دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

ویژن استراتژی

بسمه تعالی ـ ویــژن استراتژی منطقـه چالوس در افـق بیست سالهSTـ 6ـ55ـ1ـ

بـه تــاریکی بسـاز و از چــراغ دیگـری بگـذر       که نور مه شود طالع به صحن و ایوانت

رهبــری =                             مدیریت و رهبری (موقعیت + همراهان + رهبر)

تجزیه فروش :               حص کنباح مسم

نیروی انسانی ـ              مخبس: مسئله حل کن ـ برنامه ریز ـ خلاق ـ سیاسی

رهبری و مدیریت ـ      هدرس : هم درد ـ همـدل ـ همـراه ـ همسو

بالندگی سازمانی ـ        ابکاا: اعتماد ـ باورسازمانی ـ کسب دانش ـ افزایش اطلاعات ـ انجام وظیفه مطلوب

یادگیری درون سازمانی ـ   قیامت: یادگیری جمعی ـ قابلیتهای شخصی ـ آرمان مشترک ـ

 مدلهای ذهنی ـ تفکر سیستمی

نیروی انسانی ـ              حگدلع: حرفه ای ـ گروه مدار ـ لایق ـ عادل ـ دوراندیش

عملکردهاـ                     تباع : توسعه ـ بهره وری ـ اثر بخشی ـ عدالت

گنجینه سازمانی ـ         تاخ : توانمندیها ـ استعدادها ـ خلاقیت ها

ما سازمانی یادگیرنده هستیم ـ         داکتعیجس: دردعشق و آموختن ـ الگوی ذهنی پوینده ـ کارکنانی خلاق

و یادگیرنده ـ تجربه و علم ـ علت مشکلات ـ یادگیری فردی وگروهی و سازمانی بهم  تلفیق می کنیم ـ از زمان خود جلوتر و پرومته باشیم ـ ساختن آینده موفقیت آمیز زمان باشیم

انواع مهـارتهـاـ            افا: مهارت فنی ـ مهارت ادراکی ـ مهارت انسانی

نگرش سیستمی ـ           اسا: انطباق پذیری ـ انعطاف پذیری ـ سازگاری

5 سین صنعتی=             1ـ سواسازی و دور ریختن وسائل غیر ضروری

2ـ سامان دادن و مرتب چیدن     3ـ سپیدی و پاکیزگی

4ـ سعی در حفظ وضع مطلوب     5ـ سازمان یافتگی و انضباط 

5S                     =          اسنپا ـ ساماندهی ـ نظم وترتیب ـ پاکیزه سازی ـ استانداردسازی ـ انضباط ـ

منشور خدمات =               1ـ کیفیت         2ـ مشتری مداری          3ـ نوآوری

                                                4ـ کارگروهی   5ـ سرعت ودقت            6ـ رعایت اصول ایمنی

                                                7ـ احترام به محیط زیست و حفظ آن

حفظ وضع انگیزش  انگیــزش ـ نگـرش * مـوفقیت        تـوانـائـی = مهارت * دانـش

      کارکردانسانی= توانائی * انگیزش     کارکردسازمانی= منابع * کارکرد انسانی

شعار کارکنان =                منتم: مهـر و نبـرد و توسعه و مشارکت چهارگوهر همزادند.

 

مدیریت برمبنای هدف و نتیجه ـ مدیریت فرآیندی ـ STـ 6ـ55ـ1ـ اندازه گیری شایستگی ها و مهارتهای فنی مدیران منطقه در استراتژی مدیریت عرضه منطقه چالوس

شایستگیها و مهارتهای خود را در مدیریت اندازه گیری کنیم:

ردیف

عنوان شایستگی

تعریف شایستگی

غیرمرتبط

میزان اهمیت

1

2

3

4

5

6

7

1

ارتباطات کلامی

توانایی برقراری ارتباط گفتاری ، گوش دادن موثر و درک کلام

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ارتباطات غیرکلامی

توانایی برقراری ارتباط با استفاده از حرکات و حالات اندام و چهره بدون استفاده از تکلم

 

 

 

 

 

 

 

 

3

توسعه شبکه های ارتباطی

برقراری، حفظ و توسعه ارتباط با افراد داخل و خارج سازمان برای تحقق اهداف سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

4

همدلی و درک دیگران

توانایی شناخت عقاید، دیدگاهها و نظرات دیگران و توانائی درک و توجه به احساسات دیگران جهت دستیابی به احساس مشترک

 

 

 

 

 

 

 

 

5

مسئولیت پذیری

توانایی فرد درمعرفی خود بعنوان عنصری مفید و سازنده و دارای حس همکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

6

مدیریت تحول

توانائی شناسائی ، درک، ایجاد و اداره تغییر و تحول از طریق شناخت اصول تحول سازمانی و پایبندی نسبت به ضوابط و اجرائی نمودن آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

7

انگیزش همکاران

توانایی تحریک و تشویق دیگران برای رسیدن به اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

8

هدایت و توانمندسازی دیگران

توانائی نفوذ، حمایت و راهنمایی دیگران در راستای اهداف و توانائی شناخت و توسعه نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف دیگران و فراهم آوردن شرایط لزم جهت انجام موثرتر امور

 

 

 

 

 

 

 

 

9

مدیریت تعارضات

توانائی تحلیل سطح مطلوب تعارض درواحد (سازمان) تحت مدیریت خود و شناخت سطح موجود تعارض ها و رساندن آن به حد تعادل

 

 

 

 

 

 

 

 

10

توسعه فرهنگ سازمانی

توانائی رشد، توسعه و ترویج فرهنگ سازمان هماهنگ با ماموریت، چشم انداز کلی و استراتژیهای سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ایجاد و توسعه سازمان یادگیرنده

توائی برانگیختن و ایجاد همکاری افراد جهت یادگیری و تسهیم دانش و تجارب با یکدیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ایجادوتوسعه تیمهای کاری

توانائی خلق وتوسعه گروههای هدفمند ومنسجم کاری جهت دستیابی به نتایج و اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

13

سازماندهی

توانائی آرایش یا بازآرایی تشکیلاتی جهت حصول بهتر اهداف سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

14

برنامه ریزی

توانائی تعیین اهداف و طراحی برنامه های اجرائی براساس ماموریت سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

15

نظارت و کنترل

توانائی تعیین استانداردهای عملکردی، مقایسه اقدامات با استانداردها و انجام اقدامات اصلاحی و تکمیلی در صورت نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

16

مدیریت ایمنی و بهداشت

توانائی شناسائی و مدیریت عوامل موثر در بهداشت و ایمنی افراد بمنظور اثربخشی کارها

 

 

 

 

 

 

 

 

17

هدفگذاری

توانائی شناسائی وتعیین اهداف در راستای چشم انداز و ماموریت سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

18

مدیریت فرآیند

توانائی شناسایی واداره اقداماتی که بر تغییر شکل داده های سیستم متمرکز بوده تا به خلق خروجی های موثر منتج شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

19

مدیریت کیفیت و بهره وری

توانائی بهبود مستمر فرآیندهای سازمان جهت نیل به اهداف مطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

20

خلاقیت و نوآوری

توانائی خلق وکاربردی نمودن ایده های جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

21

تصمیم گیری

توانائی تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و شناسائی عناصر اصلی یک موقعیت برای انتخاب مناسب ترین راه حل مسائل

 

 

 

 

 

 

 

 

22

تفکرتحلیلی/ترکیبی

توانائی تحلیل یک موقعیت یا پدیده، شکستن به اجزاء تشکیل دهنده نظام و تعاملات بین آنها و مهارت درترسیم چشم اندازو جهت گیری استراتژیک وتبیین هدفهای قابل دسترس در مجموعه تحت نظر با توجه به ماموریت سازمان ، فرصتها و تهدیدهای محیط خارجی و نقاط قوت و ضعف محیط داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

23

تفکر سیستمی و استراتژیک

توانایی کل نگری و تشخیص اجزاء و مکانیزم های تشکیل دهنده نظام و تعاملات بین آنها و مهارت در ترسیم چشم انداز و جهت گیری استراتژیک و تبیین هدفهای قابل دسترس در مجموعه تحت نظر با توجه به ماموریت سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیط خارجی و نقاط قوت و ضعف محیط داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

24

مدیریت استرس

توانائی برنامه ریزی جهت مواجهه موثر با فشارهای روانی گوناگون و درون و برون سازمانی و کاهش استرسهای ضدعملکردی

 

 

 

 

 

 

 

 

25

یادگیری و توسعه فردی

توانایی شناسایی و اتخاذ اقدامات لازم برای تحقق توسعه توانمندیهای فردی

 

 

 

 

 

 

 

 

26

خویشتن داری

حفظ آرامش ، کنترل هیجانات و اجتناب از رفتارهای نابهنجار ساززمانی در شرایط بسیار دشوار

 

 

 

 

 

 

 

 

27

پیشرفت گرائی

داشتن انگیزه و توانایی تعیین اهداف چالشی برای خود و دیگران و رقابت در جهت انجام مطلوب فعالیتها و اقدامات

 

 

 

 

 

 

 

 

28

اعتمادبه نفس

خودآگاهی، پذیرش واحترام به خود در راستای انجام بهتر وظایف شغلی

 

 

 

 

 

 

 

 

29

قاطعیت

توانائی تاثیرگذاری موثر در تصمیمات و افراد با بهره گیری از اقتدار شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

30

ریسک پذیری

پیشگام شدن برای مواجهه حساب شده با چالشها

 

 

 

 

 

 

 

 

31

پایبندی به ارزشها

شناخت و رعایت آگاهانه ارزشهای موردقبول سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

32

انعطاف پذیری

توان پاسخگوئی سریع و موثر به تغییرات به منظور حفظ و ارتقاء کارامدی شخصی و سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

33

مثبت اندیشی

نگاه مثبت و روشن به زندگی فدی و سازمانی جهت استفاده اثربخش از توانمندیها

 

 

 

 

 

 

 

 

34

واقع گرائی

توانائی شناخت، درک و تحلیل موضوعات و شرایط آنچنان که هستند و عمل براساس آن

 

 

 

 

 

 

 

 

35

مشتری مداری

توانائی شناخت و تحقق انتظارات و خواسته های مشتریان و تعهد درقبال ارائه کالا و خدمات مطلوب از طریق نظامهای برنامه ریزی، اجراونظارتهای موثر درون و برون سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

36

نوگرائی وکارآفرینی

توانائی شناخت و استفاده از فرصتها و ایده های نوین، سازماندهی فعالیتهای کسب و کاربه روشی مبتکرانه از طریق ارائه طرحها و برنامه های اجرائی مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

37

درک وآگاهی از تاثیر عوامل محیطی داخل و خارجی سازمان

توانائی درک و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات بالقوه و بالفعل در محیطهای درونی و بیرونی سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.