دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

اهمیت مدیریت بحران

بروز بحران در عصر اطلاعات آه سرعت انتقال و تبادل اطلاعات به همراه
تکنولوژی پیچیده و در حال تغییر از ویژگی های بارز آن است آثار قابل توجهی بر
سرنوشت حکومتها، جوامع و سازمانها داشته و منجر به بروز آسیب ها و تهدیدات
گوناگونی در حوز ههای مختلف سازمانی، ملی و فراملی م یشود. در مقابل چنین
پیامدی ضرورت شناخت بحران و چگونگی اداره آن برای بقاء و حفظ امنیت مجموعه
(آشور، سازمان) امری حیاتی است آه این مهم توسط تصمی مگیران با بهر هگیری از
مجموعه ایی آه در اختیار آنها قرار دارد به صور مختلف اجرا م یگردد آه مهمترین راه آار
مقابله ایجاد مجموعه ایی به نام ستا دبحران و تیم مدیریت بحران است.
وضعیت بحرانی قبل از هر چند بواسطه اینکه به عنوان یک تفسیر غیرقابل
پیش بینی ظهور می یابد، در سطح آلان آثار مخربی بر امنیت ملی آشور بر جای
می گذارد، به همین جهت نیاز به پاسخگویی سریع و فوری مبتنی بر علم و آگاهی
می تواند آسیب ها و تهدیدات حاصل از آن را به فرصت تبدیل آرد و بقاء حکومت و
سازمان را تضمین نماید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.