 

 

 

 

 

                   87-9-16       

 

 

                                                                                                                          

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

4- کمیسیون مدیریـت عرضه و نظارت 4-1-  کنترل قاچاق و فروش مرزی  مجاری عرضــه

گزارشات حسابرسـی و بازرسـی

و گروه معین عملیاتی و گروههای بازرسی منطقه در اجرای مدلها

صدور پی در پی دستورالعملهای جدیدی و دردسرساز کار زیاد و نیروی کم

کلیه سیستم ها مکانیزه گردد و کار به بخش خصوصی تحویل گردد

خستگی و بی انگیزه گی پرسنل

واگذاری کار به بخش خصوصی و نظارت شرکت

 

 

 

 

 

 

کمیسیـون مدیریــت عرضه و نظارت             4-2- عـدم اجـــرای اطلاعیه هـا

1- بازنگــری اطلاعیه ها براســــاس اطلاعیـــه شماره 2028/200/آ مورخ       4/3/81 و 3217/200/آ  مورخ12/5/83 مدیر محتـرم عملیـات در این منطقه  و مرور اطلاعیه ها   و انجام آزمون از روسـای محترم نواحی و ارســال آن

به محضر مدیر عملیات در دو مرحله ارزیابی عملــی اجرای اطلاعیه ها با ارزیابی عملکرد روسای محتـــرم نواحی به تعیین شاخــص های کیفی و تبدیـل آن به شاخص های کمی و  اعلام نمرات به مدیــر محتـرم عملیات

کمبودشدید انگیزش روسـای نواحی بویژه رده های دیپلـــم و فـوق دیپلـم

باتوجه به 365 روز وقت در یک ســال کلیه رده های سازمانی نسبت به مطالعه و به روزرسانی اجــرای دستورالعملها معمـول نمایند. کلیه ایام هفته بویــژه جلسه کنترل تدارکات و جلسه استانـــدارد

عــــدم اجـــرای دستورالعملها مساوی است با نابـــــودی تدریجی سیستمهای  مدیریت عرضه

عدم اجرای عملکرد ماهیانه روســــای نواحی بوسیله گروه معین و بازرسـی ها

کلیه آموزشهائی که توسط آموزش شرکــت به عمل می آید به آزمون و تاثیر مستقیم آن در رتبه های سازمانی به عمل آید .ادامه مستمر مرور اطلاعیه ها تا مهارتهای فنی و ادارکی کامــل نائل آیند .

 

                            

87-9-16

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مکانیزاسیون  2-3-  کارت هوشمند

1- اجــرای سهمیه بنـدی

2- عدم گردش اسکنــاس

3- سرعت درسوختگیـری خودروهــا

4- پیشگیری از هرگونــه سوءاستفاده و غیره

5ـ سایر مولفه های بسیار مثبت

1- درصورت خرابــی سیستم توقف عملیات فــروش و عدم تامین بموقع قطعات

آمــوزش سیستم فروش و انبار و جایگاه به صورت فصلی

1ـ ویروس کشی

2ـ عدم بروز رسانی سیستم

3ـ مسائل و جرائم

1ـ جــــذب پیمانکار سخت افـــزار و جذب پیمانکــار نرم افـــزار در منطقـه

2ـ وجود ادوات کافی در منطقه  

 

 

- کمیسیون مکانیزاسیون 3-3-  GPS

1- امکان کنترل لحظــه ای و کامل نفتکش با برنامه تلفیقی سهمیه و حمـل و مدیریــت اقتضائی و حداکثر استفاده از توانائی حمل و نقل

OFFLINE بودن سیستم

باتوجه به مطالعات انجام شده از امکانات در اختیار و بودجه آماده اجرای طرح بتوان آن را ON LINE نمود

بررسی گردد

آموزش برخی از مسئولین مناطق

بویژه معاونین بازرسی و برنامه ریزی و حراست

                                                         

 

87-9-16

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                          

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مدیریـــت عرضه و نظارت            4-3- نحوه اعمال نظارت ستاد به مناطق

یکسان سازی عملکرد مناطق و ایجاد وحدت رویه و ارائه طریق

1ـ عدم وجود الگوی واحد نظارتی و بازرسی

2ـ نبودن کارشناس مجرب بازرسی تحت نظر مستقیم مدیر منطقه

حداکثر استفاده از خدمات R.D برای مدل مطلوب سلزی نظارت

 

اعمـال مدیریــت زمــان بر بازدیدها روزانه ـ ماهیانه و سالیانه

 

 

 

 

 

 

کمیسیـون مدیریــت عرضه و نظارت             4-4- مبادی تامین مصرف کنندگان

تقـرر بهــره وری در اقتصــاد حمـل و نقــل ها و برنامه تلفیقی سهمیه و حمل و مکانیزه کردن برنامه مذکور و ارزیابی مستمر روزانه ماهیانه سالیانه با MBO

1- وجود ترافیک جاده ها در مسیر

2- نداشتن نفتکش کافی

3- عدم اجرای برنامه پمپس

4- مشخص نبودن تکلیف نفتکشها

5ـ نداشتن برنامه قوی و بروز تلفیقی سهمیه و حمل

 ذخیره سازی و تکمیل ظرفیت مخازن انبار قبل از ایام بروز طوفان و طغیان در محیط عرضه برای عید و تابستان و زمستان

درصورت عـــدم انجام ذخیره سازی در فصل سرمـــا دچار معضــــل میگردد.

اجرای برنامه MB0 در مبادی تامیــن برای کلیه مقاصـد مطابق POMPS

 

 

                             87-9-16

 

 

 

                                                                                                                          

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مدیریـــت عرضه و نظارت            4-5 – زیباســـازی مجاری عرضه و درجه بندی جایگاهها 

1- سامان دهی و بهبود فعالیت نقاط عرضه

2- ایجاد انگیزش و تقویت بنیه مالی مجاری عرضه با کارمزد جدید

3- پیشبرد کیفیت خدمات عرضه سوخت

1ـ تامین نقدینگی برای پرداخت بموقع وامها

2ـ تغییرات مدام خط مشی در درجه بندی و کارمزد

 

جایگاههائیکه اگر بازسازی نشوند ادامه روند فعلی و نداشتن انگیزه بازسازی جایگاهها و نبودن اهرم لازم برای برخورد با آنان در آینـده وضعیت نسبت به حــال نامطلــوب تر خواهد شـد .

ایجـاد انگیزه های دیگـر و برقـراری نظـــام حق العمل کــاری جهــــت جایگاهها

 

 

 

 

 

کمیسیـون مدیریــت عرضه و نظارت            4- 6- تعمیـــرات و نگهداشت و لایروبـی مخازن

   1ـ تست مخازن

        حفظ کیفیت

- دقت بیشتر در کمیت فرآورده

1ـ پربودن مخازن

2ـ استمـرار ورود فـــــرآورده بوسیله کشتی

عدم امکــان کالیبراسیـون مخـــــازن 

با توجه به  فصــل تابستان امکـــان تخلیـــــــه و لایـــروبـــــی کالیبراسیــــون وجــود دارد .

عــــــدم اعتبـــار جـداول اندازه گیــری و بهنگام پر بودن مخازن

انجام لایروبـــی و کالیبراسیون کلیه مخـــازن

 

 

 

                            

87-9-16

 

 

  

                                                                                                                          

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مدیریـــت عرضه و نظارت            4-7- حمــل توسـط مجـــاری عرضـــه

1- کاهش تصدی گــری

2- مسئولیت پذیــری و تامین بموقع فرآورده جهت جایگاههـا

عدم استقبال صاحبان جایگاههـــــا

 

واگذاری نفتکش توسط شرکت بدلایل منع قانونی

ادامه تسهیلات به صاحبان جایگاهها  برای خرید نفتکش

 

 

کمیسیـون مدیریــت عرضه و نظارت

  4- 8- ارزیابی فرآیند تعیین کارمــــزد و حق العمل طرح ها و پـروژه هــا 

-  

 

 

 

موضوع مفهــوم نمی باشد .

 

 

کمیسیـون مدیریــت عرضه و نظارت           

4-9- بازرســـی

- 1ـ کنترل دائمی بین هست ها و باید ها

2ـ شناسائی نقاط ضعـف   سیستم و اصلاح آن در     جهت بهبود سیستــم

3ـ افزایـش انگیـــــزه

4ـ ارتقـاء کمی و کیفـی راندمـان کــار

5ـ ارزیابـــی عملکـرد مدیریت عرضه با MBO

6ـ بکارگیری مدلهای توزیع صادره از مدیریت عملیات

کمبود نیرو و گردش کار در نواحی

مکانیزه نمودن سیستم یکپارچه سازمان  نواحی و بکارگیری نیروی پیمانکاری

حجم زیاد کار کمبود نیرو و عدم نظارت و ایجاد مشکل برای منطقه

کنترل مکانیزه با تهیه نرم افزار

                             87-9-16

 

 

 

                             

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

5- کمیسیون مدیریت منابع انسانی

5- 1-  خصوصی سازی

 

1-    کاهش تصدی گری

2-    افزایـــش کارآئی

3-    اشتغــالـزائـــی

4-    هدایت بجای راندن

5-    بودجـه برای نتایج

6-    برآورد نیاز مشتریان

7-    ایجــاد درآمد بجای هزینـه کردن

8-    پیشگیری بجای درمان

9-    مشارکت بجای روابط حاکمانـــه

1- آمـاده نبودن بستر مناسـب مانند نبـود نیروی کار آزمــوده

2- نبــود مقررات و دستورالعمل مدون و جامــع

اجــرای خصوصی سازی براساس زمان بندی برنامه های توسعــه کشور

1- کاهش انگیزه درمیان کارکنان رسمی

2-کاهش بودجـــــه سازمان با توجه بــــه واگذاری امور به بخش خصوصــی

3- انتخـاب پیمانکــار براســـاس پیشنهــاد پائین ترین نــرخ بدون درنظرگرفتن توانمنـدی و تجارب آنان

4- عـــدم غنی سازی مهارتهـا و انگیـــزش کارکنان پیمانکاری

 

1- تشکیل شرکت های تخصصی

2- استفـــاده از تجارب نیروهــای باتجربه و بازنشسته

                                      87-9-16                

 

 

 

 

 

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون منابع انسانی

5-2- امکانات رفاهی

1-افزایش راندمان کاری

2- دلبستگی و علاقه بکار

3- استفاده بهینه از اوقات فراغت

4- کمک هزینه معیشتی

5- ارتقاء دانش کارکنان در سطوح علمی و فرهنگی در جامعه

6- سلامت کاری

7- بهداشت روحی و روانی

8- ارتقاء سطح انگیزش

1- پراکندگی امکانات اعم از منازل سازمانی و ورزشی

2- محدودیت استفاده کارکنان از مهمانسرای شرکت در مشهـــد و تهــران 

3- عدم تکاپوی سهمیه وامهای تبدیل به احسن

4- عدم تخصیص بودجه سالیانه برای امـــــور ورزشی و تفریحی 

5- عدم وجود برنامه ریزی بموقــــع جهت استفاده از امکانــــات مشهـــد و سـایـــر مهمانسراهای شرکـت

 

استفاده بهینه از امکانات در ماههای فروردین و تابستان

کاهش انگیــــزه کارکنان دراثر عدم توجه به خواستــه های آنان جهـــت بهــــــره وری از امکانات شرکتی در مشهد – تهران و سایر مناطــق

1- داشتن بودجه مستقل

2- ارتقــــاء و گسترش امکانات رفاهی در سطوح کلیه کارکنان

3- حــــــذف محدودیت هـا و برنامه دقیق برای استفاده از امکانات نظیر برنامه ریزی آموزشی

                                                         

87-9-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

                                                                                                                                     وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مدیریت منابع انسانی

5-3- آمـــوزش

1- ارتقاءسطح دانش و معلومات کارکنان

2- تسهیل در بهبود و اهداف سازمان

3- ارتقاء شغل

4- ایجاد انگیزه شغلی

5- امنیت شغلی

6- افزایش راندمان کاری

7- صرفه جوئی در وقت

8- کاهش هزینه ها

9- توانمند سازی نیروی انسانی

10-  افزایش بهره وری

 

1ـ کاربردی نبودن درونی

2ـ نداشتن مدرس قوی شرکتی  

1- باتوجه به جوانی تعداد زیادی از نیروها امکانات شرکت نفت و تاسیسات پالایشگاهها بازدید و آموزش عمومی عملی برای آنان فراهم گردد.

عدم ارتقاء سطح کلاسهای آموزشی با دنیای جدید اطلاعات تهدید جدی برای آینده شرکت است .

1- داشتن بودجه مناسب و کافی بصورت مستقل در منطقه

- 2- بـرگــزاری جلسـات و کلاسهای آموزشی درارتباط با پیشبرد اهداف سازمان

3-  ارتقــاء دانش کارکنان براساس دانـش روز و مدرن ( ارتباطــات و فنــاوری و تکنولوژی )

87-9-16

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

2

9

 

2-  کمیسیــــــون      سوخت رسانـی         2-1- تشکیــــــل شرکــت های بـزرگ حمــل و نــقل

 

- افزایـش تــوان حمــل و نقــل

- کاهــش تصـــدی گــــری و کاهــش مراجعیــن

- بهبود وضعیت و کیفیت  خدمات 

- امکان هماهنگی سریع و کامل با شرکــت حمــل و نقـــــل

- تعدیل کـل تـوان حمل و نقــل در سطـح کلیـه منطقــه

- کم رنگ شدن رقابت

- متضررشــــــدن پیمانکاران کوچـــک

 

 

 

 

 

 

کمیسیـــون سوخت رسانــی

2-2- واگـــــذاری نفتکش های واگذاری جدیـــد

- نوســازی حمـل و نقـل

- افزایش فعالیت نفتکشها

- بالابودن اقســـــاط ماهیانـــه

- کند شدن امـــــور خصوصی سازی و اتکاء به بخش دولتی

 

 

- تخصیص نفتکش به کارکنـــــان به ازای بازنشستگی آنان .

 

 

کمیسیـــون سوخت رسانــی

3-2- کمیسیــــون کنترل کارکــــــرد   نفتکشهـا

- برنامــه کنتـرل سهمیه و حمل ( جدول تلفیقی )

 

جذب نفتکش با تعدیل شرایط واگذاری

درصورت عدم واگذاری نفتکش بالاجبار باید کرایه حمل درفصل سرماافزایش یابد .

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مدیریت منابع انسانی

5- 4- کنترل عملکرد پیمانکارا ن

1- افزایش بازدهی و راندمان کار

2- حفظ و نگهداشت تاسیسات و اموال شرکت

3- استفاده بهینه از توان نیروهای انسانی

4- تقلیل ضایعات

5- ارتقاء و آگاهی از دستورالعمل ها و مقررات جاری شرکت جهت اجرا ء درست و دقیق توسط پیمانکاران

6-  پیشگیری از حوادث و اتفاقات احتمالی

7- ایمن سازی محیط کار

8- امنیت شغلی و بهداشت محیط

9- جلوگیری از اشتباهات و خطاها

10-  آمـــــوزش در جهت بهبود سلامت کاری

11- جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی

12- اعمال و رعایت قوانین و مقــررات

13- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان براساس قوانین جاری شرکت

14- انجام کلاسهای آموزش ایمنی و آتش نشانی – کامپیوتر و آشناسازی با سیستم انبار

15- برقرار شدن سیستم های کنترلی مناسب برای پیمانکاران و استانداردهای انجام کار در بخش خدمــات مکانیزه و نظافت و فضای سبـز

16- آگهی و کسب اطلاع از کمبودها و کاستیهای پیمانکاران قبلــی 

1- نداشتن  پیمانکاران مجرب و قوی در سطح منطقه

2- نداشتن نیروی قوی و متخصص و کارآمد در کار در حد اعضاء هیئت مدیره

3- نداشتن توان مالی

4- عدم وجود برنامه و سرفصل آموزشی برای آموزش پیمانکاران و پرسنل آنان

1- برگزاری جلسات برنامه ریزی شده و کلاسهای توجیهی توسط واحدهای ذیربط در طی سال

1- پائین بودن نرخ و ضررو زیان پیمانکاران و جذب پیمانکار با کمترین نرخ

2- عقد قرارداد یکساله 

1- امتیاز ویژه و خاص به نیروهای تحت پیمان از نظر تخصص – تجربه کاری و تحصیلات تحت پوشش پیمانکار از نظر حقوق و مزایا بصورت منطقه ای

2- یکسان سازی حقوق و مزایا بصورت منطقه ای

3- مشخص نبودن پایه ثابت جهت شرکت پیمانکاران در مناقصه و پرداخت به پیمانکار به صورت درصد

4- پرداخت توسط شرکت بحساب جاری پرسنل تحت پوشش پیمانکار

5- برگــــزاری کلاسهای آموزشی و توجیهی مستمر جهت ارتقاء و سطح دانش نیروهای پیمانکاری

6- قراردادها از یکسال به مدت 5 سال ارتقاء یابد.

87-9-16

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

                           وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مدیریت منابع انسانی

5-5- نیروی انسانی

1- معاونین جوان و تحصیل کرده متعهد و باتجربه و باانگیزه

2- روسای نواحی متعهد و جوان و باتجربه و با کارآئی بالا

3- داشتن پیمانکاران پویا و با نیروهای جوان و تحصیل کرده

4- داشتن امکانات و منابع مادی خوب نظیر ساختمانهای اداری و کامپیوتر

 

1- کـم تجربگـــــی پیمانکاران

2- خالی بودن پستهای سازمانی در منطقه

3- عدم تکمیل سمت های دیپلم پذیر خارج از پخش 

4- وجود تعدادی از پرسنل کم کار در واحدها و عدم تعیین تکلیف آنان

5- عدم وجود برنامه و سرفصل آموزشی برای پیمانکاران

6- مشخص نبودن سمت های شغلی

7- عدم توجه به ارتقاء نیروهای دیپلم و فوق دیپلم باتجربه و کارآ و اثربخـش

1- آموزش پیمانکـاران

2- تکمیل سمت های دیپلم پذیر خارج از پخش

3- بازنشستــه کردن زود رس تعدادی از پرسنل کم کار

4- تهیه سرفصـــــل آموزشی پیمانکاران و پرسنل آنان

5- ارتقاء نیروهای دیپلم با تجربه

6- تجدید کیفی سازمان براسا س پارادایم امر مدیریت سازمانی

 

1- نداشتن انگیزه نیروهای دیپلم

2- عدم تسلط پیمانکاران و نیروهای آنان به امور شرکت 

3ـ عدم تناسب بین استراتژی ساختارها فرآیندها و سازمان منطقه

1- تکمیل کادر سازمانی مورد  نیاز

2- سازمـان براساس استراتژی جدید شرکت با دیدگاه بازرگانی تهیه گردد.

3- نیروهای پیمانکاری با سرفصلهای مشخـص  آموزشی دوره ببینند .

 

87-9-16

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

                                                                                                                                     وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون مدیریت منابع انسانی

5-7-  ارزیابــــی عملکــرد

1- بازنگری به مجموعه فعالیت های درون شرکت با فرآیندهای MBO

2- تشخیص نقاط ضعف و قوت منطقه  و رسیدگی به آن

3-   جلوگیری از اسراف و هزینه های غیرضروری

4- دراختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق

5- شفـــاف ســـازی براساس واقعیت های موجود

6- اطلاع رسانی و آموزش و تجزیه و تحلیل آماری جهت کارکنان منطقه از طریق گروه :

= معین منطقه

- گروه تلفیقی بازدید از مجاری مشتریان عمده

- بازرسی ویژه منطقه

- کمیته امحاء و برگشت لیست توزیع

- کنترل عملکرد سوخت رسانی

- جلسه ارزیابی گروه معین و تعیین نمره برای روسای نواحی

- برنامه مکانیزه ارزیابی پاداش توزیع

- گزارشات بازرسی و حسابرسی

1- کمبود نیروهای متخصص و ماهر در منطقه جهت بررسی و تجزیه و تحلیل

2- عـــدم تفویـض اختیار جهت صدور تنبیهات انظباطی  حتی یک اخطار کتبی بوسیله مدیرمنطقه

1- تهیه برنامه مکانیزه 

برای بازنگـــری کلیه سیستمهــــا بوسیله برنامه هـــای مکانیزه یکپارچه بصـــــورت سایبرنتیک عملکرد ها را کنترل نماید .

 

عدم ارزیابی عملکرد بموقع و فاقد برنامه و استراتــــژی مناسب تهدید جدی برای کاهش سطح پرستیژ شرکت شده و منافع شرکــت را به خطر می اندازد .

- 1- تفویض اختیار ستاد تهران به مناطق در بعضـــی از کــارهای اجرائــی ( تشـویق و تنبیـه )

2- برگــزاری جلسات توجیهــــی مستمر و برنامه ریـــزی شده و دارای استراتـژی برای معاونین و روســــای ستــــادی و روسـای نواحــــی از ارزیابی و عملکـرد منطقـــه و ارائـــه راهکــــار جهـــت پیشبـــرد اهـداف منطقــه

3ـ داشتن کمیته امنیت درمنطقه برای برخورد انضباط

87-9-16

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

                                                                                                                                     وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

6- کمیسیــــــون کنترل های مالـــی

6-1- قانون برگزاری مناقصات

1-تمامی مناقصات با آگهی عمومی از طریق جراید محلی و کثیرالانتشار انجام می پذیرد .

2- آموزش مجموعه مقررات کمیته معاملات در ده جلسه در محل منطقه

3- تسلط اعضاء جلسه کمیته معاملات به ضوابط آئین نامه معاملات و مقررا ت شرکت

4- استعلام بموقع از کمیته معاملات تهران در زمینه های ممم و مبهم

5ـ داشتن فرآیند قوی اعم از انتخاب ـ نگهداشت و کنترل پیمانکاران

6ـ ابلاغ ماهیانه نمرات پیمانکاران به آنها

1- عدم وجود اختیار کافی برای تمدید قراردادها  

1- عدم بموقع انتخاب پیمانکار و از دست دادن فرصت بلحاظ آب و هوا برای انجام یک پروژه خاص مثل جایگـــــاه سردآبرود

2- با توجه به سقف مالی جدید کمیته و اختیارات تفویض شده در انتخاب بهترین پیمانکار فرصت مغتنم است

 

نیاز به پژوهش دارد.

87-9-16

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

                                      وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون کنترل های مالی

6-2- روشها و دستورالعمل های کنترل مالی

کلیه امور مالی بصورت مدل و سیستم و مکانیزه است .

2ـ کنترل روزانه حساب 94 نواحی فاقد انبار با برنامه مکانیزه ایجاد شده.

1- عدم تطابق شرح وظائف با سیستم های مالی

2- عدم وجود روشهای مالی تدوین شده با سیستم های جدید

الف – عدم توان پرداخت کارمزد جایگاهها با برنامه ACC در نواحی فاقد حسابداری

ب – عدم هماهنگی کامل سیستم ACC ناحیه با امورمالی منطقه جهت نگهداری و کنترل نواحی فاقد انبار

3- عدم وجود دستورالعمل های به روز برای کنترل دفاتر معین و کل 

4ـ نداشتن نیروی قوی در حسابداری

5ـ عدم بستن حسابهای مالی و انبار در پایان ماه نظیر بانکها.

بـازنگــــــــری و بازخوانی روشهـــا و دستورالعمــــل ها و برنامه های مکانیـــزه برای کنترل مالی بطور مستمــر

 

1- انتقال سینه به سینه مسائل مالی بین کارکنان

2- عدم جذب نیروهای تحصیل کرده مالــــــی قوی با گذراندن دوره آزمایشی یکساله

3ـ نداشتن فرآیندهای فرابرنامه ای ستاد تهران

1- برگزاری همایش و گردهمائــی مسئولین در باره نقاط ضعف و قوت و دستورالعمل ها

2- اخذ مجوز و اختیارات به مناطق جهت پرداخت که از شرکت طلبکــــــار میباشند که قبلا” وجه به حساب یکطرفه شرکت واریز نمودند .

3- برگزاری حساب سیبا در کلیه مناطق

87-9-16

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

                                           وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون کنترل های مالی

6-3- هزینه یابی

1- جلوگیـــری از انحرافــــات بودجه منطقه

2- آگاهـی از قیمـت تمام شده واحدها ی منطقه و برنامه ریزی دقیق و اصولی در رابطه با کنترل هزینه ها

3- تجزیه و تحلیل هزینه های تحقق یافته و پیش بینی بودجه مناسب جهت منطقه

4- استفاده بهینه از بودجه و کاربرد در منطقه

5- مکاتبات لازم با ستاد تهران در جهت تامین بودجه و نقدینگی

6- کاهـش هزینــه

7ـ داشتن کمیته هزینه یابی قوی درمنطقه

1- عدم اختیار مناطق در مورد جابجائی بودجه از یـــــک گروه به گروه دیگر

2- اختیـــار نداشتن مناطق درخصوص متمم بودجــه

3- عدم ارائه بموقع و بــــروز گزارشات 2و1 بودجـه

4- عدم آموزش دهی مستمر کارکنان مالی

5- عدم ارتقاء سیستم مالی برنامه های مالی به برنامـــه هائــــی  با ورژن بالاتــر

 

1ـ خســـارت پیش بینی نشده در عدم شفافیت و هزینه یابی بموقع به ویژه درانتقال و جابجائی مواد نفتی

2ـ کمبود شدید نقدینگی

1- تجزیه و تحلیــل هزینه های تحقق یافته و جلوگیری ازانحرافات بودجه بصورت روزانه و ماهیانه

2- برنامه ریزی و پیش بینی بودجه براساس واقعیت ها

3- کاهش هزینه ها وایجاد درآمد برای منطقه

4- اطلاع از نقدینگی و بودجه و هزینه براساس بودجه مصوب 

87-9-16

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون کنترل های مالـــی

6-4- نظام اختیارات

الف - تشکیل کمیته ساماندهی در منطقه و اقدام مطالب ذیل :

1- ابلاغ شرح وظائف به کلیه کارکنان و تحویل وتحول شرح وظائف

2- زمان سنجی تک تک بندهای شرح وظائف و ابلاغ به پرسنل ذیربط و مسئولین واحدها و معاونین

3- تفویض اختیار ستاد به منطقه به کلیه معاونین ابلاغ و تفویض شد

4- قانون برابر اختیارات و مسئولیت ها برای کلیه رده ها در منطقه بویژه کمیته ها امری نظام مند و فرآیندی شده است .

5- تفویض اختیار به 20 کمیته و تصمیم گیری جمعی و مشارکتی در کلیه امور منطقه

6ـ ارزیابی عملکرد مستمر ماهیانه و روزانه کلیه نفرات

1- تعداد زیادی از سمتهای سازمانی خالی است و به شرح وظائف آنان را باید نفرات دیگر انجام دهند .

2- بعضی از قسمت ها لیسانس پذیر است نفرات اقدام کننده دیپلـــم هستند لذا بدلیل عـــدم ترقی انگیزش ندارند و همچنین بدلیل پائین بودن سطح معلومات قادر به انجام وظیفه هم نمی باشند .

3- در بعضی از سمت های خالی بدلیل ارتباط کامل مالـی و مسئولیــت های ناشی از آن و ارتباط به مشتریان این امر مشکل آفرین شده است . مثل کارمزد جایگاهها

1ـ تکمیـــل کـردن کادر سازمانی

2ـ تبدیل وضعیت نیروهای دیپلم

عدم ارتقاء سطح دانش و آگاهی و در نتیجه کاهــــش انگیزش و نگـــرش و موقعیت پرسنل و پائین آمدن کارکـــرد انسانـی و کارکرد سازمانی

1- جذب نیرو برای سمت های خالی

2- تفویض اختیار به همراه مسئولیت

3- آموزش مستمر و کنترل مستمر

 

 

87-9-16

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون کنترل های مالـــی

6-5- امور حقوقی 

داشتن مشاور

عدم اطلاع مدیر و کارکنــــان منطقه از مجموعه مقررات حقوق عمومی

 

بخطر افتادن منافع شرکت مثل خرید زمیـــن – پارکینگ نفتکش ها یا شکایت اشخاص ثالث علیه شرکت یا مدیر منطقه یا روسای نواحی

تهیه سرفصل آموزشی حقــوق عمومی برای کلیــه رده ها

87-9-16

 

کـــد استراتژی

کــد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

2

16

2- کمیسیـــــون سوخـت رسانـــی

4-2- اقتصاد حمـل

 

 

برنامه تلفیقی سهمیه حمل با برنامه ریزی یک ماهه موجب :

1- افزایش بهره وری

2- افزایـش کارکـرد نفکشهای محلی و تدارکـــات

3- تامین بموقع سهمـیه  فـرآورده های نفتـــی

4- منطقی  شدن و بهینه شدن هزینه ها

5- تامین بموقع سوخت مشتریان عمده

اگر متغیرهای مستقل بموقع تامین و اجــرا نشود کل برنامــه با اخلال مواجه میشود .

به هر نحو ممکن می بایست تخلیه و بارگیری فول اتومات ایجاد شود .

تقاضـای روزافزون کرایــــه حمــل نفتکشهــــا در مقایســه با کرایه نفتکشهـای آزاد و نیز ترافیک سنگین جاده های ارتباطی

1- استمــــرار واردات به بنــدر نوشهــر

2- اجرای برنامه تلفیقی سهمیه و حمــل

3- قانونمنــــد شدن کنتـــرل فرعی تــدارکات برای برنامه ریزی و اجــرای برنامـــه منبعــد تحــت M.B.O

 

 

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون سوخت رسانی 6-2- واگذاری فعالیتهای سرویسهـای صنعتی بـه بخش خصوصی

1- امکـان استفاده از نیروهـای مجرب خارج از شرکت

2- ایجاد اشتغــــال

3- کاهش تصدی گری

4- کاهش هزینــــه

احتمال بـرآورد هـای غیرواقعـی

استفـــاده از امکانــــات دانشگاهی و پژوهشی برای آموزش آن توسط شرکت در رده های جوانان دانشگاهی

2ـ انتقال اطلاعات به وب سایت

3ـ استفاده از روسای نواحی برای بازدید

1ـ ادامه روند هزینه های بیمورد برای شرکت

واگذاری امور به بخش خصوصی

 

 

 

 

کمیسیون سوخت رسانی 7-2- جایگزیــــن و تبدیــل سوخـت

1- استفاده از سوخت پاک

2- کاهـش یارانــــه

3- سهولت در ترافیک

4- حفظ منابع نفــت 

1- عــدم اطمینــان مصرف کننده جهــت افت فشار گاز

2- تخریـب زمینهای کشـاورزی در مسیـر

 خطوط لوله گاز

3- مخاطــــرات در زمــان حـــــوادث غیرمترقبـه

1ـ اعلام شهرهای سبز و کمک مردمی و دولت در انجام تبدیل سوخت

2ـ تشکیل جلسات افت فشار گاز با کلیه فرمانداریها و مسئولین استان

4ـ پیگیری مستمر و کنترل سوخترسانی

عـدم تـوان شرکت بـه پاسخگوئـــی نیازمندیها درصورت عدم تحقق واردات در نوشهر

2ـ عدم تامین مواد از انبارهای تامین ساری داشته

3ـ عدم بیکاری نفتکشها

شرکت از محل کاهش یارانه به تبدیــل سوخت کمک کند . برای مثال از 104 میلیون لیتر صرفه جوئی بنزین معادل 84 میلیارد تومان به کارخانجات و مشتریان عمده وام دهد.

          16/9/87

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

- 4

1 تا 6

کمیسیـــــــون اطــلاع رسانــی و ارتباطـات 

2-1-   طرح تکریـم   و مشتری مــداری

1- رضایت مشتری و ارباب رجوع از طریق گــــردش کارهای ایجاد شده

2- تشکیل پیمانکـــاران عمــده

3- نصب تابلو نـوع خدمت رسانی به ارباب رجـوع در معرض دید عموم

4- ایجاد امکانات رفاهــی بمنظــور بهــره بــرداری ارباب رجوع

5- استفاده از تلفن گویــا

 

1- افزایـش توقـــع ارباب رجوع با توجـه بـه محدودیت هـای اداری

بکارگیری پیمانکاریها نظیر پیمانکاران عمده در بخش مصرف کنندگان عمده در کل مناطق کشور

نارضایتی عمومــی خطری برای امنیت مالــی

1- استفاده از پیمانکاران عمده جهت حمل

2- استفــاده از سیستـــــــم

VOIS MAIL

3- استفــاده از سیستم پیامگیر 4- وب سایــت

 

 

کمیسیــــــــون اطــلاع رسانــی و ارتباطـات

3- 1- HSE

 

 

1- افزایش ضریب سلامتی کارکنــان و کاهـــــش هزینه های درمان

2- افزایش راندمان کاری

3- ایجاد انگیزه پرسنل

4- مناسب شدن محیط کار

 

 

 

1- عدم آموزش کافی

2- افزایش هزینه های جــــاری

1- آمــوزش پیمانکــــاران

2- آموزش پرسنل رسمی با توجه به تـوان تخصصـــی شرکــت

1- عوامل شیمیائی زیان آور در محیط کـــار

2- عوامل مکانیکی و ارگونومیک

3- عوامل بیولوژیکی

4- عوامل زیان آور روانــی

1- اجرای برنامه آمــوزشی

2- ارزیابــــی مستمــر

                  

                  

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

- 4

1 تا 6

کمیسیــون اطلاع رسانـی و ارتباطـات                                  4-1- پژوهـــش و توسعــــه R . D

 

1- استفاده از استعدادها و  فن آوری جدیـد و  رشــد و شکوفائــــی و افزایـــش بهره وری کـارکنـــان

2-  روز آمــد شــدن امــــــور

 

عــدم ارائه مـدل های بهـره وری در انتخـاب مطلـــوب پیمانکـاران و اداره امور واگذار شده

باتوجه به امکانات وسیع دانشگاهی مدلهای توزیع و مصــرف

عـــــدم تبعیــت سـاختــارهـــا از استراتژیهاو برنامه ها روزبـروز وسیـع تـر می گردد.

تشکیل یک تیــم تخصصـــــی  از فرهیختگـــــان بازنشستـه و اداری 

فراغـت در کمـک به واحـد پژوهـش

- 4

1 تا 6

کمیسیـون اطــلاع رسانی و ارتباطــات 5-1- تبلیغـات برای مصرف بهینه سوخت

1- افزایــش آگاهــی عمـــــوم 

2-  کاهش مصرف سوخت و یارانه ها

 

 

 

مصـرف روزافـزون مواد نفتـی در غرب مازندران بویژه بنزین

بهره گیری از متخصصین تبلیغاتی و سازمان بهینه سازی انرژی و حرکت تبلیغاتی در نهاده های سمعی و بصری

عـدم پاسخگوئــی امکانات موجود بــه نیازمندیهای سوختی مــردم

به طـــــــرق کارشنــاســـی و غیـرمستقیــم از طریــق سازمــان بهینـه ســــازی انجام شـود .

 

 

                  

 

 

 

                                  

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

 

کمیسیون اطــــلاع رسانـــی و ارتباطات

6-1 -   CNG

اشتیاق صاحبان مجاری جهت تاسیـس  آن

 

نداشتن درک متقاضیان  و پرسنـــل از موضوع و عدم وجود خودروهای گازسوز و مراکز تبدیـل در منطقـه

باتوجه به اینکه در برنامه توسعه چهارم موضوع تبدیل سوخت و گاز سوز شدن خودروهـــا و دو منظــــــوره شــدن جایگاههای فعلی با وام پرداختی توسط دولت از این فرصت استفاده شود .

 

1-تاسیــــــــس جایگاههای CNG با هزینه های سرسام آور و بدیهـی کــلان

2- نبود مشتــری و فقـر مـوســس

3- بیکاری کارگران و تاثیر مستقیم درGMD,GMPکشور در تولید ناخالص ملــــی

 

سـاختـارهــــای تاسیس جایگاههایCNG و گازســوز کردن خودرو بایـد بـراساس استراتژی برنامـه ســـوم  و چهــارم توسعــه تبعیـــت نمایند و همسان و هم عرض با هم رشد کنند. 

 

 

 

 

                  

                  

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

 

 

کمیسیون سوخت رسانی

5-2-  نوسازی غیرمتعارف در رشـد مصــرف

1- استراتژی و برنامه ریزی دقیق در اجرای الگوهــای یکنواخت توزیع سوخـت و ارزیابـــی توزیع بوسیلـه گروههای بازرســی و گروه ویژه تلفیقی بازدید و کنترل مجاری عرضه و مشتریان عمده

1- تغییر دمای ناگهانـی  و حوادث غیرمترقبه

2- استفاده  نـابجــا از فــرآورده های نفــتی در بخش های دیگــــر ( ماننـــد استفـــاده از  نفــت سفیــــــد  بجـای سموم  نباتــی در کشاورزی )

3- قـاچـــاق

4- ایجـــاد کارگاهها و شرکــت ها بــــدون هماهنگی با شرکـت

5- افزایش بی رویــه تولید خودرو ها

6- تعطیلات پیوسته

 

              کد 3/57-2

1- عقد قرارداد با مشتریان عمـده قبل از تحویـل سـال

2- داشتن دیتاهای به روز و قوی برای سهیمه بندی سوخت کلیه مشتریان اعم از عمـده و جــزء

موانع تبدیل سوخت و جمع شدن وانت نفتکشهــا

1- پیش بینـی و ذخیره ســازی حداقل یکماهه فراورده

2- خرید زمین و تاسیس مخـازن جدید تا سقــف 150 میلیــون و 

پــارکینــــگ نفتکشهــا

 

 

 

 

 

 

                  

                   87/9/16       

 

 

 

 

 

کـــد استراتژی

کد برنامه

- مـوضـــــوع

وضـــــــــع مــوجــــــــود

وضـع مطلـوب

 

 

 

قــــــــوت

ضعـــــــف

فـرصـــت

تهدیـــد

 

10

12

3- کمیسیون مکانیزاسیون

1-3-  فروش الکترونیـک

1- کاهــش مراجعــــات

2- تسریــع د ر عملیــات فــروش

3- افزایـــش ضریــب عملیات مالی

4- انجـــام امـــور بر پایه مدیریـت زمان

1- عدم دسترسی عموم مصرف کنندگان

2- عــدم اطلاعـات کافی کـارکنـــان و مصرف کنندگــان از سیستـم

3ـ حجم وسیع اطلاعات و عدم استقبال اکثریت مشتریان