دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

کاهش تصدی گری و خصوصی سازی


چهار استراتژی مهم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران1- بهینه سازی توزیه و مصرف            شروع از       9/10/77
2- تحول اداری                            شروع از       26/4/79
3-  نظام مشارکت                         شروع از       سال 1380
4- خصوصی سازی و کاهش تصدی گری    شروع از      17/12/84

*****************


اصول عالیه استراتژی خصوصی سازی1- هدایت بجای راندن
2- توانمد سازی مردم و بخش خصوصی به جاری خدمت رساندن
3- بودجه برای نتایج نه دروندادها بودجه برای انجام کار است
4-برآورد نیاز مشتریان نه نیاز های بوروکراسی
5-ایجاد درآمد به جای هزینه کردن
6- پیشگیری به جای درمان
7- مشارکت به جای روابط سلسه مراتبی و حاکمانه و دستیابی به هدفهای سازمانی از طریق هدایت و رهبری بنحوی که کلیه سطوح سازمانی را بانزدیک کردن قالبهای ادراکی آن انجام داد .
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.