دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

برنامه های استراتژی

سرفصلهای کد1 ـ تحول نظام اداری ومدیریت منابع انسانی در راستای ISO:90001:2000 و ISO:14001:1996) و (OHSAS:18001:2004 و IMS منطقه چالوس درسال85 و آی تی (IT)

1ـ1ـ سازماندهی واحدهای ستادی و نواحی و یگانه سازی آنها در راستای IMS

1ـ2ـ چیدمان و تکمیل کادر سازمانی سمتهای بلاتصدی وجذب نیروهای موردنیاز از ستاد تهران و سایر مناطق و واحدهای تابعه صنعت نفت

1ـ3ـ آموزش کارکنان ( زبان انگلیسی ـ IT ـ عملیاتی ـ فنی ـ اداری مالی ـ کنترل کیفیت)وCNGو آئین نگارش و مهارتهای زندگی و ... وپرداخت حق التدریس و صدور گواهینامه وعقد قراردادآموزشی

1ـ4ـ اجرای سرفصل های برنامه آموزشی در ونک و بابلسر طبق تقویم آموزشی و کنترل اثربخشی دوره ها

1ـ5ـ دریافت  و جذب مشاور حقوقی شرح وظایف جدید وابلاغ به واحدها وپرسنل ذیربط منطقه و بارمهندسی سازمان و ابلاغ شرح وظایف به کارکنان مرتبط با 1ـ24وتخلفات کارکنان

1ـ6ـ ادامه روند جلسات کمیته های بیست گانه منطقه وارزیابی مجدد عملکرد کمیته ها و کمیته ورزش

1ـ7ـ آموزش و بازنگری مجدد دستورالعملها واطلاعیه ها واجراء آن درسطح منطقه و آزمون روسای نواحی 

1ـ8ـ آموزش مجموعه مقررات پرسنلی درکمیته سازماندهی به کلیه مسئولین منطقه

1ـ9ـ بروزرسانی پرونده ضبط انبار ونقشه های طرز عمل در سیستم مکانیزه مهندسی وآموزش آن در کمیته فنی منطقه مرتبط با (7ـ29)

1ـ10ـ ادامه آموزش برنامه های نرم افزار کامپیوتر وارتقاء ورژن برنامه ها برای کلیه کارشناسان و روسای نواحی

1ـ11ـ برقراری شرایط لازم برای ارتقاء سطح ورژن ISO:9001:2000& OHSAS:18001:1999 & ISO:14001:1996  و نظام مدیریت ایمنی و بهداشت ومحیط زیست پیمانکاران HSE

1ـ12ـ بازنگری و باز مهندسی فرآیندها وپایش های ایزو و بازنگری مدیریت و ممیزی سیستمهای مدیریتی

1ـ13ـ استمرار وارتقاء آموزش پیمانکاران و تهیه جزوات و سی دی های آموزشی و بروزرسانی فرمهای موردنیاز

1ـ14ـ تنظیم جدول مرخصی سالیانه کارکنان واستفاده از مهمانسراهای مشهد مقدس ـ اردبیل ـ ارومیه وتبریز

1ـ15ـ شناسائی نیروهای (باپست وبلاپستی) که کارایی ندارند وباید هرچه سریعتر بازنشسته شوند و معرفی به مدیر محترم عامل ومدیرمحترم اموراداری شرکت

1ـ16ـ  بازمهندسی امورمالی منطقه و کوچک کردن ساختار وسازمان امورمالی منطقه وافتتاح حساب سیبا درسطح منطقه ونواحی تابعه

1ـ17ـ استمرار برنامه های بازدید وراهنمایی نواحی انبارها ـ مجاری عرضه توسط گروه معین منطقه 3844/200/آ مورخ 4/3/84 مدیرمحترم عملیات 

1ـ18ـ1ـ  تشکیل جلسات درمنطقه و ارزیابی گزارش گروه معین از عملکرد نواحی

1-18-2ـ  ارزیابی عملکرد روسای نواحی و 6ـ8 شناسنامه روسای نواحی

1ـ19ـ انجام آزمون کلیه دوره های آموزشی درمنطقه برای ارزیابی اثربخشی دوره ها

1ـ20ـ اعزام معاونین و روسای نواحی ومهندسی به نمایشگاهها برای ارتقاء سطح معلومات کارکنان

1ـ21ـ  تنظیم واجرای برنامه های ورزشی جذب بودجه ورزشی

1ـ22ـ بروز نگهداشتن آمار و اطلاعات و مشخصات اداری ـ عملیاتی ومالی مناطق

1ـ23ـ  راه اندازی سیستم MF و آموزش پرسنل مربوطه و مشخصات پرسنلی (جانبازان ـ ایثارگران) و تفریحات و مشخصات فردی فرزندان کارکنان وآمار کارکنان بازنشسته

1ـ24ـ  پیگیری مستمر و دفاع برای ارتقاء پایه های سازمانی و شرح وظایف سازمانی وابلاغ به پرسنل مرتبط با 1ـ5

1ـ25ـ انجام فرآیندی اضافات شایستگی در سال85 تحت کد 040ـ2ـmis

1ـ26ـ  چیدمان خطوط تلفن در سال84 و بی سیم

1ـ27ـ  چیدمان محل کار منابع انسانی مطابق مفاد صورتجلسه

1ـ28ـ  اجرای برنامه های آموزشی کاربردی درون سازمانی منطقه چالوس (عملیاتی ـ کمیته مناقصه و ... ) طبق دستورالعملهای شرکتی موجود

1ـ29ـ  انتخاب روسای نواحی نمونه براساس اطلاعیه 3509/200/آ مورخ 20/8/83 مدیر محترم عملیات در ارتباط با کد 1ـ18ـ6 و 6ـ8 و 040ـ 2ـ mis و تشویق مدیران نمونه صنعت نفت

1ـ30ـ آموزش گازمایع و CNG درسطح روسای نواحی ـ معاونین و مسئولین واحدها 

1ـ31ـ  تفویض اختیار و مسئولیتهای سال 85 مطابق دستورالعملهای موجود

1ـ32ـ جذب و بکارگیری و هدایت نیروی پیمانکاری ایزو و مشاور امور حقوقی

1ـ33ـ راه اندازی و آموزش و هدایت سیستم دبیرخانه

1ـ34ـ کنترل وهدایت ورود وخروج وحضور در محل آنکالهای منطقه و ساعات کارمنطقه (ST ـ5ـ8و5-9) و (6ـ42ـ9) و مکاتبات با تهران و استانداری مازندران و کشیک منطقه

1ـ35ـ آموزش پرسنل امور مالی ـ کنترل کیفیت و بازرگانی وامور اداری به مناطق گیلان وساری برای کارآموزی یک هفته ای

1ـ36ـ بازنگری مدیریت (کمیته سیاست گزاری منطقه ) برای سال1385 (HSE,IMS,ISO)

1ـ37ـ ادامه آموزش زبان انگلیسی

1ـ38ـ البسه کارکنان وفرآیند تحول ـ منازل سازمانیـ کیف اداری

1ـ39ـ سازماندهی وکنترل سروغذای رستوران ـ مهمانسراها وکارکنان وپذیرائی مهمانان ـ و نظام بهداشت و طرح تامین آتیه کارکنان

1ـ40ـ تقدیر از پرسنل بازنشسته ـ پاداش ترازنامه ـ پاداش توزیع مرتبط با 7ـ1ـ6 ـ فرزندان ممتازکارکنان و اقدامات پرسنلی فوت کارکنان وارث

1ـ41ـ کارآموزی و ارسال گزارش به آموزش تهران

1ـ42ـ انتقال کارکنان (معاونین ـ روسای نواحی ـ روسای بلافصل ـ خدمات فنی )ـ مددکاری اجتماعی

1ـ43ـ مدیریت نیروی مقاومت بسیج منطقه

1ـ44ـ برنامه ابلاغ تبریک روزتولد کارکنان

1ـ45ـ موسیقی و مدیریت منابع انسانی

1ـ46ـ بانک اطلاعاتی منابع انسانی

   
سرفصل های کد 2 ـ استراتژی بهینه سازی وتوزیع ومصرف وتبدیل سوخت وکاهش یارانه های نفتی با اعمال سیستم مدیریتی MBO و مدیریت فرآیندها
   
 

2ـ1ـ تداوم دراجرای اصول بهینه سازی واعمال مدیریت انرژی وتبدیل سوخت شامل شانزده اصل وجدول مکانیزه کنترل تبدیل سوخت کلیه مجاری و مصرف کنندگان عمده

2ـ2ـ شناسایی مصرف کنندگان وممیزی عمده وجزء وتعیین سهمیه واجرای مفاد اطلاعیه های مدیران محترم عملیات و بازرگانی و تامین وتوزیع برپایه اطلاعیه شماره 4599/209 مورخ 25/2/78 و فروش سوخت به کشتی به روش F.A.O و انجام مکاتبات باادارات کل برای سهمیه بندی وتعیین نیازمندیها و فروش علی الحساب و پرداخت کرایه

2ـ3ـ شناسایی مصرف کنندگان جزء وتعیین سهمیه پیمانکاران حرارتی وصنفی وصنعتی وخرده فروشی جایگاهها وفروشندگیهای روستائی وتعاونی

2ـ4ـ کنترل سهمیه وبرداشت مصرف کنندگان عمده وپیمانکاران عمده و تعیین سهمیه جایگاهها وفروشندگیها

2ـ 5ـ عقد قرارداد با مصرف کنندگان عمده سال84 از اول اسفندماه 1383 و در سال 85

2ـ6ـ عقد قراردادبا پیمانکاران حرارتی وصنفی وصنعتی وعمده  و کرایه های حمل عمده و صنفی وصنعتی و حرارتی

2ـ7ـ ارسال ماهیانه آمار یارانه های نفتی به مقامات استان وتهران

2ـ8ـ تعیین سهمیه نفت سفید مجاری عرضه درجلسات کنترل تدارکات وجلسات فرعی تدارکات و ذخیره سازی نفت سفید دربهار وتابستان و در نقاط صعب العبورو توزیع کارت نفت سفید مطابق اطلاعیه 4510/209 مورخ 28/2/77 مدیر محترم عملیات مرتبط با کد 2ـ12ـ8 و نقاط محروم

2ـ9ـ انجام برنامه تلفیقی سهمیه وحمل و مدیریت اقتضائی برنامه ریزی شده و کنترل مستمر روزانه و ماهیانه با کد6ـ33

2ـ10ـ تعیین سهمیه نفت سفید ونفتگاز کلیه بخشهای مصرف که با صدور حواله انجام می شود.و خوراک مورد نیاز صنایع

2ـ 11ـ سهمیه بندی کمک سوخت نفتگاز مشتریان خانگی نفت سوز و تعیین سهمیه حمل ونقل (جایگاهها) وقاچاق و فروش اعتباری وفروش مظروف

2ـ12ـ تعیین سهمیه نفت سفید ونفتگاز مشتریان جلگه ای وکوهستانی (کجورـ کلاردشت ـ بلده ـ دوهزار و رامسر) و ذخیره سازی با فروش اعتباری و گزارش ماهیانه ذخیره سازی نفت سفید به مدیریت عملیات

2ـ13ـ تعیین تکلیف سوخت به جامانده در منازل مشتریانیکه تبدیل سوخت شده اند وآمارجایگزینی سوخت مایع به هنگام افت فشار و قطع گازطبیعی

2ـ14ـ تعیین سهمیه ونوبت دهی وبرداشت پیمانکاران حرارتی

2ـ15ـ تعیین سهمیه ونوبت دهی و برداشت پیمانکاران عمده

2ـ16ـ برنامه ریزی کلیه سهمیه ها و برداشت های MBOday وmbo Mounth توسط تدارکات روزانه و برنامه تلفیقی سهمیه و حمل

2ـ17ـ تعیین نرخ کرایه حمل حرارتی و عمده سال84 با افزایش 5 تا10 درصدازشهریورماه84

2ـ18ـ  تمدید قرارداد کلیه پیمانکاران عمده وحرارتی وصنفی وصنعتی و شیوه انتخاب پیمانکاران حرارتی وعمده

2ـ19ـ عملیاتی نمودن مدیریت انرژی در20 اصل قانونمند شرکت و برقی نمودن چاههای آب و سوخت نیروهای مسلح
استراتژی مدیریت انرژی کمیته بهینه سازی انرژی منطقه چالوس درسال1384 حول محور 16 اصل  می باشد.

2ـ19ـ1ـ تبدیل سوختهای مصرفی به فرآورده های سنگین تر استفاده بهینه از انرژی خصوصاً تبدیل سوخت به گاز طبیعی .

2ـ19ـ2ـ برنامه ریزی جهت جایگزینی سایر انرژیها از قبیل برق و غیره.

2ـ19ـ3ـ افزایش راندمان کوره های حرارتی ، تاسیسات ومبدلهای حرارتی .

2ـ19ـ4ـ جلوگیری از اتلاف انرژی ناشی از کاربرد ماشین آلات مستعمل .

2ـ19ـ5ـ افزایش بازدهی نیروگاهها

2ـ19ـ6ـ گسترش استفاده از وسائط نقلیه عمومی (مترو-اتوبوس – تاکسی – تراموا )

2ـ19ـ7ـ افزایش سهم پست درانجام کارهای اداری و شخصی مردم وادارات

2ـ19ـ8ـ تحول کلی در امر ساختمان سازی درجهت کاهش مصرف سوخت

2ـ19ـ9ـ کاهش سطح شیشه در پنجره های ساختمانها بمنظور جلوگیری از اتلاف انرژی

2ـ19ـ10ـ دوجداره نمودن پنجره ساختمانها

2ـ19ـ11ـ تشویق وترغیب مردم از طریق رسانه های گروهی ، صدا و سیما، ائمه محترم جمعه و جماعات به امر صرفه جوئی درمصرف سوخت.

2ـ19ـ12ـ کنترل مصرف انرژی درکلیه سازمانها،ارگانها و نهادهای دولتی و وابسته به آن و معرفی ادارات موفق دراین زمینه .

2ـ19ـ13ـ استفاده از نظرات وپیشنهادات مراکز علمی وفرهنگی در زمینه ارائه الگوهای مصرف

2ـ19ـ14ـ پیگیری کوتاه نمودن مسیرهای بین شهری از طریق احداث پل یا تونل

2ـ19ـ15ـ پیگیری تسریع درگاز کشی شهری واستفاده از گاز طبیعی بجای سوختهای فسیلی

2ـ19ـ16ـ پیگیری جدی در رابطه با تبدیل انرژی موتور آلات ثابت صنعتی و از سوختهای فسیلی به انرژی الکتریکی

2ـ19ـ20ـ برنامه سهمیه وبرداشت واستراتژی سوخترسانی سال1384 بشرح زیرمی باشد.

2ـ20ـ اعلام ماهیانه عملکرد تامین وتوزیع و کنترل کیفیت و سرویسهای صنعتی

2ـ21ـ تعیین اولویت تامین وتوزیع گاز مایع

2ـ22ـ برنامه ریزی و کنترل ورودکشتیها دربندرنوشهروبرنامه واردات درنوشهر (Laycan)

2ـ23ـ پیگیری مستمر روسای نواحی از طریق مقامات سیاسی شهرستان برای ذخیره سازی سوخت در بهار وتابستان 84

2ـ24ـ پیگیری در تعیین قطع برق شبکه و آمار و مشخصات دیزل ژنراتورها

2ـ25ـ تجزیه و تحلیل مقایسه ای توزیع مواد نفتی از طریق مجاری واعلام گزارش به مدیر محترم بازرگانی

2ـ26ـ تشکیل جلسات هماهنگی تبدیل سوخت با مدیر عامل و روسای گاز طبیعی شهرستانها در سال 84

2ـ27ـ MBO سال 83

2ـ28ـ بازدید کنترل کیفیت از جایگاهها

2ـ29ـ کیلومتربرداری و تعیین فاصله دقیق مبادی تا مقاصد اطلاعیه 3846/300/آ مورخ 4/3/84 مدیرمحترم تامین و توزیع

2ـ30ـ تبدیل مخازن سفید به بنزین و افزایش ظرفیت ذخیره سازی بنزین تا سقف 26 میلیون لیتر

2ـ31ـ سازماندهی آمارهای مربوط به مدیریت عرضه (آمار برداشت انواع موادنفتی وممیزی تبدیل)و گزارش صرفه جوئی به استان مازندران

2ـ31ـ1ـ آمار مقایسه ای برداشت پیمانکاران حرارتی وصنفی وصنعتی

2ـ31ـ2ـ تجزیه فروش فرآورده نفتکوره منطقه چالوس به تفکیک ماه و سال

2ـ31ـ3ـ آمار مقایسه ای برداشت انواع فرآورده های عمده و گاز مایع منطقه چالوس

2ـ31ـ4ـ کنترل سهمیه و برداشت گاز مایع منطقه چالوس  و POMPS

2ـ31ـ5ـ  آمار تجمعی ماهیانه سهمیه وبرداشت فرآورده های عمده منطقه چالوس

2ـ31ـ6ـ  ممیزی تبدیل سوخت به گاز طبیعی و مشتریانیکه در سال 85 در مسیرگاز واقع شده اند. مرتبط با 2-11و طرح بیع متقابل گازرسانی

2ـ32ـ   الگوی گزارش عملکرد سوخترسانی و برنامه های اجرائی سوخترسانی منطقه چالوس (غرب استان مازندران) به شورای تامین استان و مدیر عامل محترم شرکت و سایر مدیریتهای شرکت

2ـ33ـ عرضه سوخت با کوپن و برش

2ـ34ـ نرخ بین المللی انواع سوخت کشتی (برنامه مکانیزه) و قیمت کلیه فرآورده ها در ایران و منطقه

2ـ35ـ برقراری گردش کار برای کنترل فروش سوخت سفید و نفتگاز با وانت نفتکشهاو مکانیزه نمودن کارت کشاورزی

2ـ36ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مصرف وانرژی و صورت ریز خرید و آمار توزیع جایگاهها و Lpg و CNG و لغو قرارداد فروشندگیها 

2ـ37ـ مسائل ومطالب مهم قابل طرح درکارگروه بهینه سازی استان وبخاری کم مصرف ونفت بی بو و حمام خورشیدی

2ـ38ـ دستورالعمل تغییر نرخ بنزین موتور و بنزین سوپر و سهمیه بندی

2ـ39ـ عرضه حلال

سرفصلهای کد 3ـ استراتژی خصوصی سازی وکاهش تصدی گری در راستای دولت مدیریتی در سال 84 با محوریت اصول عالیه خصوصی سازی و کاهش تصدی گری
   


3ـ1ـ هدایت به جای راندن و نظارت برعملکرد پیمانکاران طرح براساس اطلاعیه شماره 3471 مورخ 9/8/83 مدیر محترم عملیات واطلاعیه شماره 2777/100/آ مورخ 26/8/82 مدیرمحترم اموراداری برای جذب 80% نیروی ترخیص وآموزش آنان واخذ تائید از حراست برای جذب نیروهای پیمانکار به شماره 2988/200/آ مورخ 25/12/82 مدیر محترم عملیات وابلاغ مصوبه

3ـ2ـ توانمندسازی مردم و بخش خصوصی به جای خدمت دیدن براساس واگذاری امور به بخش خصوصی براساس اطلاعیه های 3248/1/آ مورخ 25/5/83 قائم مقام معاون وزیر و مدیر عامل محترم

3ـ3ـ جذب پیمانکاران با صدور آگهی عمومی از طریق جراید و امتیازگیری پیمانکاران

3ـ4ـ بودجه برای نتایج خرج می شود وایجاد درآمد به جای هزینه کردن در واقع امور به صورت حجمی یا به صورت واگذاری با قرارداد انجام می شود برای مثال اجرای مفاد اطلاعیه شماره 3445/200 مورخ 27/7/83 مدیر محترم عملیات واطلاعیه های شماره 31246/100 مورخ 27/8/83 و 24977/100مورخ  28/7/83 مدیر محترم اموراداری مبنی بربهره برداری جایگاه شرکتی یا واگذاری به امور خدمات پیمانکاری یا قرارداد پیمانکاری نیروهای ارکان ثالث حراست بشماره 1118/110/80 مورخ 12/2/84 حراست پخش یا جذب نیروی طرح تکریم بشماره 28701/100 مورخ 26/8/82 مدیر محترم اموراداری

3ـ5ـ آموزش نیروهای پیمانکاری براساس دستورالعملهای صادره در بخش فنی ـ ایمنی ـ کامپیوتر ـ عملیاتی ـ نظافت ـ باغبانی و غیره بویژه براساس اطلاعیه های شماره 3079/200/آ مورخ 26/2/83 و3552/200/آ مورخ 11/9/83 مدیر محترم عملیات بویژه طبق آئین نامه آموزش ارکان ثالث بشماره های 192019/3/112مورخ 27/10/83  و 198990/3/112 مورخ 16/12/84 رئیس محترم آموزش وتجهیز نیروی انسانی پخش 

3ـ6ـ کنترل اضافه کاری نیروهای ارکان ثالث مطابق اطلاعیه شماره 3442/60/آ مورخ 22/7/83 رئیس محترم کمیسیون معاملات وکنترل جدول دستمزد نیروهای پیمانکار

3ـ7ـ کنترل درتحول البسه نیروهای ارکان ثالث مطابق اطلاعیه 3751/100/آ مورخ 28/1/84 مدیرمحترم اموراداری

3ـ8ـ واگذاری حمل مشتریان جزء به پیمانکاران حرارتی مطابق اطلاعیه 10778/209 مورخ 29/4/77 مدیر عملیات

3ـ9ـ واگذاری حمل سوخت مشتریان عمده برمبنای صفر به پیمانکاران عمده با بهره گیری از دستورالعمل یادشده در بند3ـ8 وطرح کاهش تصدی گری بشماره 1543/200/آ مورخ 31/2/80 مدیر محترم عملیات وامعان نظر به اطلاعیه شماره 4599/209 مورخ 25/2/78 مدیر محترم عملیات

3ـ10ـ کنترل عملکرد کلیه پیمانکاران ارکان ثالث با برنامه ویژه سیستم اطلاعاتی مدیریت ـ گزارش پیمانکاران منطقه چالوس

3ـ11ـ بررسی مشکلات پیمانکاران کاهش تصدی گری و ارکان ثالث

3ـ12ـ ابلاغ دستورالعملهای مهم مدیریت محترم عملیات به پیمانکاران ارکان ثالث و مجموعه مقررات و اخطاریه ها

3ـ13ـ بروزرسانی کتابچه شرح وظایف انبار نفت وستاد منطقه اعم از رسمی وپیمانکاران در زمان وقوع حریق

3ـ14ـ جدول حقوق نیروهای ارکان ثالث وآنالیز محاسبه هزینه پیمانکاران برای مناقصات ـ انجام مناقصات

3ـ15ـ پیگیری شکایت و رسیدگی به مسائل پیمانکاران طرح       

3ـ16ـ کنترل در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق پیمانکارحجمی انبارنفت

3ـ17ـ کنترل در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق پیمانکار حجمی کنترل کیفیت

3ـ18ـ پیگیری واگذاری آزمایش تلمبه جایگاهها به بخش خصوصی
3ـ19ـ عملکردومقایسه هزینه ای جایگزینی پیمانکاری حجمی

سرفصلهای کد4ـ توسعه نظام مدیریت مشارکتی براساس مدیریت برمبنای کمیته ها (دردامنه و سطح قلمرو و درجه مشارکت)
   


4ـ1ـ بیست کمیته موجود منطقه در سال84 نیز به فعالیت خود ادامه دهند و سطح و دامنه وقلمرو و درجه نفوذ کلیه کارکنان در تصمیم گیری جمعی با دسترسی به data بروز و قوی و پرهیز از فرضیات خوش بینانه در محیط با ثبات و با اطمینان بکارشان ادامه دهند و کوچک کردن کمیته ها و ترکیب آنان و کم کردن تعداد جلسات

4ـ2ـ اساس بهره وری کمیته های منطقه در سال 84 کار کردن با آگاهی بیشتر است نه سخت تر کارکردن و پیشنهادات منطقه 

4ـ3ـ اندازه گیری عملکردها و تجزیه و تحلیل نقاط و ضعف مسائل جاری منطقه و برنامه ریزی برای بهبود مستمر و گزارش عملکردماهیانه کلیه کمیته ها و روسای نواحی در سال 84 هم طبق برنامه موجود توسط آقای کارشناس بازرسی و کنترل برنامه.

4ـ4ـ کمیته اصلی کنترل تدارکات روزهای یکشنبه هر هفته بعدازظهر از ساعت 2 تا 17 در محل دفتر مدیر محترم منطقه حسب نیاز تشکیل گردد.

4ـ5ـ کمیته فرعی کنترل تدارکات مربوط به سهمیه بندی نواحی از 20 تا 24 هرماه در واحد بازرگانی درحضور تک تک روسای محترم نواحی تشکیل گردد.

4ـ6ـ جدول زمانبندی جلسات کمیته های منطقه .

4ـ7ـ تجهیز دبیرخانه نظام مشارکت اطلاعیه 3861/5/آ مورخ 11/3/84 مشاور محترم مدیرعامل و مسئول نظام مشارکت .
4ـ8ـ شرکت در کارگروههای استان و شهرستان و برنامه های اجرائی

سرفصلهای کد5ـ طرح تکریم ارباب رجوع وهمکاری مستمر با وسایل ارتباط جمعی ومحیط خارجی و ملاقات عمومی
   
 

5ـ1ـ ارزیابی ماهیانه عملکرد طرح تکریم منطقه وتکمیل پروژه مکانیزه طرح تکریم و ارزیابی عملکرد مسئولین منطقه و حذف تشریفات زائد (گزارش بازرسی وارزشیابی طرح تکریم ماهیانه STـ6ـ29ـ)

5ـ2ـادامه خدمات تلفن گویا  و ارتقاء سطح آن براساس خط مشی طرح تکریم و نرم افزار اطلاع رسانی

5ـ3ـ مصاحبه با رسانه های گروهی هرسه ماه یکبار براساس الگوی مصاحبه موجودمنطقه مطابق صورتجلسه شماره 26 کمیته استاندارد منطقه بتاریخ 2/9/82

5ـ4ـبرقراری ارتباط هفتگی واحد روابط عمومی واعلام برنامه سوخترسانی از طریق رادیو پیام وسلام صبح بخیر مازندران

5ـ5ـ برقراری جلسات سه ماه یکبار با پیمانکاران حمل ونقل و شش ماه یکبار با صاحبان جایگاهها وپیمانکاران طرح کاهش تصدی گری هرسه یا چهار ماه یکبار روزهای دوشنبه از ساعت 14تا 16

5ـ6ـ معرفی صاحبان جایگاههای  مناطق سردسیر و صعب العبور به مجاری ذیربط برای تسهیلات بانکی

5ـ7ـ برگزاری جشن دهه مبارک فجر وسخنرانی براساس الگو

5ـ8ـ تنظیم لوحه کشیک کارکنان عملیاتی منطقه

5ـ9ـ کنترل مدیریت زمان وساعات کارو شرکت در جلسات استانی و شورای اداری استان

5ـ10ـ برگزاری مراسم هفته بزرگداشت مقام زن الگو برای سخنرانی مدیرمحترم منطقه

5ـ11ـ کشیک نوروزی و برنامه تسهیلات نوروزی

5ـ12ـ گزارش طرح تکریم مرتبط با 11ـ13 به روابط عمومی مرکز واستانداری

5ـ13ـ بازرسی طرح تکریم و ارباب رجوع

5ـ14ـ آموزش طرح تکریم

5ـ15ـ دستورالعملها ومفاهیم طرح تکریم ارباب رجوع

5ـ16ـ گزارش نیروی طرح تکریم منطقه به مدیر منطقه ومناطق مرتبط

5ـ17ـ خرید لوازم طرح تکریم منطقه 

سرفصلهای کد6ـ نظارت وارزیابی مستمر درمدیریت عرضه برمبنای مدیریت با هدف ونتیجه MBO
   

6ـ1ـ کمیته فرعی کنترل تدارکات هرهفته روزهای یکشنبه وچهارشنبه از ساعت8تا10صبح برنامه MBO را کنترل وارزیابی نمایند اعم از بنزین سفید نفتگاز کوره  گازمایع

6ـ2ـ کمیته فرعی کنترل تدارکات همه ماهه ازبیستم تا بیست وپنجم برنامه ماه آینده نواحی را تنظیم بنحوی که از بیست وهشتم هرماه برنامه سهمیه نواحی آماده اجراء باشد.

6ـ3ـ دبیر کمیته حمل ونقل برنامه تلفیقی سهمیه وحمل را حداکثر تا بیست ونهم هرماه جهت اجراء آماده نماید.و برنامه بازدیدهای تلفیقی منطقه

6ـ4ـ گروه بازرسی ویژه و کمیته تخلفات از توزیع و فروش فرآورده های نفتی از قراردادهای منطقه براساس جدول تعیین شده نحوه سوخت رسانی را کنترل وهمه ماهه یکبار گزارش عملکرد خود را جهت طرح درکمیته تخلفات منطقه به مدیر محترم منطقه ارائه نمایند.( وکنترل توزیع مجاری عرضه)

6ـ5ـ کلیه سیستمهای برگشت امحاء توسط دبیرکمیته امنیت منطقه راپس از انجام امحاء به مدیرمحترم منطقه حداکثر تا پنجم هرماه تحویل ومراتب در کمیته امنیت منطقه مطرح گردد.

6ـ6ـ ماهیانه یکبار برنامه تلفیقی بازدید از وضعیت و عملکرد کلیه مجاری و پیمانکاران عمده وحرارتی وصنفی وصنعتی بازدید و ارزیابی انجام و نتیجه را به مدیر محترم منطقه گزارش نمایند مطابق فرم تهیه شده درکمیته نود ودوم استانداردمنطقه به تاریخ 23/1/84

6ـ7ـ ارزیابی بازرسینDQS و URS از منطقه چالوس سالهای 82 و 83 و 84 و 85

6ـ8ـ ارزیابی عملکرد معاونین و مسئولین واحدهای ستادی و روسای نواحی و منطقه چالوس و انبارنفت و کد st ـ 8ـ10

6ـ9ـ ارزیابی عملکرد سرشیفت های انبار نفت وپیمانکاری انبار نفت و گزارش روزانه کشیک منطقه و بهره برداری از سیستم gs جایگاه ومسئولین کارت هوشمند مرتبط با stـ10ـ10ـ7

6ـ10ـ هزینه یابی مدیریت عرضه منطقه چالوس (نقلیه و ساختمان و سایر هزینه ها) وشاخصهای اقتصادی واجتماعی وفرهنگی

6ـ 11ـ انتخاب جایگاه نمونه و کنترل کسری و سرک جایگاهها (کنترل توزیع فرآورده های نفتی توسط مجاری عرضه)و تاسیسات نمونه گازمایع ـ ارزیابی عملکردپیمانکاربهره بردار جایگاههای 1و2

6ـ12ـ انتخاب پیمانکار حمل ونقل نمونه و پیمانکاران متخلف

6ـ13ـ برنامه تنظیم بازار روغن در سال84و قیر 

6ـ14ـ ارزیابی گزارش عملکرد(سنجش رضایت مشتری)هر شش ماه یکبارو هماهنگی نظارت و ارزیابی ماهیانه ازعملکرد Hse منطقه

6ـ15ـ ارزیابی ماهیانه عملکرد تامین ـ حمل ونقل ـ مهندسی فرآورده  ـ کنترل جاده هاو کیلومتر مبادی و مقاصدمرتبط با 2ـ12ـ8

6ـ16ـ ارزیابی عملکرد مقایسه ای ماهیانه فعال وغیرفعال نفتکش های واگذاری

6ـ17ـ ارزیابی مقایسه ای ماهیانه عملکرد گازمایع

6ـ18ـ ارزیابی مستمر گزارشات مکانیزه ارسالی به نواحی و بلعکس (کارمزدجایگاهها)و گزارش ارزیابی روزانه کارمزد

6ـ19ـ تجزیه وتحلیل وارزیابی عملکرد سوخترسانی نواحی و برنامه مکانیزه ارزیابی گروه معین منطقه از نواحی مرتبط با stـ 1ـ17ـ1ـ18(THECA)

6ـ20ـ درجه بندی وپرداخت کارمزد جایگاهها و بازسازی جایگاههای شرکتی

6ـ21ـ1ـ  نگهداشت جایگاهها برای ایام نوروز

6-21-2- برقراری ارتباط با صاحبان جایگاهها وکنترل خواسته های آنان (تکاTHECA )

6-21-3- کارگروه بازدیدازمجاری عرضه

6ـ22ـ انتخاب کارمند نمونه

6ـ23ـ ارزیابی مستمر گزارش موازنه فروش هفتگی وماهیانه و دفتر بازدید جایگاههای اختصاصی فنی وعملیاتی وکنترل کیفیت

6ـ24ـ ارزیابی عملکرد کار گروه کشاورزی ـ آموزش وصنعت واعلام گزارش به مدیر محترم برنامه ریزی

6ـ25ـ تهیه پاسخ گزارشات حسابرسی داخلی حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از وصول و بازدید از منطقه 

6ـ26ـ تهیه پاسخ گزارشات بازرسی حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از وصول و بازدید از منطقه

6ـ27ـ تهیه پاسخ گزارشات بازرسی کل کشور حداکثر ظرف مدت 15 روز بعداز وصول و بازرسی نفت و دیوان محاسبات 

6ـ28ـ ارزیابی وکنترل بازدید جایگاهها وفروشندگیها ومشتریان عمده تو سط سرویسهای صنعتی و گاز مایع 

6ـ29ـ بازرسی و ارزشیابی طرح تکریم به صورت ماهیانه وسالیانه          

6ـ30ـ اجرای بازدیدها وبرنامه های ماموریت ونقلیه بصورت تلفیقی با مدیریت زمان یکساله صورت پذیرد.

6ـ31ـ تبدیل انشعابات برق منازل سازمانی وانبار نفت برای کولرهای منازل درتابستان

6ـ32ـ کنترل پیمانکاریهای انبار وکامپیوتر و واحد کامپیوتر ـ حراست ـ مشاور حقوقی ـ وارزیابی نهایی کلیه پیمانکاران 080ـ2ـMIS

6ـ33ـ گزارش روزانه ارزیابی برنامه تلفیقی سهمیه وحمل و ارزیابی عملکرد سوخترسانی روسای نواحی

6ـ34ـ ارزیابی روزانه عملکرد امنیت منطقه توسط حراست وارزیابی عملکردکمیته ها

6ـ35ـ ارزیابی عملکرد روزانه فضای سبز

6ـ36ـ ارزیابی عملکرد روزانه نظافت منطقه

6ـ37ـ ارزیابی عملکرد روزانه واحد نقلیه مرتبط با 7ـ19

6ـ38ـ ارزیابی عملکرد منطقه با شاخص های اطلاعیه شماره 7834/600 مورخ 8/3/84 مدیرمحترم برنامه ریزی

6ـ39ـ کنترل و ارزیابی اضافه کاری کارمندان و مدیریت زمان و پاداش توزیع

6ـ40ـ ارسال گزارش عملکردگازمایع به اداره نظارت وبازرسی سازمان مازندران به صورت ماهیانه و کمیته تخلفات موادنفتی

6ـ41ـ ارسال گزارش ماهیانه عملکرد گازمایع به مدیرمحترم تامین وتوزیع

6ـ42ـ ارسال گزارش ویژه ماهیانه سالیانه  عملکرد منطقه به مدیر عامل محترم ومدیران ذیربط و مکاتبات استانداری و بازرسی کشور واستان وپاسخ به نامه های مربوط به سفر اول ریاست محترم جمهوری

6ـ43ـ خودممیزی مدیرمنطقه و معاون فنی عملیاتی و رئیس عملیات انبار ـ خودممیزی مدیریت عرضه منطقه چالوس از گزند علل و اسباب موثر در ایجاد فساد  سیاه و خاکستری و سفید

6ـ44ـ پاسخ گزارش گروههای معین تهران وحسابداری فرآورده های نفتی

6ـ45ـ مفهوم ارزیابی عملکرد و مدیریت برمبنای هدف و نتیجه در استراتژی سال 85 منطقه چالوس

6ـ46ـ راهکار مبارزه با قاچاق سوخت و خارج از شبکه توزیع وارسال گزارش به مدیرمحترم عملیات ازبازدیددوره ای باCD

6ـ47ـ بازرسی روتینی انبار نفت توسط معاونت فنی عملیاتی مرتبط با ST ـ7ـ18ـ27و دستورالعمل بازدید از تاسیسات و فعالیتها

6ـ48ـ دفترویژه بازرسی و بازدیداز انبارنفت توسط مسئولین منطقه و مقامات شرکتی مستقر در حراست منطقه وگروه معین تهران

6ـ49ـ برنامه استراتژیک کنترل آسیب های مدیریتی ـ اداری ـ کارکنان ومرتبط با STـ 6ـ43ـ باحرکت به سمت EFQMبااهداف 5ساله دربرنامه های استراتژی سالهای 78تا83 وپیام اندیشه واستراتژی بازرسی

6ـ50ـ نظارت بر پروژه کارت هوشمند سوخت

6ـ51ـ تحویل و تحول جایگاههای C.N.G توسط سازمان بهینه سازی و شرکت پخش برای راه اندازی

6ـ52ـ بازدیدمقامات شرکتی و غیر شرکتی از منطقه و گروه معین تهران از منطقه

6ـ53ـ کنترل کسری وسرک جایگاهها

6ـ 54ـ گزارش بازرسی ویژه منطقه ازنواحی تابعه وارزیابی عملکرد مرتبط با STـ 6ـ8ـ
6ـ55ـ اندازه گیری شایستگی ها و مهارتهای فنی مدیران منطقه

سرفصلهای کد 7ـ توسعه نگهداشت وزیرساختهای فرهنگی و فیزیکی
   
 

7ـ1ـ توسعه و نگهداشت آیه شریفه ان الله یامربالعدل والاحسان درهمه امورمنطقه طبق اهداف عالیه منطقه مطابق دستورالعمل 46077/600 مورخ 18/12/83 مدیربرنامه ریزی ونیازمندیهای سال84 وامور وامها وتحقیق و پژوهش R/D

7ـ2ـ توسعه و نگهداشت  مدیریت منابع انسانی براساس آیه شریفه ینهی ان الفحشاء والمنکروالبقی درهمه امورمنطقه

7ـ3ـ توسعه ظرفیت مخازن بنزین ونگهداشت کلیه مخازن موجود مطابق استانداردIMS وخط لوله  و اندازه گیری MTBE

7ـ4ـ توسعه ظرفیت تخلیه وبارگیری انبار نفت ونگهداشت تخلیه وبارگیری فعلی مطابقت استانداردIMS و انبارمظروف

7ـ5ـ تاسیس پارکینگ نفتکشها ویا اجاره پارکینگ نفتکشها و gps سیستم کنترل نفتکشها wgs سیستم ارتباطی انبار

7ـ6ـ تاسیس جایگاههای جدید درون شهری وبرون شهری ونگهداشت صحیح جایگاهها وفروشندگیهای فعلی مرتبط با 7ـ37 ـ و سوختگیری هواپیمائی رامسرو سوختگیری شناورهای دریایی وCNG

7ـ7ـ  لغوقرارداد مجاری عرضه ایکه درمسیرخط لوله گاز طبیعی قرار می گیرند.

7ـ8ـ  توسعه مدلهای عرضه موجود وارتقاء فرهنگ تبدیل سوخت

7ـ9ـ اجرای درجه بندی جایگاهها در راستای توسعه زیرساختهای مدیریت عرضه(مرتبط با کد 7ـ16)

7ـ10ـ توسعه مدیریت روتینهای فنی ابزار آلات فنی مهندسی منطقه وآموزش کارکنان رسمی و پیمانکاری منطقه

7ـ11ـ توسعه ونگهداشت ناوگان حمل ونقل منطقه وپرداخت کرایه موادنفتی آلوده انبارو کشیک نفتکشها

7ـ12ـ توسعه ونگهداشت رویه های تامین نیازمندیهای منطقه بویژه امر واردات در تابستان وLaycom کشتی ها

7ـ13ـ احداث یکدستگاه ساختمان واضافه شدن مهمانسرای ناحیه رامسر به صورت (پیمانی ـ امانی)و نگهداری مهمانسرامرتبط باکد 7-24

7ـ14ـ مدیریت فضای سبز منطقه ونواحی تابعه طبق مفاد صورتجلسه شماره 42 مورخ 3/2/84 کمیته سازماندهی

7ـ15ـ شناسائی اهداف کوتاه مدت وبلند مدت

7ـ16ـ پرداخت کارمزد مجاری عرضه تا چهارم هرماه طبق صورتجلسه شماره 19 مورخ 10 و 11/2/84 کمیته بهینه سازی مجاری عرضه منطقه

7ـ17ـ ارزیابی وکنترل مستمر خودروهای دراختیار منطقه

7ـ18ـ توسعه و نگهداشت تاسیسات منطقه اعم از انبار نفت ـ ساختمانهای مسکونی و اداری و فضای اداری منطقه ونواحی تابعه (پروانه های کار وتعمیر) و تاسیس کلاس آموزش وتاسیس وسایل مورد نیاز آن  و بازرسی فنی تهران و پدافند غیر عامل 

7ـ19ـ مدیریت امورنقلیه و نگهداشت خودروها مرتبط با st ـ 6ـ37و سرشماری نفوس ومسکن

7ـ20ـ نگهداشت نظافت منطقه با توجه به برنامه مکانیزه مدیریت زمان و هزینه امور نظافت کد053ـ2 و 061ـ2

7ـ21ـ پرداخت علی الحساب حقوق کارکنان در فروردین ماه سال 84 به کلیه کارکنان طبق دستورالعمل شماره 2284/400 مورخ 11/9/81 مدیرمحترم امورمالی

7ـ22ـ توسعه و کنترل و پرداخت اضافه شایستگی کارکنان با نمره گیری ماهیانه وارزیابی مستمر سالیانه به صورت مکانیزه

7ـ23ـ توسعه وپرداخت پاداش توزیع با کنترل و ارزیابی عملکرد مستمر وکنترل مکانیزه

7ـ24ـ مدیریت توسعه و نگهداشت منازل سازمانی مهمانسرای رامسر مطابق مفاد صورتجلسه چهلم سازماندهی منطقه بتاریخ 30/2/84 مرتبط با 7ـ13ودستورالعمل پرداخت ودیعه مسکن

7ـ25ـ نگهداشت استاندارد تاسیسات انبار وجایگاههای شرکتی وآزمایش تلمبه جایگاهها و تاسیسات گازمایعLPG   مطابق برنامه ریزی مورخ 13/2/84 یک جلد ضمیمه این برنامه تحت کد 7ـ25ـ1 و HSE

7ـ26ـ توسعه ونگهداشت حمل ونقل تدارکاتی وعمده منطقه

7ـ27ـ تجهیز مخازن انبارنفت چالوس به سیستم اندازه گیری Lg-Tg  به صورت قرارداد EPC

7ـ28ـ پیش بینی اقلام مورد نیاز کلیه واحدهای ستادی ونواحی وانبار نفت ـ ایمنی و آتش نشانی و احداث محل نگهداری کالای ستادبحران

7ـ29ـ تهیه تابلوی راهنمای انبار نفت و بازسازی کلیه تابلوهای نواحی و نقشه های موردنیاز تابلوهای راهنمای منطقه ـ صورتجلسه تنظیم شد46 مورخ 23/2/84 سازماندهی و ماکت maket انبار نفت ( نقشه طرز عمل                 Operational diagram  و پرونده ضبط انبار )depot register مرتبط با (1ـ9)

7ـ30ـ نگهداشت و توسعه ژنراتور انبار

7ـ31ـ نگهداشت ترمینال اسکله دریایی نوشهر

7ـ32ـ تلمبه ها وکارت هوشمند  یا کد 10ـ10ـ1 و GPS و 10ـ9 و 7ـ5 و وصول اقساط تلمبه ها در ارتباط با 7ـ25

7ـ33ـ حفظ ونگهداری رمزهای کامپیوتر واینترنت وتعمیرات وتهیه نرم افزارهای کامپیوتری

7ـ34ـ پیگیری امور چالشها وتوسعه منطقه و امور حقوقی وزمین شرکتی

7ـ35ـ کنترل و هدایت تنخواه گردان                  

7ـ36ـ اردوهای زیارتی و سیاحتی کارکنان وخانواده ها

7ـ37ـ C.N.G و جایگاههای دومنظوره

7ـ38ـ تنظیم لوحه نوبتکاری انبار نفت چالوس

7ـ39ـ واگذاری انبار نفت چالوس بصورت حجمی مرتبط باSTـ3ـ14ـ پیمانکاری حجمی انبار

7ـ40ـ نگهداری و امحاء ارزشیابی اسناد ومدارک منطقه ـ صورتجلسه 48 مورخ 3/3/84 سازماندهی تهیه شد.

7ـ41ـ نگهداشت و تعمیرات مساجد جایگاههای بین راهی 3845/200/آ مورخ 4/3/84 مدیرمحترم عملیات

7ـ42ـ اندازه گیری مخازن انبارنفت چالوس برای جلوگیری از کسری کشتیهای وارداتی مطابق نامه شماره 4422/253/250 مورخ 16/3/84 معاون محترم فنی مدیرعملیات و کالیبراسیون مخازن و سایر واحدها برای کالیبراسیون و پلمپ نفتکشها ودستورالعمل پلمپ وفک پلمپ مجاری عرضه

7ـ43ـ صورت پروانه های تعمیر وکار سال 85

7ـ44ـ تحویل وتحول فرآورده های نفتی (اندازه گیری احجام و اوزان ) و خط لوله نوشهر و چالوس

7ـ45ـ گروههای معین اعزامی از تهران (عملیات ـ فنی ـ بازرگانی) و تعامل منطقه با آن در زمینه نگهداشت         

7ـ46ـ گروههای بازرسی و حسابرسی اعزامی از تهران و تعامل منطقه با آن در زمینه نگهداشت

7ـ47ـ سیستم حفاظت الکترونیک و امنیت منطقه در شرایط عادی و بحران و حراست فیزیکی و نگهداشت کالا در شرایط بحران و کالا و مواد در شرایط عادی و شمارش موجودی انبار کالاو کالای مازادو پلمپ های منطقه

7ـ48ـ خرید دوربین و سایر وسایل ـ خدمات فنی منطقه

7ـ49ـ ارزیابی روزانه وماهیانه و سالیانه تلفن(telephone) و نظارت آن و Talky walkyو هزینه آب و برق وگاز

7ـ50ـ چالشهای سال 85

7ـ51ـ تفویض اختیار تعمیرات جزئی به روسای محترم نواحی تا سقف 000/500 ریال

7ـ52ـ اعلام حوادث HSE

7ـ53ـ فرآیند صدور پروانه های کار سردو گرم در انبار نفت و سایر موارد

7ـ54ـ ابلاغ ضرایب مصحح حجم و وزن مخصوص به انبار ونواحی و فروش سوخت GP4 و ATK

7ـ55ـ تعامل با سازمان مدیریت برنامه ریزی استان مازندران

7ـ56ـ پرواز هواپیماها در نوشهر و رامسر

7ـ57ـ تحویل وتحول درامورمنطقه وتحویل اموال به پیمانکاران

7ـ58ـ پدافند غیر عامل

7ـ59 چاپ وتکثیر فرمها و دفاتر

7ـ60ـ انبارگردانی ـ کنترل اجناس تحویلی به پیمانکاران

7ـ61ـ سوختگیری هواپیمائی رامسر

7ـ62ـ سوختگیری هواپیمائی نوشهر
7ـ63ـ نگهداشت اموال اداره ومنازل منطقه وآماراقلام

سرفصلهای کد8ـ تعریف جدیدی از خط مشی و توسعه در سال 84
   
 8ـ1ـ توسعه دراستراتژی منطقه چالوس مصرف برنامه ریزی شده انرژی مهارشده می باشدلهذا تامین ونگهداشت وعرضه و مصرف کلیه موادنفتی درغرب مازندران در سال84منطقی کردن مصرف فرآورده های نفتی است با تکیه بر

8-1-1- شناسایی دقیق مشتریان

8-1-2- شناسایی دقیق نوع مصرف وبرآورد آنان

8-1-3- تبدیل سوخت وکنترل مصرف وکاهش یارانه های نفتی

8-1-4- سهمیه بندی واعلام سهمیه ها به مشتریان از طریق رسانه های گروهی ومحلی

8-1-5- لغو به موقع قرارداد مجاری عرضه مسیر خط لوله گاز

8-1-6- پرداخت پاداش توزیع مطابق اطلاعیه 12703/1 مورخ 18/4/82 مدیرعامل محترم

8-1-7- کنترل دقیق ماهیانه گزارش عملکرد روسای نواحی تابعه

8-1-8- تجزیه وتحلیل منطقی ماهیانه گزارشات مدیریت عرضه وقوانین مربوط به کمیته های مناقصات وفنی بازرگانی

8-2-خط و مشی قانون انتخاب راه وتصمیم گیری است لذا خط مشی سال84 منطقه چالوس عبارتست از : مرتبط با stـ3ـ1

مدیریت عرضه منطقه چالوس با توکل به نیروی لایزال خداوند متعال وتکیه بر اعتقادات اسلامی ومقررات شرکت با ماهیتی اسلامی و رویکردی علمی ورفتار مشارکتی وعملکرد پاسخگویی خردمندانه می اندیشد و هوشمندانه تصمیم می گیرد و عاقلانه با حداکثر استفاده مطلوب از امکانات دراختیار به گونه ای قانونمند بابهره گیری و توازن بین پنج عنصر کلیدی الگوی قانون یعنی انتخاب ـ اجتماعی شدن ـ راهنمایی ـ مسئولیت و قضاوت طبق اساسنامه مصوب 1/6/66 مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران وطبق ماده 5 اساسنامه نسبت به دریافت مواد از مبادی تامین (واردات از نوشهر) وانبارهای ساری و رشت و برحسب لزوم سایر مناطق کشور و انجام ذخیره سازی درانبارچالوس و مخازن کلیه مجاری عرضه وپیمانکاران حرارتی وصنفی وصنعتی وعمده بوسیله حمل ونقل دریائی وجاده ای با برنامه مدیریت اقتضائی تلفیقی سهمیه وحمل تحت عنوان MBO وتوزیع آن با حواله فروش از انبار چالوس و فروش مستقیم از طریق مجاری (جایگاههای اختصاصی ـ فروشندگیهای شهری و روستائی وتعاونیها) واقدام به عرضه با مدلهای صادره واز سوی مدیران محترم عملیات وبازرگانی با استانداردهای ISO9001 و ISO14001  و OHSAS18001  تحت IMS اهتمام لازم بعمل می آورد وپیوسته با مطالعه وتحقیق در عملیات نسبت به گسترش شبکه های توزیع اعم از تاسیس نقاط عرضه جدید در حوزه های جغرافیائی درون شهری وبرون شهری وتاسیس انبار جدید وارتقاء کیفیت خدمات مطلوبتر و روزآمد وتوسعه پایدار وتوجه به افزایش تاسیسات جدید وکوشش درآموزش پرسنل وتوسعه مدیریت منابع انسانی وحفظ وحراست کلیه تاسیسات و ساختارهای درون سازمانی خود با تهیه وتنظیم مقررات وضوابط روزآمد ورعایت کامل مقررات ایمنی به هرگونه فعالیت بازرگانی وخدمات دیگر با توجه به بودجه بندی وهزینه یابی جهت توسعه عملیاتی اصلی شرکت بویژه مدیریت عرضه منطقه چالوس توزیع منطقی و روزآمد در ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف غرب مازندران ومهمانان گرامی که جهت دریافت سوخت مراجعه مینمایند اهتمام  می ورزد.

8ـ3ـ کنترل بودجه و هزینه و عملکرد خزانه و حساب 94و تنخواه گردان و گزارشات مالی

8ـ4ـ اقلام مازاد وکمیته کالای مازاد و اموال منطقه و شمارش اموال منطقه وتکمیل فرم کالا کد056ـ2وبرنامه زمانبندی سیستم مکانیزه کالا

8ـ5ـ تعیین اهداف منطقه در سال 1385 (کوتاه ـ بلند مدت)

8ـ6ـ محاسبه مکانیزه نیازمندی کالا و مواد مورد نیاز واحدهای منطقه در سال 1385 تحت کد 056ـ2ـmis

8ـ7ـ آمار فروش ارزی سالهای 84و85

8ـ8ـ هزینه یابی

8ـ9ـ تعیین قیمت قطعات واگذاری به اشخاص ثالث

8ـ10ـ اندازه گیری شاخص های ارزیابی عملکرد ST ـ 6ـ8 و ST ـ 7ـ15

8ـ11ـ فرآیند برنامه تلفیقی خریدکالا وتامین خودرو

8ـ12ـ مجوزهای خرید کالا

8ـ13ـ مجموعه مقررات مهم

8ـ14ـ اتاق فکر منطقه

سرفصلهای کد9ـ مدیریت عرضه منطقه چالوس در شرایط بحران واضطراری وذخیره سازی استراتژیک

 

9ـ1ـ شرایط اضطراری وبحران عبارتست از لحظاتی است که انبار نفت چالوس موجودی مخازن از میزان ذخیره سازی استراتژیک خارج شودو شرایط نگهداری کالا در مدیریت بحران کد 7ـ47ـ5ـ

9ـ2ـ ذخیره سازی استراتژیک انبار ومجاری عبارتست از موجودی مخازن بنزین ـ نفت سفید ـ نفتگاز انبار نفت چالوس و مجاری دارای مواد مزبور به میزان ذیل الذکر باشد وبرداشت آن روزانه فقط با مجوز کتبی مدیر محترم منطقه صورت پذیرد

بنزین قابل برداشت شش میلیون لیتر

نفت گاز قابل برداشت شش میلیون لیتر

نفت سفید قابل برداشت پنج میلیون لیتر

موجودی بنزین جایگاهها بایستی برای حداقل 8 ساعت باشد یعنی هرجایگاه ذخیره استراتژیک بنزین ده هزار لیتر ونفتگاز ده هزار لیتر می باشد.

9ـ3ـ جدول میزان سهمیه بندی کلیه مواد نفتی منطقه چالوس در شرایط اضطراری براساس مفاد صورتجلسه شماره یازدهم کمیته استاندارد منطقه بتاریخ 22/6/82 (کپی ضمائم) می باشد.

9ـ4ـ اطلاع رسانی وهماهنگی مسئولین ذیربط جلسه 99 مورخ1/3/84 کمیته استانداردمنطقه

9ـ5ـ شرکت در مانورها

9ـ6ـ آموزش ایمنی وآتش نشانی (HSE) برای کلیه رده های منطقه بصورت (شفاهی ـ عملی ـ کتبی) وتعامل باشهرداریها درارتباط باواژگونی نفتکشها

9ـ7ـ مشکل ترددنفتکشها درشب وایام تعطیلات

 

سرفصلهای کد10 ـ مکانیزاسیون وسیستم اطلاعاتی مدیریت
   
10-2- برنامه های سیستم اطلاعاتی مدیریت تحت عنوان اطلاعات عمومی ماهیانه با کد 2 درسال 84 بازنگری و دیتاها مقایسه ای گردد ودیتاهای آن در کد 1-3 تجزیه وتحلیل وقابل نتیجه گیری گردد.

10-3- برنامه های سیستم اطلاعاتی مدیریت تحت عنوان اطلاعات تجزیه وتحلیل شده با کد 3 درسال 84 توسعه یابد.

10-4- کلیه برنامه های مکانیزه کد 1 و2 و 3 تا پایان خرداد ماه تفکیک وبه کلیه نواحی منتقل گردیده وهر هفته روز سه شنبه از اول اردیبهشت ماه سال 84 تا پایان خرداد به کلیه روسای نواحی ومعاونین آموزش داده شود و کلیه نفرات مزبور برای فن آوری اطلاعات بویژه وب سایت آشنا گردند.

10-5- برنامه MBO درسال 1384 از نظرساختاری وگزارش دهی کاملاً تغییر وارتقاء ورژن دهد وحداکثر تا 25/12/83 مورد استفاده قرار گیرد.

10-6- کلیه پرسنل رسمی وپیمانکاران در نوع کار خود کلیه برنامه های مکانیزه انبار وفروش وکنترل کیفیت وOs و ACC آموزش مجدد ببینند. وبرای هریک از برنامه ها جزوه مختصر ونهایی تحت عنوان دستورالعمل برنامه توسط مسئول کامپیوتر منطقه حداکثر تا 26/12/83 تهیه وتوسط معاونت اداری مالی منطقه برنامه وزمان ساعات کلاس آموزش تاپایان اسفندماه 83 جهت اجراء آماده گردد.

10-7- پیگیری در نصب شش دستگاه کامپیوتر مورد نیاز کارشناسان وکارمندانیکه دارای کامپیوترنمی باشند و نصب برنامه مورد نیاز آنان مطابق صورتجلسات کمیته مکانیزاسیون منطقه

10-8- بازمهندسی کامل مکانیزاسیون روابط عمومی منطقه اعم از انتقال داده های اطلاعات عمومی برای برقراری ارتباط با محیط خارجی وداخلی سازمان وطرح تکریم وتلفن گویا

10-9- پیگیری در اجرای سیستم GPSـ GIS

10-10- پیگیری در اجرای سیستم کارت هوشمند

10-11- بروز رسانی آمار واطلاعات دیتا و Website و اینترنت و AW و WGSو یکپارچه نمودن مکانیزاسیون منطقه ـ سیستم مکانیزه دبیرخانه paperless

10-12- فروش الکترونیک(1ـ فروش مکانیزه نواحی 2ـ کارت هوشمند )

10ـ13ـ نصب سخت افزار ونرم افزارهای واحد حسابداری اموال صورتجلسه 40مورخ 20/2/84 مکانیزاسیون اقدام شد حسابداری اموال

10-14- ارتقاء وبروزرسانی نرم افزارها و روتین تعمیرات سخت افزارهای منطقه در سال 84 در ارتباط با استراتژی 10ـ7 و 10ـ13و ST ـ 7ـ33ـ8

10ـ15ـ کنترل در اقدام مفاد صورتجلسات کمیته های مکانیزاسیون

10ـ16ـ تبادل اطلاعات با مدیریت برنامه ریزی و استانداری مازندران و سایر ادارات محلی

10ـ17ـ 1ـ فرآیند تعمیرات سخت افزار در منطقه و نواحی

10ـ17ـ2ـ فرآیند نصب و اجرانمودن نرم افزارها

10ـ18ـخرید رایانه ها

10ـ19ـ اتفاقات مهم شبکه ـ جلسات بررسی و خرابی ضرر و زیان و تعمیرات وپیگیریها

10ـ20ـ مکاتبه با سازمان نظام صنفی رایانه ای استان

10ـ21ـ بانک اطلاعاتی مدیرمحترم منطقه
10ـ22ـ سیستم Paperless

سرفصلهای کد11 ـ همسان سازی قالبهای ادراکی مقامات محلی با مفروضات واستراتژی شرکت 

 

11-1- تشکیل جلسه هر یکسال یکبار فی مابین فرمانداران محترم شهرستانهای غرب مازندران در نیمه اول اسفندماه و روسای نواحی شرکت ملی گاز ومعاونین و روسای نواحی منطقه چالوس

11-2- تشکیل جلسات ماهیانه یکبار کمیته بهینه سازی انرژی شهرستانها فی مابین فرمانداران محترم وروسای محترم نواحی پخش وگاز

11-3- اعلام آمار ماهیانه بهینه سازی شهرستانها به فرمانداران محترم

11-4- اعلام ماهیانه گزارش یارانه های نفتی به کلیه مقامات سیاسی شهرستانهای غرب مازندران واستاندار محترم مازندران(همچنین مقامات عالیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، وزیرومدیرعامل )

11-5- اعلام استراتژی منطقه وسهمیه های نفت سفید ونفتگاز وعقد قرارداد با مشتریان عمده به فرمانداران محترم غرب مازندران

11-6- ارسال مفاد صورتجلسات جهت مدیرمحترم عملیات به صورت ماهیانه

11-7- انجام مکاتبات مهم در ارتباط سوخترسانی ایام نوروز وتابستان با مقامات سیاسی محلی

11-8- انجام آگهی ذخیره سازی وجذب پیمانکاران در روزنامه های کثیرالانتشار محلی وتاسیس جایگاه ـ مناقصه ـ مزایده

11-9- بروزرسانی نقشه عملیاتی منطقه چالوس

11-10- تشکیل جلسه با صاحبان جایگاهها و افتتاح جایگاههای جدید

11ـ11ـ تشکیل جلسه با پیمانکاران حمل فرآورده های نفتی

11ـ12ـ تشکیل جلسه مشترک کمیته حمل ونقل وبهینه سازی مجاری عرضه با نماینده صاحبان جایگاههای نواحی و نماینده حمل ونقل منطقه ماهیانه یکبار

11ـ13ـ چک لیست خوداظهاری منطقه چالوس در اجرای طرح تکریم و ابلاغ منشور اخلاقی

11ـ14ـ تهیه گزارش نهائی عملکرد سالیانه ـ ماهیانه ـ روزانه منطقه

11ـ15ـ برگزاری نمایشگاه کتاب اطلاعیه شماره 195112/4/112 مورخ 19/5/84 اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی و مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه و مسابقات قرآن مجید ـ نهج البلاغه ـ نماز ـ حدیث 

11ـ16ـ مراسم وهدیه پرسنل وپیمانکاران و تودیع ومعارفه سمتهای کلیدی معاونین و روسای نواحی و مقامات محلی

11ـ17ـ الگوی سخنرانی مراسم روز ایمنی ـ پزشک معتمد شرکت  ـ روزجانبازان

11ـ18ـ سیستم های گویا و پیام گیرو وب سایت و ارتباطات درون سازمانی و برون سازما نی

11ـ19ـ الگوی سخنرانی برای پرسنل حراست در نشست فصلی اعم از رسمی و پیمانکاری

11ـ20ـ ایام ا... ( ماه رمضان ـ ماه محرم ـ دهه مبارک فجر ـ اعیاد ـ سوگواریها) ـ 14 خردادـ هفتم تیر ـ 26 مرداد روز آزادگان و هفتم شهریور روز تولد حضرت ابوالفضل و جانبازـ کمک به مردم لبنان و مراسم تدفین و عروسی و جشن همکاران ـ سوم خردادروزآزادسازی خرمشهر

11ـ21ـ شورای اقامه نماز منطقه چالوس و برنامه های اجرائی آن

11ـ22ـ الگوی مصاحبه های رادیوئی ـ تلویزیونی ـ مطبوعاتی اطلاع رسانی دولت نهم به مردم

11ـ23ـ الگوی مصاحبه با ابوابجمعی شرکت و سیستم توزیع (حمل و نقل ـ صاحبان جایگاهها و وانت نفتکشها)

11ـ24ـ کشیک نوروزی و هماهنگی درون منطقه ای و برون منطقه ای و اقدامات همایش روسای نواحی ـ کمیته تسهیلات اسکان و خدمات رسانی تابستانه 

11ـ25ـ  الگوی سخنرانی جلسه ارزیابی عملکرد و تعیین استراتژی و خط مشی و برنامه ریزی سالیانه و تهیه جزوه عملکرد منطقه

11ـ26ـ تهیه بیوگرافی کارکنان منطقه چالوس ـ منطقه و نواحی 

11ـ27ـ اشتراک روزنامه و سهمیه ها و فرآیند تحویل آن و خرید کتب و قرآن مجید و مفاتیح

11ـ28ـ تعامل با سپاه و بسیج امر به معروف جشن ها ـ مانورها و افتتاح پروژه های اداری

11ـ29ـ سمینارهای مدیران مناطق و روسای نواحی و کلاس آموزش مدیران مناطق و جلسات استانی

11ـ30ـ هفته دولت و برنامه های اجرایی و مکاتبات مهم استانداری مازندران و انتخابات 

11ـ31ـ جایزه شاگردان ممتاز و تقاضای کمک مالی ادارات محلی

11ـ32ـ متن پیامهای مهم برای سربرگ مکاتبات 

11ـ33ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکروائمه جماعت

11ـ34ـ برنامه های آموزشی موردنیازسالهای 85و86و87رئیس روابط عمومی

11ـ35ـ تحقیق و پژوهش و سمینارها و سخنرانیها وکنفرانسها و فرهنگ عفاف و حجاب مرتبط با 7ـ1

11ـ36ـ بازدید از تاسیسات شرکت

11ـ37ـ عملکردواحدسمعی بصری

11ـ38ـ شعارهای منطقه چالوس

 


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.